NL in armoede overleeft dankzij voedselbanken

Foto 123rf

De armoede in het ‘rijke’ Nederland is nooit weggeweest. Nu de energieprijzen en huren onbetaalbaar zijn geworden samen met de kosten voor levensmiddelen krijgen steeds meer mensen het moeilijk. Nederlandse armoe heeft een lange geschiedenis. We kijken vanaf 2014 met de invoering van de Participatiewet.

Participatie

Als je op zoek gaat naar een kantelpunt in de acceptatie van armoede en honger in NL dan denk ik dat dit rond 2014 ligt. Uitgerekend op initiatief van de Partij van de Arbeid wordt in dat jaar de Participatiewet ingevoerd. De sociaal-democraten onder aanvoering van de toenmalige fractievoorzitter en de huidige commissaris van de Koning in Drenthe voeren op hun toenmalige Ministerie van Sociale Zaken de participatiesamenleving in.

Je krijgt voortaan alleen een uitkering als je er een tegenprestatie voor levert, zelfs als dit betekent dat een glazenwasser ontslagen wordt en via de sociale Dienst weer hetzelfde werk gaat doen met behoud van uitkering. Hoe huichelachtig kan een voormalig socialist afrekenen met zijn voornaamste aanhang.

Als toelichting lees ‘De werkloze gevangen in systeem van vernedering en intimidatie’ en over het einde van het recht op voeding en opvang ‘Wanneer worden de uitkeringsgerechtigden bevrijd? Niet op 5 mei’

Voedselbanken

Om arme mensen bij te staan ontstaan er begin 2000 voedselbanken, iets wat voor die tijd onbestaanbaar was. Tegenwoordig zijn er meer dan 170 voedselbanken die zich verenigd hebben in Voedselbanken Nederland.

De voorzitter van Voedselbanken Nederland verwacht dat het aantal klanten van voedselbanken stijgt in 2022 met tientallen procenten. In 2021 is het aantal unieke klanten nog 147.500.  Ze hebben samen 13.000 vrijwilligers die het geheel draaiend houden.

De voorzitter voorziet twee ontwikkelingen. De eerste is een toename van langdurige armoede. Steeds meer klanten zijn na 3 jaar nog steeds afhankelijk zijn van voedselhulp.
“We zien het percentage van onze klanten dat ons al langer dan 3 jaar nodig heeft jaar op jaar toenemen.” Dit kan volgens hem alleen door ingrijpen van de overheid veranderen met een gericht armoedebeleid.
De tweede ontwikkeling is dat andere categorieën klanten bij de voedselbank terecht komen. Bijvoorbeeld ouderen die alleen AOW met een klein pensioen hebben.

Hij vraagt zich af of zij de mensen die voedselhulp nodig hebben voldoende kunnen bereiken. Voedselbanken Nederland is een van de weinige organisaties, naast bijvoorbeeld het Leger des Heils en het Rode Kruis, die in Nederland directe noodhulp geven. Voor de voedselbanken wordt het echter steeds moeilijker om voedsel te krijgen, doordat de supermarkten de voedselverspilling steeds beter tegengaan blijft er minder voor de banken over.

Dat laatste blijkt ook duidelijk uit onderstaande video waarin Daphne Boeijen enkele kritische vragen stelt aan de gemeenteraad van Midden-Groningen.

Facebook video

Kerken

De kerken nemen ook een deel van de armoedebestrijding voor hun rekening, blijkt uit het Armoedeonderzoek 2019. De cijfers zijn indrukwekkend: jaarlijks ruim 40,7
miljoen euro aan steunverlening en 1,3 miljoen uur vrijwilligerswerk vanuit de kerken, omgerekend een waarde van 47,9 miljoen euro.

De individuele hulp bestaat uit giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken aan hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede. Eind 2022 is er een nieuw armoedeonderzoek beschikbaar.

Armoede neemt gestaag toe

Volgens de getallen van het Europese Bureau voor Statistiek Eurostat leven 2,8 miljoen Nederlanders in armoede of in de directe de gevarenzone daarvan. Waren er dat in 2018 nog 2,7 miljoen in 2021 waren dat er 2.862.000.

Nederland en andere Europese landen (cijfers Eurostat)
Mensen die in armoede leven of in directe gevarenzone daarvan x1000

in miljoenen 2018 2019 2020 2021
Nederland 2.789 2.809 2.739 2.862
België 2.310 2.261 2.307 2.142
Duitsland 15.107 14.121 16.734 17.035

 

Eurostat

Het Europese Bureau voor Statistiek hanteert als armoedegrens dat mensen zich minstens 4 van de volgende 9 zaken niet kunnen permitteren:
1) huur betalen of water/energienota,
2) woning voldoende warm kunnen houden,
3) te maken met onverwachte uitgaven,
4) het eten van vlees, vis of gelijksoortig om de andere dag,
5) een week vakantie van huis,
6) een auto,
7) een wasmachine,
8) een kleuren-tv,
of 9) een telefoon

Wereldarmoededag

De Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat het sociaal minimum niet toereikend is.  Ook concludeert hij dat de geplande verhogingen van het minimumloon en de uitkeringen die problemen maar gedeeltelijk wegnemen. Ze zijn dus niet toereikend.

Gemeenten schijnen verschillende inkomensgrenzen te hanteren, waardoor of iemand kan rondkomen, teveel afhangt van zijn toevallige woonplaats. Verder blijkt dat burgers vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Juist de financieel meest kwetsbare burgers zijn nu het zwaarst belast met het indienen van aanvragen en doorgeven van wijzigingen.

De regels in het sociaal domein zijn ingewikkeld en de financiële administratie kost heel veel tijd. Door strikte inkomensgrenzen kunnen burgers snel toeslagen kwijtraken als ze iets meer gaan verdienen. Sociale minima ervaren bovendien weinig toekomstperspectief en zien weinig mogelijkheden om hun situatie te verbeteren.

Kortom het beeld wat de Ombudsman schetst geeft geen directe verbetering van de armoede in ons land aan.

Toch is dit niet vreemd.

Verpaupering

Na de evaluatie ziet Koolmees geen reden om het wettelijk minimumloon (WML) te verhogen. Het WML heeft de cao-lonen bijgehouden en volgens de optimistische visie van de rapportschrijvers is de koopkracht van werkenden met een minimumloon van 2011-2018 toegenomen. De inkomensongelijkheid zou zijn gelijk gebleven en internationaal gezien zijn er geen veranderingen.

Zo’n 500 duizend mensen krijgen in Nederland het wettelijk minimumloon.

De hoogte van het WML is heel belangrijk omdat er aan gekoppeld is de hoogte van de bijstand en de AOW. Dus ook die gaan niet zonder meer omhoog.

Het niet verhogen van minimumloon terwijl honderdduizenden hun woonlasten niet meer kunnen betalen is opnieuw een poging de bevolking van Nederland te verpauperen. Wij zien deze actie als bewijs van dit gruwelijke asociale beleid, dat wereldwijd gevoerd wordt om het grootste deel van de bevolking armlastig en afhankelijk te maken. Het gaat langzaam, maar jaar na jaar wordt dit beeld steeds duidelijker.

Politiek

Sinds zijn aantreden enkele kabinetten geleden valt een rode draad in Ruttes bestuur duidelijk op: zijn verpauperingspolitiek. Zo werd in 2020 toen dit financieel geen enkel probleem was het minimumloon niet verhoogt en daardoor evenmin de AOW. Rutte kort ondanks miljarden overschot op de huurtoeslag. Hiervoor hebben we al de invoering van de Participatiewet gezien. Dat het aantal voedselbanken en het aantal klanten toeneemt betekent eveneens dat het inkomen van mensen achteruit holt.

Het lijkt dat de huidige crises, de energie en nieuwe coronacrisis samen met de oorlog in Oekraïne de armoede in ons land een extra push geven. Zoals we weten past dit in het plaatje van het World Economic Forum. Verpaupering van de bevolking zorgt voor een gewillig land waarbij de mensen gekneed worden om straks een basisinkomen in ontvangst te nemen, maar wel onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.

Rob Vellekoop, 29 oktober 2022

6 Comments

 1. Hoi Rob en lezers van De Lange Mars Plus,

  NL in armoede overleeft dankzij voedselbanken
  29 oktober 2022

  In aansluiting op mijn aanvullingen bij het artikel Z iets meer over de voedselbanken.

  “Om arme mensen bij te staan ontstaan er begin 2000 voedselbanken, iets wat voor die tijd onbestaanbaar was”
  Ondergetekende staat aan de bron van het ontstaan van de Nederlandse voedselbanken, begonnen te Den Haag. Met onze oldtimer Magirus Deutz Bescherming Bevolking vrachtwagen rijden we in 2013 op en neer naar de tuinders in Bleiswijk. We doneren het tuindersvoedseloverschot, aangevuld met wat spaggetti uit de supermarkten, in Den Haag aan hongerigen. Niet lang daarna, door de enorme vraag, groei en bekendheid, vervangen tal van gebouwen en steeds meer voedselbanken in andere plaatsen dit eerste mobiele begin.
  Het idee was om de mensen te empoweren, niet om hen in te lijven in overheids structuren.

  “We zien het percentage van onze klanten dat ons al langer dan 3 jaar nodig heeft jaar op jaar toenemen. Dit kan volgens hem alleen door ingrijpen van de overheid veranderen met een gericht armoedebeleid.”
  De zgn overheid (lees de militaire bezettende macht) heeft geen baat en plannen om het armoedebeleid te wijzigen. De ontkenning van dit ‘hongerprobleem’ is door die ‘overheid’ tot in 2022 voortgezet, opdat er door de hongerige bevolking geen beroep gedaan kon worden op de aanwezige miljarden Euro’s aan beschikbare sociale fondsen vanuit de EU.
  Met de voedselbanken zetten wij deze hongerbestrijding en empowering op buiten de overheden (militairen) om. Een erkennen van honger zou deze militaire EU fondsen bij ons brengen in plaats van bij het militaire (overheids) controle apparaat.
  Pas deze week vernam ik dat het Sociale EU fonds miljoenen Euro’s voor de NL voedselbanken beschikbaar stelt, doch pas nadat al deze voedselbanken zich in der afgelopen decennia hebben laten inlijven door de ‘overheids regelgevingen’. Alle voedselbanken zijn zich gaan registreren en in of met rechtspersonen gaan inlaten. Het empoweren van de bevolking is daarmee onmogelijk geworden.

  “Voedselbanken Nederland is een van de weinige organisaties, naast bijvoorbeeld het Leger des Heils en het Rode Kruis, die in Nederland directe noodhulp geven”.
  Het leger desa heils en het rode kruis zijn al sinds mensenheugenis in handen van wat men noemt de Cabal. De voedselbanken pas sinds kort.
  De noodhulp die de voedselbanken aanvankelijk konden geven, in samenwerking met kerken, is inmiddels zo goed als onder controle komen te staan van diezelfde controlerende macht. De goedwillende medewerkers en bestuursleden hebben hier echter geen benul van.

  “Voor de voedselbanken wordt het echter steeds moeilijker om voedsel te krijgen, doordat de supermarkten de voedselverspilling steeds beter tegengaan blijft er minder voor de banken over”. De meeste supermarkten willen de voedselbanken helemaal niet steunen. Dagelijks storten zij afvalcontainers vol met goed voedsel en deze verspilling willen zij helemaal niet tegengaan. Lokaal wil een supermarkt nog wel eens even iets doen, doch centraal verbiedt bijvoorbeeld Albert Hein om de voedselbanken te steunen. Zij verspillen enorm veel voedsel zo, dus dat ‘zuiniger doen’ is geen excuus. Het te doneren voedsel is er volop en onvermindert, doch de Cabal verbiedt het de eigenaren.

  “De Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat het sociaal minimum niet toereikend is.
  Kortom het beeld wat de Ombudsman schetst geeft geen directe verbetering van de armoede in ons land aan.”
  Deze ombudsman is enkele maanden geleden aangeschreven met uitleg over het misbruik van gelden die het bezit zijn van de bevolking door de gemeenten (overheid), n.a.v. de misstanden gepleegd door de gemeente Stadskanaal in de kwestie Dronkers. Het is Reinier uitgelegd hoe het zit met de herkomst van alle geldelijke ‘uitkeringen’ en ‘toeslagen’ endergelijke, en hoe het zit met de onvervreemdbare rechten (=zonneleen, allodiaal) op die gelden van de bevolking zelf. Aan Reinier en zijn ombudsman team is gevraagd om te kiezen voor waarheid en voor de rechten die de bevolking heeft op haar eigen vermogen, en de ‘krijgslist-oplichterij’ door de gemeenten te veroordelen. De Nationale Ombudsman wees dat aanbod af en verkiest het probleem groter te maken, ten koste van de bevolking.

  “De regels in het sociaal domein zijn ingewikkeld en de financiële administratie kost heel veel tijd.”
  De regels zijn door de militaire bezetters (overheid) expres heel ingewikkeld gemaakt om de bevolking te misleiden en af te leiden. De allodiale eigendoms regels zijn feitelijk heel eenvoudig en door een klein kind totaal te begrijpen. Die eenvoud en logica is precies datgene wat de Nationale Ombudsman en de Cabal aan de bevolking wil onthouden, om hun kwalijke doelen te kunnen bewerkstelligen.

  Verpaupering
  Op jouw paspoort staat boven jouw naam: “type P’, tenzij je een asielzoeker bent. Wanneer je een militair bent staat er ‘type S’ (service) en wanneer je een diplomaat bent dan een ‘type D’.
  Voor de militairen die elk paspoort ter wereld uitgeven vanuit Washington D.C. ben jij een type P = een Pauper. Een rechteloze armoedzaaier.
  Een roodkleurig paspoort betekent overigens: ‘militair bezette bevolking’

  Er zijn drie hoofdvoorwaarden nodig om jezelf van deze ongein te kunnen bevrijden:
  Je bent Liefdevol en vriendelijk naar ieder toe (= geen enemy combattant, geen hatred)
  Je bent genereus en behulpzaam, je helpt iedereen (= geen heb- en heerszucht, no greed)
  Je bent een wetende. Want onwetendheid (ignorance) bevestigt jouw incompetent zijn en dus je pauperschap.

  Tegenover verpauperen staat ontpauperen. In Nederland worden die ontpauper bijeenkomsten kosteloos aangeboden voor hen die zichzelf daar werkelijk voor in willen zetten.
  Info bij de deelnemers en bij de hollandassembly.nl

  “Verpaupering van de bevolking zorgt voor een gewillig land waarbij de mensen gekneed worden om straks een basisinkomen in ontvangst te nemen, maar wel onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.”
  Ontpauperen zorgt voor wetende, genereuze, liefdevollen mannen en vrouwen die op een natuurlijke wijze en in harmonie leven op het land en die vrij zijn van bemoeizucht en controles van ‘autoriteiten’.

  “Rutte kort ondanks miljarden overschot op de huurtoeslag.”
  Elke toeslag is ‘een koekje uit eigen trommel’ die de zgn overheid op jouw eigen verzoek betaalt vanuit jouw eigen collateraal vermogen en/of BSN-rendement fonds. De negen van de tien andere koekjes die houdt deze overheid voor zichzelf, als ‘onkosten vergoeding’ voor hun trustee schap voor jouzelf, jij die incompetente onwetende pauper.
  Totdat je weet.

  Hartegroet en tot nader, Peter van Holland.

 2. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Armoede,wat is armoede?
  De mens die niet meer tevreden is met de simpele dingen,het als maar meer en meer en nog groter en vetter….net als in de geweldige Amerika daar is het gros van de bevolking dik en vet!
  Het individuele heb zuchtigheid breekt de nek.

  Waarom heb je dat ziek makende smartphone met al die ziekmakende spionage apps er op??
  Heb je zoveel te vertellen tegen een ander mens,nee dat dacht ik al…waarom heb je dan dat ziekmakende smartphone wat heel veel geld kost,reken het eens uit wat je per jaar aan betaald…en waarvoor…voor gebakken lucht!!!

  Armoede is en wordt je opgedrongen door de Nederlandse staat!

  zie deze link.

  https://businessam.be/nederland-betalingen-vanaf-100-euro-monitoren/

  Waarom moeten de boeren op grote schaal weg en dat is dus niet alleen in Nederland.
  Waarom moeten de vissers uit de zee verdwijnen?
  Veel meer mensen met veel minder voedsel,het begint een beetje te lijken op Afrikaanse landen,hier in het o zo geweldige welvaart staatje…..kan beter zeggen BANANEN REPUBLIEK IN DE EU!
  Ik dank U!

 3. Nederlanders geloven nu eenmaal heilig in democratie en verkiezingen. En juist dit geloof heeft het mogelijk gemaakt dat onze schijn-democratie heimelijk kon worden ondergraven èn uitgeleverd aan de schurken van het WEF. Wat dat is het WEF? U wordt arm en zij worden rijk. Méér is het niet.

  Men heeft het hele debacle dus aan zichzelf te danken.

  En dan is er nog Elon Musk. “Filantroop en visionair”. Van Spacex naar Starlink en al duizenden satellieten in een lage omloopbaan. Waardoor een snelle verbinding tussen drones en grondtroepen. Gratis door Musk ter beschikking gesteld aan de NAZI’s in Oekraïne. De lezer raadt het al: Musk is ook een leerling van Klaus Schwab van het WEF. Putin trouwens óók. Want alleen als het WEF twee partijen controleert kunnen ze vast rekenen op de gewenste uitkomst.

 4. Het toppunt van armoede is denken dat je nog steeds duizend Euro tegoed hebt van Mark Rutte.

 5. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,
  Armoede en honger,
  Waar is HET RUSSISCH graan???

  Ik dank U!

 6. “Men heeft het hele debacle dus aan zichzelf te danken.”

  Klopt helemaal Johan, eeieder creërt zijn/haar eigen werkelijkheid
  Probleem is dat weinigen zich dat realiseren en zo dus dan ook niet de wereld maken die men zelf graag zou zien.
  Een wereld van angst wordt gevoed door angst,
  Een wereld van Liefde door …..

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.