Slim geld (CBDC): burger verliest zeggenschap over zijn geld

Een bijdrage van Anastha Aurora

In dit artikel wijdt Anastha Aurora uit over de digitale munt, de oorsprong, de invoering en geeft voorbeelden van de extreme consequenties die deze financiële trukendoos voor ons allemaal in petto heeft.

Cash

Slim geld (smart digital money) betekent dat al jouw geld op afstand programmeerbaar is. Men kan het ‘aan en uit’ zetten naar believen, traceren en controleren, koppelen aan voorwaarden (CO2 normen) en overheden of bedrijven (zoals banken) kunnen het met een vingerknip in beslag nemen. Nadat het cash geld helemaal uit roulatie is genomen en ‘illegaal’ wordt verklaard (nog voor 2030 volgens het plan), dan rollen de burgers automatisch in het sociaal en CO2 krediet slavensysteem, dat vele malen erger is dan het Chinese model.

Het monetaire geldsysteem wordt momenteel grondig aangepast. Het resultaat van die aanpassingen zal uiteindelijk betekenen dat een ‘gewone’ burger geen zeggenschap meer heeft over zijn eigen geld. Men wil niet enkel cash verbannen uit de maatschappij, maar het vertrouwde fiatgeld volledig vervangen door iets compleet anders. Opgelet: is eenmaal het nieuwe monetaire systeem van kracht, dan zal het moeilijk zijn om dit terug te draaien en is vrijheid voorgoed verleden tijd.

Blijf ten allen tijde en zoveel mogelijk cash betalen. Verwijder alle betaal apps van de smartphone (of nog veel beter: doe je smartphone weg).

Als je iets koopt en cash betaalt dan is er geen enkele inmenging of controle van hogerhand mogelijk. Het is een anonieme transactie waarbij de privacy wordt gerespecteerd.

CBDC

Als je betaalt met een creditcard of bankkaart dan is er veel meer controle mogelijk. Zowel de winkel, het bedrijf als de bank kan de transactie traceren, en ook de overheid kan de gegevens opvragen (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel). Maar het nieuwe systeem (CBDC) gaat nog veel verder. Het laat toe dat de overheid of een bedrijf kan bepalen wat jij met jouw geld mag en kan doen.

Het is geld met voorwaarden en beperkingen.

CBDC staat voor Central Bank Digital Currency of ‘slim geld’. In dit nieuwe monetaire systeem wordt iedere geldelijke transactie (aankopen, uitgaven, uitkeringen, schenkingen,…) in real time geregistreerd door een computer blockchain systeem. Dit laat toe dat door Artificial Intelligence gestuurde algoritmen bepaalde transacties automatisch kunnen blokkeren. Wat betekent dit concreet? Hier zijn enkele voorbeelden… (remember, er is dan geen contant geld meer).

Voorbeelden

° Stel, er komt een nieuwe lockdown en de overheid wil verhinderen dat de mensen hun straat of stad verlaten. De digitale betaalapplicatie op de smartphone wordt dan zo ingesteld zodat hij niet meer werkt wanneer men verder dan 1 km van huis verwijderd is. Men kan dan niets kopen of betalen op locaties die buiten de restrictiezone liggen en men kan ook niet meer inloggen of plaatsen bezoeken waar QR-codes gescand worden. Het geld op de rekening wordt geblokkeerd zodra men de 1 kilometerzone verlaat.

° Stel, de overheid beslist dat een nieuwe plandemie strenge maatregelen vereist. Zoals gezegd kan dan de werking van de digitale betaalapp beperkt worden tot de directe omgeving van het huis. Maar men kan ook bepalen dat je enkel nog aankopen kunt doen op bepaalde uren van de dag en alleen de essentiële producten kan betalen. Alle niet-gevaccineerden krijgen verregaande restricties op hun betaalapp en kunnen bijvoorbeeld niet langer tickets boeken voor reizen of cultuurevenementen en sportclubs bezoeken.

° De CO2 en klimaatagenda bepalen dat het persoonlijk gebruik van fossiele brandstoffen drastisch omlaag moet. Elke wagenbezitter mag nog maximaal 15 liter benzine/diesel verbruiken per week. Wanneer de limiet bereikt is, gaat de betaalapp op slot en kan geen brandstof meer aangekocht worden.

° Een levensstijl die als ‘verkeerd’ wordt beoordeeld door de overheid wordt via het slimme geldsysteem bestraft en bijgestuurd. De aankoop van voedingsproducten die overgewicht veroorzaken (suikerwaren) of een te grote ecologische voetafdruk betekenen (vlees) of voor overlast zorgen (alcohol) worden gelimiteerd. Alle aankopen worden automatisch bijgehouden en wanneer de maandelijkse limiet is bereikt, sluit de betaalapp. De overheid kan geldlimieten zetten op tal van producten waaronder spuitbussen, plastiek, chocolade, vis, koffie,… of ook op het maximaal aantal kinderen wat een gezin kan hebben. Het moge ook duidelijk zijn dat alles wat iemand koopt of verkoopt geregistreerd staat en gemonitord wordt, ook het abonnement van de parenclub of het lidgeld van een politieke partij, er is geen privacy meer met het CBDC systeem.

° Om de crisis te counteren en de economie te laten draaien, bepaalt de overheid dat het ontvangen geld (zoals uitkeringen, basisinkomen, sociale kredietpunten,…) binnen een bepaalde tijd moet gespendeerd worden (bijvoorbeeld 2 maanden). Daarna vervalt het geld en is het niet langer bruikbaar. Het nieuwe digitale geld krijgt dus een vervaldatum, sparen zit er niet meer in.

° De overheid kan beslissen dat mensen niet langer hun eigen voedsel mogen telen of (huis)dieren kunnen houden (wegens risico op besmetting of welke dwaze reden ze ook verzinnen of zelfs zonder reden). Het aankopen van zaden, landbouwmateriaal en dierenvoedsel is strikt beperkt tot officieel geregistreerde (Monsanto) boeren. De kleine amateur tuinier of dierenliefhebber kan niets meer kopen om zijn hobby verder te zetten.

° De overheid zet elke maand digitaal geld op de betaalapp van de gehoorzame en goede burgers als beloning voor hun medewerking aan het slavensysteem. Wie ‘ongehoorzame’ buren, vrienden, familie of vreemden rapporteert, krijgt extra geld. Wie kritiek uit over het overheidsbeleid op social media riskeert het afsluiten van zijn betaalapp.

Scenario

44057370 – money tree.

Via welk scenario zou men het CBDC kunnen invoeren? Door situaties te creëren zoals economische recessie, inflatie, oorlog, failliete banken, beurscrash,… worden op een bepaald moment de terminals uitgezet waar de mensen cash geld uit de muur halen. De overheid voert dan versneld de digitale currency in. Door de moeilijke en onhoudbare situatie wordt iedereen verzocht (verplicht) om zijn fiatgeld en gouden munten om te zetten in digitaal smart money (CBDC).

Het geld op je rekening afhalen als cash kan niet meer, jouw rekening wordt ‘bevroren’ en kan enkel omgezet worden in CBDC’s op een digitale betaalapplicatie in handen van de overheid. Die overheid beweert dat het nieuwe geldsysteem het beste antwoord is op de recessie en de uitweg uit de crisis.

Contant geld wordt nergens meer geaccepteerd, gouden en zilveren munten worden illegaal of worden gewoonweg in beslag genomen door de overheid (zoals in 1933). Ook bitcoin is trouwens volledig traceerbaar.

Chronologie

° Tijdens de eerste Earth Summit VN top (Rio De Janeiro,1992) wordt de basis gelegd voor een wereldwijde collectieve klimaatactie om ‘climate change’ te bestrijden vanaf 2020. Alle 195 VN landen (behalve 3) ondertekenen later dat jaar het Kyoto-protocol met als doel om de koolstofuitstoot (CO2) te verminderen en die uiteindelijk te elimineren. Al dadelijk vallen de vele ongerijmdheden op van deze beslissing:
– men gaat strijden tegen het klimaat, oorlog tegen de Aarde dus,
– men beschuldigt ten onrechte de mensheid van het veroorzaken van climate change en gaat voorbij aan de natuurlijke en kosmische cycli die het klimaat al eeuwenlang doet veranderen,
– men negeert de geo-engineering, de containerschepen, de oorlogsindustrie,… die allemaal veel meer impact hebben op het klimaat en het milieu dan een burger die het huis verwarmt met een houtkachel,
– men bepaalt dat CO2 een te mijden substantie is, terwijl het noodzakelijk is voor al het leven op Aarde (het is een fantastische planten meststof),
– en men vergeet dat bomen planten de beste en meest logische manier is om het CO2 ‘probleem’ op te lossen en dat overschakelen op agroforestry en permacultuur de negatieve impact op milieu en klimaat drastisch zou verminderen.

° Het Kyoto Protocol legt ook de basis voor de uitgifte en verhandeling van koolstofkredieten (Carbon Credits). In eerste instantie enkel bedoeld voor instellingen en bedrijven, maar later ook voor particulieren. Zie verder.

° Eind jaren ’90 schrijft de Canadese professor Mathis Wagner een boek (Our Ecological Footprint) waarin het concept van een ‘ecologische voetafdruk’ wordt geïntroduceerd.

° In het begin van de jaren 2000 gebruikt de oliemaatschappij British Petroleum (BP) dit concept van een individuele CO2 voetafdruk voor een massale marketingcampagne en creëert een individuele CO2 voetafdruk test (carbon footprint calculator). Het doel van deze marketingcampagnes is duidelijk om de schuld voor de klimaatverandering bij de consumenten te leggen (in plaats van bij de bedrijven en overheden).

° In september 2000 ondertekenen 189 VN landen de 8 ‘Millenium Doelstellingen’ (Millennium Development Goals, MDG’s) die men wil bereiken tegen 2015. Deze omvatten zaken als het uitbannen van armoede, het bestrijden van dodelijke ziektes en ecologische duurzaamheid. Op het eerste zicht allemaal bewonderenswaardige streefdoelen, maar de onderliggende adder in het gras is de manier waarop men dit wil bereiken: via totale controle van alles en iedereen. De MDG’s zijn het eerste experiment van de VN om tot wereldbestuur en mondiale controle te komen.

° In 2006 mag vicepresident Al Gore de klimaatagenda pushen via de populaire propaganda documentaire ‘An incovenient truth’ waarin leugens, angstzaaierij, fictieve beelden en Hollywood special effects elkaar aflossen om zo de mensheid te kunnen overtuigen (indoctrineren) van de opwarming van de planeet.

° In 2006 bepaalt de VN de ESG criteria (Environmental, Social and Governance Criteria) die de basis vormen voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en die gebruikt worden om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of in een economisch veld te meten. Kleine, zelfstandige familiebedrijven en eenmanszaken kunnen onmogelijk voldoen aan de ESG normen waardoor ze uit de markt geconcurreerd worden en overgenomen door de grote spelers. Het feit dat de ESG criteria uiteindelijk subjectief zijn, betekent dat wie de macht heeft om deze criteria te ‘interpreteren’, dit in zijn eigen voordeel kan doen (zoals Tesla bvb. doet).

° Het behalen van de 8 MDG’s mislukt vanwege verschillende oorzaken waaronder een gebrek aan financiering, een gebrek aan coördinatie en de financiële crisis van 2008 die vele landen in chaos en bedrijven in moeilijkheden brengt.

° In 2015 kondigt de VN haar tweede experiment aan om wereldcontrole te bereiken, de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s), die de mislukte MDG’s vervangen. De 17 SDG’s maken ook deel uit van een groter plan van de VN genaamd Agenda 2030 en Agenda 21.

° Een manier om de SDG’s te implementeren is via de opgelegde ESG criteria.

° In 2019 lanceert de EU de ‘Green Deal’ (European Green Deal), een pakket maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, het gebruik van hulpbronnen te minimaliseren en tegelijkertijd economische groei te realiseren.

° Eén koolstofkrediet (Carbon Credit) vertegenwoordigt één ton koolstofdioxide-uitstoot die is verwijderd of die nooit is uitgestoten. Wanneer een bedrijf iets doet dat koolstofemissies verwijdert of CO2 uitstoot voorkomt, dan krijgt het koolstofkredieten van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld omdat er een lading bomen is geplant in een bos of omdat er zonnepanelen op een fabrieksdak zijn geïnstalleerd. Elk koolstofkrediet geeft de houder dus het recht om één ton koolstofdioxide uit te stoten. Deze koolstofkredieten worden ook verkocht aan andere bedrijven die meer koolstof willen uitstoten zonder een boete te riskeren. Er is dus een enorme markt ontstaan waar koolstofkredieten worden uitgegeven en verhandeld vanwege subjectieve en onwetenschappelijke milieuregelgeving. Op de koolstofmarkt kopen bedrijven die meer willen uitstoten koolstofkredieten van bedrijven die vrijwillig minder uitstoten. Dit wordt natuurlijk gedaan om hun ESG scores te verhogen. Wie voldoende geld heeft als bedrijf, koopt zich dus gewoon een ‘ecologisch en duurzaam’ aureool en façade door Carbon Credits aan te schaffen, terwijl het bedrijf in wezen een immense vervuiler is (Coca Cola bvb).

° De Overeenkomst van Parijs van 2015 wordt door alle VN landen aangenomen en getekend. Artikel 6 van die overeenkomst bepaalt dat er één enkele wereldwijde markt voor koolstofkredieten komt die door de VN wordt gereguleerd. De VN koolstofkredietmarkt zal belastingvrij zijn, wat betekent dat de grote bedrijven een absolute slag zullen slaan. Koolstofkredieten dienen om de CO2 uitstoot te beperken. Dit wordt bereikt door het langzaam verminderen van de hoeveelheid koolstofkredieten die elk jaar aan bedrijven kunnen worden uitgegeven. Maar wat gebeurt er als het aanbod van iets geleidelijk afneemt terwijl de vraag ernaar gelijk blijft of geleidelijk toeneemt? Jawel, prijsstijgingen zijn het gevolg. Want zo kunnen bedrijven toch blijven groeien terwijl een economische recessie en een demografische achteruitgang volop bezig zijn (hun diensten en producten worden dan namelijk duurder verkocht en genereren meer winst). Alles wat nodig is, zijn een paar miljard koolstofkredieten die de bedrijven krijgen van hun vrienden in de regering of bij de VN en een beetje aanbod en vraag manipulatie door regelgeving. Tesla bijvoorbeeld, één van de grootste bedrijven ter wereld, verdient het grootste deel van zijn geld met de verkoop van koolstofkredieten.

° In 2020 neemt Microsoft een patent op een cryptomunt systeem (zoals een CBDC) wat gekoppeld wordt aan de ‘lichaamsactiviteit’ van een mens via een ‘apparaat’ (zoals een smartphone of inplantchip). De personen die activiteiten verrichten die conform zijn aan de opgelegde voorwaarden (die dus gehoorzamen aan de regeltjes) krijgen automatisch digitaal geld op hun betaal app.

° Tijdens de WEF samenkomst in Davos dit jaar (2022) onthult Michael Evans (president van de Chinese Alibaba Group) dat ‘de elite’ bezig is met de voorbereidingen voor een individuele CO2 kredietscore voor consumenten. Dit doet uiteraard denken aan de sociale kredietscores uit communistisch China. Die worden daar gebruikt om de bevolking te monitoren en in de pas te laten lopen. Maar de CO2 kredietscores gaan veel verder en zijn nog veel erger. Elke burger krijgt dan ieder jaar een aantal koolstofkredieten op de betaal app, die gekoppeld zitten aan de digitale ID, en die toestaan om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten afhankelijk van de persoonlijke ESG-score. Wanneer iemand zijn jaarlijkse CO2 rechten heeft opgebruikt nog voor het jaar voorbij is (door bijvoorbeeld te veel vlees of suiker te eten of te veel te reizen) dan wordt de betaal app geblokkeerd… tenzij men extra CO2 kredieten koopt, eventueel van particulieren die hun jaarlijkse toewijzing nog niet hebben opgebruikt.

°  De sleutel is dus de digitale munt CBDC met betaal app en de digitale pas die iedereen koppelt aan het systeem. Zonder CBDC en digitale pas (en smartphone) kan het individueel CO2 kredietsysteem niet werken. Door de uitgifte van persoonlijke CO2 kredieten zullen de burgers geneigd zijn om hun eigen koolstofuitstoot te minimaliseren. Op het eerste gezicht lijkt dit prima, maar bij nader inzien is het makkelijk te zien waarom een CO2 kredietsysteem veel slechter is dan een sociaal kredietsysteem. In het sociaal kredietsysteem kun je nog steeds vooruit komen in het leven door een ‘goede’ burger te zijn. In het CO2 kredietsysteem kun je enkel nog comfortabel en in vrijheid leven door koolstofkredieten te kopen. Je zult namelijk voldoende CO2 kredieten nodig hebben om te kunnen gaan en staan waar je wilt, om te eten waar en wat je wilt, om een leuk huis te bouwen of te renoveren, om kinderen groot te brengen, om vrienden op bezoek te krijgen, enzovoort,…

° Scope 3 emissies zijn de CO2 emissies die ‘stroomopwaarts of stroomafwaarts’  van de activiteiten van een bedrijf liggen. Die worden opgeteld bij de eigenlijke CO2 emissiescore van dat bedrijf. Stroomopwaartse emissies zijn alle activiteiten die plaats vinden voordat een product bij het bedrijf aankomt, zoals ontginning van de grondstoffen om een auto te maken. Stroomafwaartse emissies zijn alle activiteiten die plaatsvinden nadat het product bij een bedrijf is gekomen, zoals onderhoud en transport. Scope 3 emissies zijn momenteel alleen van toepassing op bedrijven, maar het lijkt erop dat ook particulieren er onderhevig aan zullen zijn. In dat geval zal het persoonlijke CO2 krediet ook voldoende koolstofkredieten moeten voorzien om bijvoorbeeld de uitstoot te dekken van een vriend die een reis maakt om op bezoek te komen bij jou. Of om de toekomstige CO2 uitstoot van jouw kinderen te dekken.

° Het resultaat van deze ongeziene economische oplichting en diefstal is simpelweg dat de armen nog armer zullen worden en de rijken nog rijker. De armen zullen hun bezittingen en eigendommen verliezen (en alles moeten huren, ook hun klimaatneutrale woonunit), dagelijks insecten eten en streng beperkt worden in hun vrijheden en (mensen)rechten, zodat ze hun CO2 kredieten kunnen opsparen om aan de rijken te verkopen in ruil voor voedsel en onderdak. En de rijken zullen deze kredieten gebruiken om normaal en welvarend te blijven leven.

° In 2022 keurt president Biden de uitvoering van order 14067 goed. Dit ‘bevel’ bespoedigt de uitrol van het CBDC systeem in de VS. Ook Australië start met het testen van een CBDC systeem en een gecentraliseerd digitaal ID. Wie op bezoek gaat naar China is verplicht om digitale Yuan te kopen en op de smartphone betaal app te zetten. Ook Duitsland, Italië en vele andere landen zijn bezig met de voorbereidingen voor digitale overheidsmunten en ID’s. Dit alles betekent niet alleen het einde van contant geld maar ook overheidscontrole over alle (persoonlijke) financiële transacties. Digitaal geld is programmeerbaar, het is ‘slim’, men kan bepaalde transacties toestaan of beperken, afhankelijk van de informatie in jouw persoonlijk dossier. Dankzij de spionage apps op de smartphone en de gezichtscamera’s overal, weet men (al een tijdje) waar iedereen is, wat iemand doet, met wie men allemaal omgaat en wat men post op social media, enz. Het monitoren van de burgers in de westerse wereld is al lang een feit. Maar via het slimme, digitale geld kent men ook alle geldbewegingen en heeft de elite (overheid en banken) ongeziene macht over de mensen. We kregen al een voorsmaakje te slikken toen de rekeningen (ook de crypto rekeningen) van de Canadese actievoerders en truckers werden geblokkeerd toen ze vreedzaam demonstreerden tegen de Covid dictatuur. De overheid is eigenlijk baas over jouw geld, en al jouw geld wat op de bank staat is eigendom van die bank, maak je geen illusies, met 1 druk op een knop kunnen ze het in beslag nemen.

° De komende CO2 krediet economie is deel van de grote reset en alle landen (overheden) werken er aan mee. Het invoeren van het digitale ID is daarbij de eerste stap. Onlangs liet Klaus Schwab (WEF) openbaar weten dat de Covid plandemie een test was om te zien hoe de massa reageert op QR codes en Covid paspoorten. Steeds meer landen zijn druk bezig met het voorbereiden van een globale, digitale pas voor iedere burger waarop alle mogelijke informatie gecentraliseerd staat. De volgende stap wordt dan het invoeren van het CBDC, de digitale overheidsmunt die cash en crypto vervangt. Het internationale betaalsysteem SWIFT liet al weten dat ze klaar zijn om CBDC’s te gebruiken in 200 landen. En tot slot wordt dan ook het CO2 krediet systeem en het sociaal krediet systeem gekoppeld aan de digitale pas en de digitale munt. Dit alles zou volledig operationeel moeten zijn eind 2030. Daarna kan niemand nog een kant uit, tenzij men het systeem volledig verlaat.

Enkele inzichten die duidelijk worden…

° De VN is de voorloper van een heuse wereldregering geïnspireerd door  communistische en fascistische ideologieën. Er is momenteel een oorlog bezig tegen de mensheid om die wereldmacht in de steigers te krijgen en operationeel te maken.
° Kleine bedrijfjes en lokale eenmanszaken verdwijnen in razendsnel tempo.
° Het hele klimaat en CO2 gedoe worden gebruikt om een agenda tot volledige wereldcontrole uit te rollen.
° Het verdwijnen van cash geld betekent het einde van vrijheid voor jezelf en je kinderen. Slim geld is de start van het sociale en economische controle systeem.
° Hoe ingenieus en slim het CBDC systeem ook mag zijn, het blijft kwetsbaar en trefbaar, niet enkel vanwege de mogelijkheid om het te hacken, maar omdat het volledig uitgeschakeld kan worden door een stroomuitval, black out, internetstoring, zonnevlam killshot of bomaanval. En op dat moment zal pijnlijk duidelijk worden dat digitaal geld simpelweg gebakken lucht is, niets meer dan illusoire bits en bytes in cyberspace.

Eugenetica

Eugenetica, genocide en controle zijn de drie kernwoorden die de vele puzzelstukjes kunnen samenbrengen in een verhaal over de dystopische toekomst die de elite al vele decennia voorbereidt (Agenda 2030). Eugenetica is het streven naar de fysieke en mentale controle over de mensheid en de biologische modificatie (aanpassing) van het mensenras (oftewel het ‘kweken van modelburgers’).

Yuval Harari en Klaus Schwab zijn samen met Bill Gates de bekendste ‘eugenicisten’ die van plan zijn om de organische mensen te vervangen door hackbare androgyne, synthetische robotten zonder ziel die bestuurbaar zijn vanop afstand en gemanipuleerd vanaf de conceptie.

Alle ontwikkelingen van de laatste 5 tot 10 jaar kaderen binnen dit plan (waaronder de virussen, injecties, maskers, lockdowns, QR codes, PCR testengezondheidspas, genderverwarring, transhumanisme, insectenfood, digitaal geld, sociaal kredietsysteem, klimaatagenda, CO2 hoax, Covid hoax, de 17 duurzame doelen, slimme meters, Internet of Things, 5G, geo-engineering, oorlog,…).

Goede nieuws

Het goede nieuws is dat het plan van de globalisten (wat ze zelf de great reset noemen) nooit kan en zal slagen. Hun agenda is economische wereldcontrole via het CO2 krediet systeem, financiële wereldcontrole via het CBDC en maatschappelijke wereldcontrole via het sociaal krediet systeem en de SDG’s (de 17 VN doelen).

Het plan kan niet slagen omdat ze alle 195 landen nodig hebben om dit systeem te laten werken op wereldniveau en dat zal nooit lukken, en al zeker niet tegen 2030. Er zullen niettemin een groot aantal landen deze agenda implementeren en daar zal de bevolking aan de lijve ondervinden wat het betekent om onder WEF/WHO/VN dictatuur te leven.

Totdat ze het wellicht beu zijn en afhaken. Want steeds meer mensen verlaten het systeem en beginnen een parallelle samenleving. Het is momenteel de snelst groeiende sociale beweging ooit gezien. Als gevolg van deze grassroot en back to basics initiatieven komen er dus alternatieve muntsystemen, ruilhandel en schenkeconomieën die buiten het globalistische muntsysteem zullen functioneren.

Er ontstaan altijd tegenbewegingen en revoluties, dat leert de geschiedenis, het contant geld afschaffen, zal dus aanleiding geven tot zowel ondergrondse als parallelle circuits als tegenreactie. In ieder geval, blijf zoveel mogelijk contant betalen en cash gebruiken. En boycot de winkels die contant geld weigeren.

Bronnen: The Crowhouse, Be Inspired, Coin Bureau

Dit artikel verscheen ook op Aurora Anastha

3 Comments

 1. De mensen moeten eens ophouden met meelopen en hoog tegen elkaar op deugen want het groen is al lang het nieuwe bruin. Er is helemaal geen klimaat- of CO-2 crisis. Er is alleen maar een nieuw business model.

  “De burger verliest de zeggenschap over zijn geld.”

  Die burger heeft geld nodig om te leven. Dus als dat geld voorwaardelijk wordt dan krijg de burger automatisch een voorwaardelijk leven. Het is alweer een paar jaartjes geleden dat Mark Rutte tijdens een dodenherdenking de volgende kryptische uitspraak deed: “Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

  Welnu beste mensen: alleen een misdadiger van de ergste soort kan zo’n uitspraak doen. Mijn vrouw en ikzelf zien uit naar de dag dat die hele kliek landverraders (zie art.93 en 93a wetboek van strafrecht) die ons parlement bezet houden worden vervolgd voor hun verraad. Nooit hadden mijn vrouw en ikzelf gedacht nog eens vóór de doodstraf te zijn. Maar daar denken we tegenwoordig anders over. Voor landverraders is er maar één straf: de doodstraf. En “tot de dood er op volgt” want je weet het maar nooit met dat gespuis.

  Ook onze nu snel in diskrediet rakende koning Willem Alexander blijkt opgeleid als een “Young Global Leader” (2004) van de Duitser Klaus Martin Schwab. Nu was de koninklijke familie altijd al vergeven van de Duitse lummels. De vader van Willem Alexander zat bij de SS, zijn opa bij de SS èn de SA….de appel valt niet ver van de boom. En voor zijn vrouw, nog maar kort geleden door het beste deel van de Nederlandse bevolking uitgejouwd als “WEF-hoer” omdat ze zich het vuur uit de sloffen loopt om ons van digitaal geld te voorzien, geldt natuurlijk hetzelfde.

 2. Vergeet daarbij niet dat de gehele mensheid zich in een transitie bevindt, die van een bewust zijn in een collectief model naar een bewust zijn op individueel niveau.
  De oude wereld die wij kenden is aan zijn eind gekomen, dat wordt niet direct door de Weffers zo geregeld daar zij op hun beurt ook slechts marionetten zijn van hogere machten. De wetten van de natuur zijn voor eenieder gelijk, logisch want dat geldt evenzo voor alle bewoners van deze planeet.
  Wij gaan dus met zijn allen naar een ongekende nieuwe werkelijkheid, die van de tijdsgeest van de vissen naar de tijdsgeest van aquarius.
  En onder de tijdsgeest van aquarius is er geen geld meer want dat is feitelijk het enige machtsmiddel wat de poppenspelers, de werkelijke parasieten nog denken in handen te hebben.
  Geld in de huidige vorm is een verzinsel, maja, het bestaat feitelijk niet en heeft geen waarde, dat moge onderhad duidelijk zijn.
  Dus ja, draag bij aan het ontstaan van een parallelle samen-leving, help elkaar daar waar het nodig is en doe niet meer mee.
  Gemakkelijker gezegd dan gedaan?
  Wel, het kan alleen maar dan ontstaan als je het zelf gaat creëren.
  Vergeet daarbij niet dat de grootste angst van de poppenspelers zelf is om hun macht kwijt te raken en neem het van mij aan, dat is wat er aan het gebeuren is NU.
  Dus, ga in jouw eigen macht staan, zonder enige vrees en creëer de wereld die jij graag wilt zien, in compassie, liefde, mededogen voor al wat leeft.
  Geld maakt namelijk niet gelukkig, dat zit in andere dingen.
  Zowat alle problemen die een mens in zijn/haar leven ontmoet zijn gerelateerd aan macht en geld.
  Wij hoeven eigenlijk helemaal niet te werken, we doen het alleen voor het geld wat dan weer afgepakt wordt, so why?
  So, no fear, just love, het enige gebrek in deze wereld, echter ook de Liefde dient bij jou Zelf te beginnen….

  Stay Human,
  Jos.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.