Leven na de dood (2)

Een bericht van Anastha Aurora

Dit is het tweede deel van het bericht over Leven na de dood. In deel 1 beschrijft Anastha Aurora religies en paranormale verschijnselen zoals psychokinese, tulpa. astraal reizen, e.d.)

Mediums, channeling, intuïtie

Een medium is een tussenpersoon tussen de wereld van de levenden en de wereld van de geesten. Channeling is het proces waarbij iemand (een medium) een kanaal of een brug wordt en in staat is om verbinding te maken en te communiceren met een spiritueel rijk, metafysische energie, zijn eigen onderbewustzijn of een spirituele entiteit. Er zijn verschillende vormen van channeling.

Een medium kan helderhorend zijn en innerlijk de stem horen van een niet-fysieke entiteit. Of kan in trance gaan en gedeeltelijk uittreden waardoor een entiteit tijdelijk bezit kan nemen van hem of haar en kan communiceren via het spraakorgaan van het kanaal. Ook het krijgen van intuïtieve inzichten of helderziendheid zijn vormen van ‘verbinding’ of channeling.

Verder dient men rekening te houden dat de verkregen informatie afkomstig kan zijn uit verschillende bronnen: het onderbewuste van het medium zelf, het hoger zelf van het medium, de klant die het medium bezoekt (telepathie), de database van het universum (Akasha kronieken) of inderdaad van een overleden persoon of geestelijke entiteit (opgestegen meester, engel, Jezus,…).

Enkele bekende kanalen zijn J.Z. Knight (Ramtha), Jane Roberts (Seth), Esther Hicks (Abraham), Carla L. Rueckert (The Ra Material), Helen Schucman (Cursus in Wonderen), Edgar Cayce,… Hoewel er veel fraudeurs aan het werk zijn in de New Age circuits, toch zijn er ook betrouwbare mediums die écht channelen. Maar de vraag blijft altijd in hoeverre de verkregen informatie correct is en berust op waarheid of integendeel gericht is op verwarring, angst, controle, vampirisme en andere agenda’s die absoluut aanwezig zijn in de astrale rijken.

Onderzoek naar bijna-dood ervaringen en reïncarnatie

Dit zijn twee interessante onderzoeksgebieden en er is ondertussen heel wat informatie verzameld in de loop der jaren. Zowat 10% van de mensheid (ongeacht leeftijd en culturele achtergrond) heeft reeds één of meerdere bijna-dood ervaringen gehad. Wellicht is het percentage zelfs veel hoger omdat niet iedereen een BDE rapporteert.

Lees hier een apart bericht over BDE waarin de stadia beschreven staan. Een absolute aanrader is het basiswerk van dr. Pim van Lommel ‘Eindeloos bewustzijn’ waar hij grondig onderzoek doet naar het voorkomen en de impact van BDE’s. Zijn conclusie is overduidelijk: een BDE wordt niet veroorzaakt door een psychose, een zuurstoftekort of andere medische redenen. Een BDE wijst duidelijk naar het bestaan van een non-lokaal bewustzijn wat verdergaat na de dood. Iedereen die een BDE doormaakt, is daarna voorgoed veranderd, waarbij de angst voor de dood volledig verdwenen is. Zie ook de boeken van Raymond Moody, Michael Newton en Eben Alexander.

Op YouTube zijn tal van kanalen te vinden waar mensen hun BDE vertellen.  Interessant zijn de gedeelde BDE’s en gedeelde sterfervaringen (sterfbed visioenen) en de ‘verifieerbare’ BDE’s.

Gedeelde sterfervaringen of visioenen komen vaker voor dan men vermoedt. Het gaat om mensen die aan het sterfbed van een geliefde ‘een stukje meegaan in de dood’. Ze ervaren dezelfde dingen die de stervende ervaart, hoewel ze gezond en wel zijn. Zoals het zien van een onwerkelijk helder licht in de kamer. Of ze zien samen met de stervende een overzicht van diens leven, de contouren (het astrale lichaam) van de stervende uit het lichaam gaan.

Deze ervaring is vaak heel positief. Ze zien bijvoorbeeld dat de stervende het fijn vindt om het lichaam te verlaten (vooral na een langdurige ziekte). En dat eerder overleden familieleden, spirituele gidsen of lichtwezens de stervende komen ophalen (sterfbed visitatie). Een andere vorm van gedeelde sterfervaring is wanneer verwanten voelen dat er een geliefde gestorven is hoewel ze vaak duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn tijdens het overgaan. Ook komen overledenen op bezoek in een droom of als geestvorm om afscheid te nemen en te verzekeren dat alles goed is. Er zijn letterlijk ontelbaar zulke verhalen.

Een ‘verifieerbare’ BDE is wanneer controleerbare en correcte informatie verkregen wordt tijdens de BDE die op geen enkele andere manier kan worden verkregen en aantoont dat bewustzijn non-lokaal is (niet gebonden aan brein of lichaam). Want men is klinisch dood, er is geen breinwerking, geen hartslag, geen ademhaling.

Een voorbeeld van een verifieerbare BDE is wanneer men tijdens het klinisch dood zijn het lichaam verlaat en gebeurtenissen op een andere plaats ziet en ervaart die later als juist worden bevestigd. Dit kan in een andere kamer van het ziekenhuis zijn, maar ook in een andere stad of land (bewustzijn reist aan gedachtesnelheid). Of men kan een overleden dierbare ontmoeten tijdens de BDE die dan verifieerbare informatie doorgeeft die men op geen enkele manier kon kennen.

 

Reïncarnatie

Reïncarnatie of wedergeboorte is het geloof dat de essentie van de mens (ziel, spirit, bewustzijn) de dood overleeft en opnieuw een fysieke incarnatie (vleeswording) ervaart in een nieuw lichaam. In Oosterse landen (India, Tibet, Nepal,…) is dit geloof algemeen aanvaard, maar men vindt het terug in alle culturen en tijdperken, zelfs bij de oorspronkelijke christenen en gnostici.

Tenslotte zou het wel heel onrechtvaardig zijn mocht ieder mens maar 1 leven toegewezen krijgen, zonder keuzemogelijkheid, zonder voorgeschiedenis en zonder vervolg. Het is net die voorgeschiedenis (vorige levens) die het huidige leven bepaalt. En het is het verworven karma (positief en negatief) die het vervolg bepaalt.

Anders zou het enige leven wat iemand krijgt als een lot uit de loterij zijn: de één wordt rijk en gezond geboren, de ander arm en ziek; de één als vrouw, de ander als man. De verschillende metafysische scholen en esoterische religies hebben wel hun eigen visie op hoe het reïncarnatie proces technisch en spiritueel verloopt. Maar men is het er wel over eens dat iedereen vastzit aan het wiel van Samsara (wedergeboorte) tot verlichting (nirvana) en bevrijding (moksha) is bereikt.

Psychiater Ian Stevenson, verbonden aan de Universiteit van Virginia, deed decennialang onderzoek naar reïncarnatie. Hij schreef 14 boeken en honderden papers over het onderwerp en bestudeerde 2500 gevallen van reïncarnatie. Vooral de verhalen van kleuters en kinderen die zich vorige levens herinnerden zijn boeiend.

De details uit hun vorige leven (ouders, familie, woonplaats, schoolvriendjes, andere bijzonderheden, doodsoorzaak,…), en waar ze niks over konden weten, werden gecontroleerd. In de honderden gevallen die onderzocht werden, kloppen de herinneringen voor meer dan 80% met de realiteit.

Ander belangrijk focuspunt zijn bijvoorbeeld de littekens, geboortevlekken en geboortedefecten die zich in de nieuwe incarnatie voordoen en in verband staan met de doodsoorzaak of ziekte uit het vorige leven. Ook daar zijn tal van verifieerbare verslagen over. Stevenson deed er alles aan om bij het onderzoek de paranormale oorzaken uit te sluiten, maar uiteindelijk waren de aanwijzingen zo overweldigend dat er maar één conclusie overblijft: reïncarnatie bestaat. Lees enkele reïncarnatie verhalen (NL) uit het onderzoek van Stevenson: hierhier en hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Death is not the opposite of life, but a part of it.
(Haruki Murakami)

Kwantum fysica

Kwantumfysica en kwantummechanica zijn onderdelen van de natuurwetenschappen die de bewegingen en krachten van hele kleine elementaire deeltjes onderzoeken en bestuderen (atomen, protonen, elektronen,…). Wat heeft dit met een leven na de dood te maken? De kwantumfysica komt tot eigenaardige bevindingen.

Bijvoorbeeld dat fysieke materie vooral bestaat uit ‘leegte’, namelijk 99,99% ‘lege ruimte’ en de resterende 0,01 % zijn eigenlijk ‘interferentie patronen van energiegolven’. Ook stelt de kwantumfysica dat er geen ‘waarnemer onafhankelijke werkelijkheid’ bestaat. Dat is nogal wat. Het betekent dat er zonder waarnemer (bewustzijn) geen wereld is. Beide zijn noodzakelijk om een realiteit te ervaren. Er dient iemand bewust te zijn van iets voordat materie zich kan manifesteren.

Voordien is materie wel potentieel aanwezig maar nog niet gemanifesteerd. Het heeft geen vaststaande vorm tot aan de waarneming. De Nobelprijs winnaars van 2022 (natuurkunde) beweren zelfs dat ze nu kunnen bewijzen dat de wereld ‘niet echt’ is. Zonder waarnemer hebben objecten (materie) geen definitieve en onafhankelijke eigenschappen. En wat meer is: de wereld die wordt waargenomen, is afhankelijk van de fysieke zintuigen en die zijn heel beperkt.

We zijn in feite blind en hebben geen actieve zintuigen om de geestelijke werelden waar te nemen (behalve de helderzienden). Een andere ontdekking binnen de kwantumfysica toont aan dat verleden, heden en toekomst één blijken te zijn. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Een deeltje kan zich in tweeën splitsen en zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers of lichtjaren verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm aan het werk zijn die sneller is dan het licht (men noemt dit het kwantumveld).

Gezien verleden, heden en toekomst zich hier en nu bevinden, kan men aannemen dat alles wat reeds gebeurd is sinds het begin der tijden nog steeds aanwezig is in de database van het universum (Akasha kroniek) en door een medium kan worden opgevraagd. Ook kan de vraag gesteld worden of bewustzijn na de dood in een soort kwantumstaat komt. In ieder geval is bewustzijn primair en fundamenteel.

Nobelprijswinnaar Max Planck, grondlegger van de kwantumtheorie: ‘Ik beschouw bewustzijn als fundamenteel. Ik beschouw materie als een afgeleide van bewustzijn. Alles waar we over praten, alles wat we als bestaand beschouwen, postuleert bewustzijn’. Dit fundamentele bewustzijn verdwijnt niet wanneer materie ophoudt te bestaan (lichamelijke dood).

Hoogleraar natuurkunde Hans-Peter Duerr: ‘Wat wij beschouwen als het hier en nu, als deze wereld, dat is slechts het begrijpelijke materiële niveau. Het hiernamaals is een oneindige realiteit die veel groter is dan deze wereld. Het lichaam sterft, maar het spirituele kwantumveld gaat door. Op deze manier ben ik onsterfelijk. Materie is niet gemaakt van materie. Materie, zoals wij die kennen, bestaat alleen in de geest’. De eerste wet van de thermodynamica stelt dat energie altijd behouden blijft. Energie kan niet worden gecreëerd of vernietigd. Het kan alleen worden omgezet van de ene vorm in een andere. Bewustzijn is een vorm van energie.

Volgens de wetten van de kwantumfysica bestaat het leven niet uit materie, maar uit trillingen die ontsnappen aan de beperkingen van tijd en ruimte. Dit zou kunnen betekenen dat de dood niet het einde van het bestaan is, maar eerder een overgang naar een parallel universum.

Wetenschapper Robert Lanza schreef een boek over biocentrisme waarin hij stelt dat bewustzijn het universum creëert en dat de werkelijkheid wordt bepaald door de waarnemer. Biocentrisme als theorie suggereert dat het leven altijd verder gaat in één of andere vorm. Leven is het centrum van het bestaan, de realiteit en de kosmos.

Lanza beweert dat de kwantumfysica het bestaan van leven na de dood heeft bewezen en dat energie ‘onsterfelijk’ is. Mensen geloven in de dood omdat het concept van sterven hen zo is aangeleerd, en omdat ze zich identificeren met het fysieke lichaam (wat wél sterfelijk is), maar het biocentrisme stelt dat het universum alleen bestaat omdat het individu zich ervan bewust is en dat bewustzijn zich buiten tijd, ruimte en materie bevindt.

Link to video
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Death smiles at us all, all a man can do is smile back.
(Marcus Aurelius)

Persoonlijke ervaringen van mensen uit alle culturen en tijdperken

Tot slot zijn er de ontelbare verhalen en ervaringen van mensen die tekens of signalen krijgen, (mogelijks) afkomstig van een dierbare overledene, en die kunnen wijzen op een voortbestaan na de dood. Soms maken 2 geliefden of vrienden tijdens het leven zelfs afspraken in de zin van: wie het eerste sterft, geeft de ander een teken vanuit het hiernamaals om te melden dat alles oké is. In andere gevallen komen er spontaan signalen of ervaringen om de nabestaanden op de hoogte te brengen dat de gestorvene er nog steeds is (dit helpt bij het verwerken van verdriet). Men noemt dit ADC (After Death Communication).

Bij een onderzoek (bij 50.000 mensen) bevestigde 1/3 van de ondervraagden dat ze ADC ervaringen hebben gehad. Andere onderzoeken tonen dat tussen 50% en 80% van de dichte nabestaanden ADC ervaringen heeft. De overledenen willen op die manier laten weten dat ze veilig zijn en dat men hun dood mag aanvaarden en zich geen zorgen hoeft te maken. Lees hier 20 ADC verhalen. De tekens kunnen op vele manieren komen, hier zijn 10 voorbeelden.

01. Hoogsensitieve mensen kunnen voelen wanneer zielen in de buurt zijn. Vooral op plaatsen waar de dierbare veel tijd doorbracht of bij het graf kunnen ze hun aanwezigheid voelen. Soms is de ‘dode’ pas voelbaar wanneer men een moeilijke periode doormaakt (ziekte, verdriet) en ze troost en steun komen brengen.
02. De overledene geeft een signaal of teken. Dit kan van alles zijn, soms uniek voor de overledene, soms ook gewone tekens. Bekend zijn de vlinders die op de doodskist landen (ook midden in de winter), libellen, vogels en andere dieren die zich kenbaar maken, het vinden van vogelveren of munten, en vele andere mogelijkheden.
03. Ook het zien van getallenpatronen kan een boodschap zijn. De getallen zijn dan op de een of andere manier verbonden met de overledene. Zoals de laatste cijfers van hun telefoon nummer.
04. Men kan hun parfum ruiken of de geur van de appeltaart die ze altijd bakten.
05. Men kan hun stem horen of het geluid van hun voetstappen.
06. Ze komen op bezoek in een droom (om afscheid te nemen). Dit gebeurt meestal in de eerste weken na hun overlijden. Of men krijgt een visioen (overdag) waarin men de overledene terug ontmoet.
07. Men voelt hun aanraking, bijvoorbeeld een hand op het hoofd, of zelfs een knuffel.
08. Ze communiceren via elektrische activiteit (zie ook hierboven bij EVP). Bijvoorbeeld statisch beeld op de TV of het computerscherm. Of ze proberen te bellen op de telefoon. Of de lichten die aangaan of de radio die aanslaat (en hun favoriete liedje speelt). De energie van de overledene kan elektrische velden verstoren.
09. Ze verplaatsen (of verbergen) dingen in huis, bijvoorbeeld de ingekaderde foto van hen op de kast.
10. Ze vertonen zich lichamelijk, bijvoorbeeld zittend in hun favoriete stoel of aan de voet van het bed. Dit kan het volledige lichaam zijn (en soms zien er dan jonger en gezonder uit) of ook slechts een glimp of schaduw.

Een ander uitgebreid gebied van persoonlijke ervaringen, wat gelinkt is aan religie en spiritualiteit), is dat van de esoterische tradities en haar praktijktoepassingen. Het gaat om de vele adepten die een geestelijk pad volgen, waaronder sjamanen, kloosterlingen, mystici, rozenkruisers, swami’s, enzovoort.

Door hun toewijding aan spirituele oefeningen, meditatie, stilte, … komen ze tot eenheidservaringen en tot het besef van hun ware essentiële natuur, die nooit geboren is en nooit zal sterven.  Daarop aansluitend zijn er de vele psychonauten die entheogene en DMT gebaseerde plantmedicijnen gebruiken (ayahuasca, peyote, San Pedro, psilocybine paddenstoelen, ibogaïne,…) om andere werelden en bewustzijnstoestanden te ervaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Death is no more than passing from one room into another.
(Helen Keller)

Bijna iedereen ervaart in meer of mindere mate een angst voor de dood. Deze basisangst voedt als het ware ook alle andere angsten en bezorgdheden: angst voor ziekte, voor aftakeling, voor verlies, voor armoede, voor tekort,… en bezorgdheid over wat met geliefden gebeurt wanneer ze sterven. De doodsangst steunt op 2 peilers: angst voor het onbekende (wat komt er na de dood) en angst om er niet meer te zijn (egodood). Beide angsten komen voort uit onwetendheid en onzekerheid.

Maar is het mogelijk om die onwetendheid om te zetten in zekerheid? In dit bericht worden enkele onderzoekspistes belicht die kunnen helpen om zekerheid te krijgen. Het is aan ieder individu om zelf de ‘bewijzen’ te vinden. Want wanneer men zeker weet dat er niks is om bang voor te zijn, dat de dood slechts een overgang is, dat het leven verder gaat, dat men geliefden zal terugzien, dat men onsterfelijk is, dat materie voorbijgaand is maar het geestelijke blijvend… dan valt alle angst weg en kan het leven voluit aangegaan worden.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Anastha Aurora

1 Comment

  1. Een leven na de dood…ikzelf moet er niet aan denken! Dat zit zo: minister-president Mark Rutte heeft het vaak over “het nieuwe normaal” gehad. Maar we zullen nooit van dit individu, noch van één van zijn vele handlangers in de politiek, horen wat dat “nieuwe normaal” nu eigenlijk inhoudt. Daarom wil ik daar graag wat openheid over geven:

    Onze regering is heimelijk en ongevraagd onze hele samenleving tot in alle uithoeken aan het ombouwen naar Chinees voorbeeld met als doel iedereen veel afhankelijker te maken van de regering. Dit om ons financieel en fysiek makkelijker te kunnen onderdrukken en controleren. Om dit doel te bereiken gaan ze onze vrijheden steeds verder beperken, onze democratische grondslagen slopen en ons land de-industrialiseren met torenhoge energie kosten. Vooral de middenstand (grootste werkgever!) wordt vernietigd met de torenhoge energiekosten en veel energie-gevoelige bedrijven zullen dit niet overleven. Velen zullen failleren of verarmen. Grote bedrijven die beter in de slappe was zitten vertrekken naar het buitenland. Door diezelfde hoge energiekosten en de steeds toenemende inflatie zullen we trouwens allemaal snel verarmen (de gaskraan in Groningen moet uiteraard dicht blijven!) en dan komen de digitale ID en het digitale geld om de hoek kijken en komen we in een sociaal krediet-systeem naar Chinees voorbeeld terecht. Vervolgens voor iedereen een maandelijkse digitale fooi met een vervaldatum en klaar is “het nieuwe normaal”.

    En er is nog iets. Als Geert Wilders moet voorkomen dan worden alle camera’s van de mainstream naar binnen gereden. Maar als Gideon van Meijeren van het FvD zo kort voor de verkiezingen moet voorkomen wegens “opruiïng” dan is het wel heel erg stil….gaat het lampje al branden mensen?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.