Deze brief is opgesteld door mr. F. Stadermann, oud advocaat. Voor vragen en opmerkingen kunt hem bereiken via frank@stadermann.nl

AANTEKENEN

AAN: De Gemeente ……………
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Adres ………….
Postcode en woonplaats ……………..
Datum ……….

Betreft: de ‘uitrol’ van het 5G netwerk

Geacht College,

Het is mij bekend dat de Rijksoverheid op dit moment doende is om Nederlandse gemeenten te bewegen om op hun grondgebied apparatuur voor het 5G-netwerk te installeren. Naar aanleiding daarvan bericht ik u het volgende.

U zult ervan op de hoogte zijn dat er diverse wetenschappelijke rapporten en publicaties bestaan die waarschuwen dat 5G een gevaar voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen. Dat aantal rapporten en publicaties groeit nog steeds. Bovendien leren die documenten dat nooit goed onderzoek is gedaan naar de lange termijn-gevolgen van 5G voor de volksgezondheid.

Onder deze omstandigheden heb ik er ernstig bezwaar tegen dat 5G apparatuur in mijn woonomgeving wordt geïnstalleerd. Zulks zou een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek opleveren.
Mocht u onverhoopt toch tot installatie overgaan, dan houd ik als ingezetene de gemeente reeds nu voor alsdan aansprakelijk voor de schade die ik daardoor in de toekomst aan mijn gezondheid mocht lijden.

indien u inderdaad voornemens bent 5G te installeren, adviseer ik u te onderzoeken of de gemeente is verzekerd tegen aansprakelijkheid als hierboven bedoeld en of deze kwestie reeds nu bij de verzekeraar gemeld moet worden. Voorkomen moet worden dat ik straks via een verhoging van de gemeentelijke belastingen moet meebetalen aan mijn eigen schadevergoeding of aan die van andere inwoners. Mocht die laatste situatie zich ooit gaan voordoen, dan houd ik u daarvoor reeds nu persoonlijk aansprakelijk.

Uiteraard hoop ik dat de gemeente haar medewerking aan dit onvoldoende onderzochte project zal onthouden.

Hoogachtend,

Naam van de briefschrijver ……………
Adres…………….

Postcode en woonplaats………………….

 

FAQ  – meest gestelde vragen

1.  Wordt schade toegebracht door meer dan een dader, dan mag de benadeelde kiezen wie hij aanspreekt (als hij niet alle daders wil of kan aanspreken). De aangesproken dader is verplicht ALLE schade te vergoeden. Kies daarom altijd de gemakkelijkste (draagkrachtige) dader. Spreek de gemeente als rechtspersoon aan, niet de individuele bestuurders en raadsleden want die kunnen zich achter die rechtspersoonlijkheid verschuilen.
2. De aangesproken dader kan op zijn beurt verhaal nemen op zijn mededaders naar rato van ieders aandeel in het ontstaan van de schade. De benadeelde staat daar geheel buiten.
3. Voor het ontstaan/bestaan van aansprakelijkheid is het vooraf aansprakelijk stellen geen vereiste.
(Als ik aankondig dat ik jouw auto ga bekrassen, ben ik aansprakelijk, ook als jij mij niet tevoren hebt aansprakelijk gesteld voor de dreigende schade.)
4. Iedereen kan altijd iedereen aansprakelijk stellen.
Ik kan nu jou aansprakelijk stellen omdat jij vorige week bij mij thuis een dure Chinese vaas hebt gebroken. Een aansprakelijkstelling heeft voor degene die aansprakelijk stelt nooit een consequentie.
5. De benadeelde moet bewijzen
– de onrechtmatige daad van de ander
– zijn schade.
De rechter kan gezien de omstandigheden van het geval op voorhand aannemen dat er onrechtmatig is gehandeld behoudens tegenbewijs door de aangesproken partij.
Ik zal dus moeten bewijzen dat jij vorige week bij mij thuis was en daar die Chinese vaas hebt omgegooid.
6. Bewijs kan op alle mogelijke manieren worden geleverd. In een zaak als deze zal de rechter wellicht zelf deskundigen benoemen die moeten rapporteren over de mogelijke schadelijkheid van 5G.
7. Procederen, gericht op het verkrijgen van een schadevergoeding bijvoorbeeld in verband met 5G,  gaat enorm geld kosten.
Veel minder duur is een kort geding waarin de stopzetting van het uitrollen van 5G wordt gevorderd. Maar zo’n vordering kan alleen slagen als er voldoende bewijs is om te vrezen voor gevaren van 5G.
8. In de 5G kwestie zal bewijs lastig zijn. Het is geen kwestie van getuigen horen. Het zal gaan om het oordeel van deskundigen de elkaar natuurlijk gaan tegenspreken.