Totnes voorbeeld van succesvol transitie stadje

Totnes is een van de eerste plaatsen die zichzelf ‘in transitie’ verklaarde in 2006. Sindsdien zijn de inwoners in het plaatsje van zo’n 8.000 inwoners in het zuidwesten van Engeland bezig met een succesvolle maar rustige overgang naar een andere maatschappij met een meer lokaal gerichte economie.

Transitie

Er zijn grote manco’s aan de maatschappij die transitie noodzakelijk maken. Zonder goedkope fossiele brandstof zijn veel vanzelfsprekende dingen onmogelijk en deze afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar. Om iets aan de klimaatverandering te doen is een vermindering van de afhankelijkheid van fossiele energie een vereiste. De wereldwijde financiële crash van 2008 maakt in een klap duidelijk dat gemeenschappen behoefte hebben aan bloeiende lokale economieën om zich te beschermen tegen wereldwijde schokgolven.

Transitie werkt in de praktijk (ook die van Totnes) door mensen uit te nodigen deel te nemen. Niet door alle antwoorden te hebben, maar door het aanmoedigen van creativiteit en door te werken aan de opbouw van netwerken met andere organisaties.

In Totnes zie je ook duidelijk dat het gaat om de steun aan projecten in plaats van deze te managen. Waar het om gaat is het opbouwen van voldoende weerstand zodat een schok van buiten de gemeenschap kan worden opgevangen (zoals de financiële crisis 2008), zoveel mogelijk lokale ondernemers laten voorzienin onze kernbehoeften en tot slot de behoefte aan schaarse hulpbronnen terugbrengen zonder toekomstige generaties daarmee te belasten.

In Totnes hebben ze deze principes handen en voeten gegeven. Zij hebben de nadruk gelegd op de praktijk en minder op de theorie.

Financiering

TTT wordt op twee manieren gefinancierd: met donaties van supporters en via giften van instellingen.

Organisatie

Transition Town Totnes (TTT) is een liefdadigheidsinstelling. De organisatie bestaat uit verschillende thema groepen, voor bijvoorbeeld voeding, bouwen, huisvesting, bedrijfsleven en de lokale economie, 20 loklae projecten of samenwerkende organisaties met hetzelfde doel en principes. Het werk wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan met ondersteuning vanuit het TTT kantoor.

De kerngroep

Het hart van de organisatie is de Kerngroep die maandelijks bijeenkomt en bestaat uit zowel een vertegenwoordiger van elke thema/projectgroep, Raad van Toezicht, als van de staf. Zij bepalen de strategische richting, coördineren activiteiten, zorgen voor financiering, ondersteunen de deelnemers en zorgen voor de communicatie.

Geschiedenis

In september 2006 laten Rob Hopkins en Naresh Giangrande in het stadje ‘The End of Suburbia’ en ‘The Power of Community’ zien. Hierna vinden een aantal bijeenkomsten plaats, zogenaamde ‘open space’ meetings.

Deze bijeenkomsten groeien uit tot thema groepen die zich op een thema concentreren: voeding, transport, energie, bedrijfsleven, gezondheid en welzijn, bouw en huisvesting. De thema groepen komen regelmatig bij elkaar en hieruit ontwikkelen zich veel projecten, van Transitie Verhalen (voor leerlingen op basisschool) tot het delen van tuinen en noten plant projecten en deelbewoning plannen. Sommige projecten komen zelfstandig op, andere zijn voortgekomen uit ideeën van thema groepen. Weer andere projecten ontstaan door netwerken tijdens TTT bijeenkomsten en zijn volledig onafhankelijk van TTT.

TTT

Transition Town Totnes (TTT) is een door de gemeenschap bestuurde en lokaal gerunde liefdadigheidsinstelling die er is om de lokale economie te versterken, milieu aantasting te verminderen en weerstand op te bouwen voor een toekomst zonder minder goedkope energie en een verandering van het klimaat.

TTT is geen organisatie met leden, maar een collectief van lokale vrijwilligers met een kleine staf, die samen werken aan projecten, waarbij iedereen betrokken wordt.

De projecten en groepen veranderen voortdurend en evolueren. Hun werk varieert van het het laten bouwen van betaalbare eco-woningen, het delen van vakbekwaamheden, lokaal ondernemersforum, verminderen van energiekosten en uitstoot van broeikasgassen, versterken van de lokale voedingseconomie en samenwerken met andere lokale projecten.

Meer info over Transition Town Totnes

 

Nederland

In Nederland zijn een kleine twintig transitiesteden.
Zie overzichtskaart.

 

Rob Vellekoop, 28 mei 2018