Red de Rechtsbijstand: advocaten willen recht voor iedereen

123rf Foto

De sociale advocatuur komt op 1 februari in opstand tegen de uitholling van de gesubsidieerde rechtsbijstand tijdens een protestmars in Den Haag. Ondanks het hebben van voldoende geld, weigert Rutte III om de benodigde 127 miljoen euro vrij te maken. Sociale advocaten protesteren al jarenlang tegen de afbraak van deze vorm van noodzakelijke rechtsbijstand voor minder draagkrachtigen.

Commissie Van der Meer concludeert eind oktober 2017 dat advocaten en andere rechtsbijstandverleners ‘geen redelijke bijdrage ontvangen voor het leveren van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden’. Met andere woorden sociale advocaten verdienen te weinig, maar gaan desondanks door met hun idealistisch werk!

Van der Meer: de puntentoekenning waarop de vergoeding van sociaal advocaten is gebaseerd, strookt helemaal niet meer met de huidige realiteit. Advocaten besteden veel meer tijd dan zij krijgen vergoed. Dat is niet houdbaar. Iedereen weet dat dit stelsel onder druk staat

De commissie vindt dat er ieder jaar een bedrag van 127 miljoen euro bij moet. Komt dat geld er niet, dan loopt de toegang tot het recht gevaar: sociaal advocaten dreigen er mee op te houden, en de instroom in de sociale advocatuur neemt af. is het voor een advocaat of mediator vanuit financieel oogpunt steeds lastiger om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met een praktijk die volledig of grotendeels afhankelijk is van toevoegingen.

Minister van Rechtsbescherming Dekker wil minder instroom. “De gang naar de rechter moet open staan voor mensen die echt geen andere mogelijkheid meer hebben. Nu wordt de stap naar de rechter soms te gemakkelijk gezet. Wat mij betreft is een lagere instroom niet per se negatief,” aldus Dekker. Hij wil dus zijn ontmoedigingsbeleid doorzetten en bedreigt de rechtsgelijkheid van minder draagkrachtigen.

De eindresultaten van de commissie Van der Meer geven aan dat de bezuinigingen op het stelsel van de afgelopen jaren hun tol hebben geëist. Verdergaande bezuinigingen die zijn verwerkt in het nieuwe wetsvoorstel Wrb zullen leiden tot een verdere uitholling van het stelsel.

Sander Dekker (VVD) laat deze week in een brief aan de Tweede Kamer weten geen extra geld in de gefinancierde rechtsbijstand te willen pompen.

Volgens artikel 18 van de Grondwet heeft iedereen recht op rechtsbijstand ongeacht de hoogte van het inkomen of vermogen:

  • Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.

  • De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.”

Juist voor mensen met een laag inkomen heeft de overheid dit systeem opgezet van gesubsidieerde rechtshulp of gefinancierde rechtshulp.

Dit systeem van rechtsbijstand komt erop neer dat mensen met een laag inkomen (en geen of slechts een klein vermogen) hun advocaat niet zelf hoeven te betalen. Een overheidsinstantie, de Raad voor Rechtsbijstand, betaalt de advocaat en de rechtszoekende zelf hoeft slechts een beperkte eigen bijdrage te betalen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger deze eigen bijdrage.

Rob Vellekoop, 2 februari 2018