Overleven na de crash: een levensboerderij

Een bijdrage van Anastha Aurora

Een mogelijkheid om te overleven na De Crash, zoals deze door de regeringen ter wereld wordt voorbereid, kunnen levensboerderijen bieden. Deze kunnen helpen om de sprong in het onbekende te maken.

Systeemcrash

De geschiedenis herhaalt zich telkens. Beschavingen ontstaan, blijven een tijdje bestaan en verdwijnen dan weer. Geschiedkundigen stellen vast dat vaak dezelfde parameters en oorzaken aanwezig zijn die de ondergang van een beschaving uitlokken en bespoedigen. Er zijn externe factoren die een rol spelen zoals klimaatveranderingen, natuurrampen, pandemieën, hongersnoden, tekorten aan hulpbronnen, ecologische verstoringen (ontbossing, watertekorten, verwoestijning, uitputting van grondstoffen,…),… én er zijn ook interne factoren zoals corrupte overheden, oorlogsituaties, verval van sociale cohesie, toenemende maatschappelijke ongelijkheid, teloorgang van kennis en creativiteit, economische en monetaire instabiliteit,…

Geen enkele beschaving blijft uiteindelijk bestaan, ook niet de ooit machtige culturen zoals het Babylonische rijk, de Egyptische dynastieën, het Romeinse rijk, het Byzantijnse rijk, de Vedische tijd in Indië, de Maya’s, Atlantis,…In de huidige tijd zijn tal van factoren aanwezig die wijzen op de ondergang van onze beschaving. Sommigen beweren zelfs dat de instorting doelbewust wordt uitgelokt of bespoedigd om een nieuwe machtsstructuur te kunnen installeren (gekend als the great reset).

Instorting

Gelukkig zien en begrijpen steeds meer mensen wat er aan de hand is. Overal zijn nu initiatieven bezig als antwoord op de teloorgang en ontsporing van de maatschappelijke systemen. Denk aan de familiedomeinen, lichtdorpen en ecodorpen die overal ontstaan of de parallelle samenleving. Uit Frankrijk komt ‘Les fermes de la vie’, een mooi concept als antwoord en voorbereiding op een mogelijke instorting van de maatschappij. Hun visie is tamelijk dramatisch en grimmig.

Ze gaan uit van een complete vernietiging en teloorgang van het oude systeem, vooral door klimatologische rampen. Maar het zou wel eens kunnen dat het gevaar eerder uit een andere hoek komt, van dingen als de uitrol van een fascistische controlestaat, de great reset, transhumane smart cities, platgespoten bevolkingsgroepen, een cyber attack met internet uitval, economische blokkades, een monetaire crash, georkestreerde voedseltekorten of vaccins en virussen ontwikkeld in labo’s als biologische wapens,…

In ieder geval is hun concept waardevol, zelfs indien er niets gebeurt. Wat totaal onwaarschijnlijk is, want het is al volop bezig. Het nieuws sijpelt door dat boeren in de VS staatsgeld krijgen om hun oogst te vernietigen en subsidies ontvangen om niets te kweken en hun land braak te laten liggen. Daar bovenop zijn er de vele havenblokkades voor de containerschepen (zogezegd wegens besmettingsgevaar en personeelstekort). Het lijkt alsof men een kunstmatige voedselschaarste wil creëren.

Enkele initiatieven die daar op kunnen anticiperen zijn CSA (België), AMAP (Frankrijk) en de REKO Rings. Een REKO ring is, net als een AMAP en de CSA Plukboerderijen, een lokaal initiatief om rechtstreeks (bio)voedsel te kopen bij de boer. Het werkt via Facebook maar wellicht zijn er nog andere connectie mogelijkheden, hier kun je de regels nalezen. Producenten en consumenten doen dus direct zaken met elkaar zonder tussenpersonen zoals multinationals, transportbedrijven, supermarkten, banken, enz. en ondertussen steunt men uiteraard de lokale bioboer.

Ter aanvulling nog even het verschil tussen een familiedomein en een levensboerderij. Beiden zijn 1 hectare groot en gericht op lokale zelfvoorziening, maar het familiedomein is bedoeld als autonome woon- en leefplaats voor een meer-generatie familie terwijl de levensboerderij niet bedoeld is als permanente woonplaats maar als mogelijkheid tot voedselproductie en samenwerking voor 500 mensen.

Levensboerderij

Wat is een levensboerderij, wat is het concept? Een levensboerderij is in het kort een hectare grond die 500 mensen kan voorzien in een aantal basisbehoeften waaronder voornamelijk voedsel. Ook is het een trefpunt voor samenkomsten waar gewerkt wordt aan oplossingen en alternatieven in functie van het simpelweg overleven na de crash en de uitbouw van een nieuwe samenleving daarna. Dit is de vraag die gesteld wordt: ‘hoe kunnen we een systeemcrash overleven én tegelijkertijd een nieuw samenleef model lanceren’.

Een crash die zoals gezegd diverse oorzaken kan hebben: klimaatverstoringen, natuurrampen, economische en monetaire crash, oorlog, pandemieën, zonnevlam kill shot, internet black out,…Een crash die alle sociale en maatschappelijke hulp- en opvangsystemen in enkele dagen of weken volledig uitschakelt en de samenleving terug katapulteert naar het stenen tijdperk. Een volgende vraag kan dan zijn: ‘wat hebben we in feite nodig om voorspoedig te leven (vooral in woelige en moeilijke tijden)’?

° Comfortabel onderdak, hernieuwbare energie en verwarming.
° Zuiver drinkwater om te koken, te wassen en te drinken.
° Gezond (en goedkoop) voedsel in voldoende hoeveelheden.
° Verzorging en ondersteuning bij ziekte en ongevallen.
° Een goede educatie voor de kinderen, jongeren en volwassenen.
° Duurzame en ethische technologie die ten goede komt aan allen.
° Morele wetenschap die oplossingen ontwikkelt in harmonie met Aarde en mens.
° Een zinvolle activiteit zonder exploitatie en onderdrukking van anderen.
° Een hoogstaande en levende cultuur zonder decadentie en corruptie (wat typische kenmerken zijn van een eindfase zoals nu).

Het bouwen van een nieuwe beschaving

De basis van de nieuwe samenleving zijn de mensen. Niet de overheid, niet de politiek, niet de economie, niet de religie, niet big tech, big pharma of big data…maar DE MENSEN zelf. Enkel soevereine en vrije mensen kunnen een soevereine en vrije samenleving creëren zonder machtsmisbruik. Deze vrije mensen wonen in kleine gemeenschappen die zichzelf in de basisbehoeften voorzien en in harmonie met de natuur leven en gedijen. In de huidige maatschappij worden de mensen ‘gemaakt en gesmeed’ door het systeem.

Deze systemen (overheid, instituten, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, fabrieken, supermarkten, smart cities,…) manipuleren en kneden de mensen zodanig van geboorte tot dood dat vrijheid, eigenheid en creativiteit verdwijnen. In de nieuwe wereld is dit net omgekeerd. Het systeem is ondergeschikt aan de mensen en staat ten dienste van een vrije, gezonde en soevereine wereld.

Er is tijd, energie en geld nodig om deze nieuwe wereld voor te bereiden en levensvatbaar te maken. De mensen dienen zich dus daadwerkelijk te engageren en verantwoordelijkheid te nemen. Revoluties en burgeropstanden zijn niet nodig. Die hebben altijd een verkeerde uitwerking waarbij de zwaksten het onderspit delven en de machthebbers daarna gewoon een nieuwe cyclus van controle en onderdrukking beginnen.

De levensboerderijen wensen ook geen hulp van Europese of nationale instituten omdat de kans op compromissen, bemoeienis en recuperatie te groot zijn. Enkel een contact met de burgemeesters van de gemeenten waar de levensboerderijen komen, kan gewenst zijn.

Een levensboerderij begint met één geïnspireerde en enthousiaste voortrekker die door zijn beslissing en motivatie het leven kan ‘redden’ van 500 mensen, zelfs meer indien er rekening wordt gehouden met het domino effect dat dit idee kan opleveren. Deze mens heeft, net als iedereen, tal van gebreken en kwaliteiten maar het enige wat van belang is om te starten is vriendelijkheid, openheid en motivatie. Men dient te begrijpen dat de mensen die de levensboerderijen starten en uitbouwen nog niet ‘aangepast’ zijn aan de nieuwe, toekomstige samenleving.

Velen komen uit een oude perceptie waar natuur, dieren en zelfs andere mensen niets meer zijn dan gebruiksvoorwerpen. Ze komen uit een consumptiesysteem in disbalans waar het natuurlijke evenwicht verstoord is. Ze denken vaak nog in termen van schaarste, concurrentie en tekort. Het vraagt een hele aanpassing, voorbereiding en heropvoeding om een nieuwe wereld te creëren waar de nadruk ligt op lokale productie, solidariteit en lange termijn denken. Deze overgangsfase wordt dus een intens en hobbelig parcours. Velen hebben innerlijke heling nodig en worden door de omstandigheden bijna gedwongen te leren omgaan met hun schaduwkanten.

Vooral omdat de levensboerderijen honderden mensen met elkaar zullen verbinden voor een gezamenlijk doel (de groep voorzien in de basisbehoeften én een nieuwe samenleving vormgeven). Het is onvermijdelijk dat er mensen in de groep zullen zitten die andere inzichten en visies hebben, die argumenten zullen aanbrengen om het anders te doen, om het op hun manier te doen. Het kan evenwel belangrijk zijn om een bepaald pad te volgen om eindeloze discussies te vermijden. Het leerproces gaat met vallen en opstaan.

Experimenteren is toegestaan, maar een uitgestippeld pad werkt als een gids die de weg toont naar een eindbestemming. Dit pad vind je terug op de Franse website.

De mens die het initiatief neemt tot het starten van een levensboerderij, staat niet alleen. Hij of zij wordt gesteund door een veertigtal anderen die elk op een bepaald gebied hun expertise, tijd en energie inzetten om de gemeenschap vooruit te helpen. Eén levensboerderij is niet voldoende, want een geïsoleerde zelfhulp boerderij in een landschap van lege supermarkten, kapotte aanvoerlijnen, failliete bedrijven, monocultuur landschappen en slimme steden zal het niet redden.

Er zijn veel levensboerderijen nodig die elkaar steunen en helpen. Er zijn ook veel verschillende vaardigheden nodig om alles te produceren wat nodig is om autonoom te worden (eenmaal het systeem crasht en de aanvoerlijnen wegvallen). Dit kan gaan van kledij en schoenen tot brandstof voor wagens en grondstoffen zoals metaal. Zolang de huidige ‘beschaving’ nog functioneert, kunnen de boerderijen zich organiseren en specifieke taken opnemen, producten vervaardigen of ambachten aanleren.

Tussen de boerderijen zullen veel dingen circuleren en uitgewisseld worden, zoals apparaten, voorwerpen en producten natuurlijk, maar ook kennis en hulp. Hoe meer levende zelfhulpboerderijen er zijn, hoe groter de kans op overleven onder verstorende klimaatomstandigheden, instortende beurzen en hunger games regeringen die de wet van de jungle prediken. De levensboerderij biedt uiteraard voedsel in de vorm van groenten, fruit, granen, noten, zuivel en dieren, maar ook drinkwater, brandstof, zaden om te ruilen,…én een plaats om samen te zijn, elkaar te helpen, het leven te vieren en in vrede en vriendschap te verbroederen.

 


Kenmerken van een levensboerderij

Een levensboerderij is een terrein of een hoeve met een oppervlakte van 1 hectare die een gemeenschap van 500 mensen kan steunen en helpen bij het invullen van de 5 basisbehoeften (onderdak, voedsel, water, energie, verwarming plus educatie). Tuinbouw via permacultuur technieken genereert een veel hogere opbrengst dan via conventionele methoden.
Eén hectare kan dan 500 mensen voeden. Levensboerderijen die dicht bij een stad liggen, kunnen de hulp verdelen: 300 mensen in de buurt van de boerderij die aansluiten en 200 mensen uit de stad. Belangrijk: op de levensboerderij is er GEEN politiek, GEEN religie en GEEN discriminatie.
Deze wanen behoren tot de oude wereld en zorgen alleen maar voor nutteloze discussies. De hectare landbouwgrond ligt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de reeds bestaande woonhuizen en bezit de mogelijkheid tot een betrouwbare watervoorziening (bron, waterput, meer, vijver, rivier,…). Reken op 4 jaar ontwikkeling om een boerderij productief te krijgen met een optimale kwaliteit van werking en opbrengst.

Enkele andere kenmerken

° Zelfredzaamheid -> de basisbehoeften worden voorzien — alle benodigdheden en gebruiksvoorwerpen worden lokaal en ambachtelijk gemaakt (import en export zijn stil gevallen) — alle nuttige kennis en wijsheid wordt opgeschreven, bewaard en doorgegeven aan volgende generaties.

° Veerkracht -> er wordt geanticipeerd op mogelijke aanvallen, uitval situaties en tegenslagen — dit kan gaan van chaotisch weer, droogte, overstromingen, fysieke aanvallen,… of verlies van oogsten, plagen, sterfgevallen en het verlies van sociale en culturele netwerken.

° Weinig energie -> er kan een periode zijn waar de enige beschikbare energie en verwarming het hout uit de bossen zal zijn — de bossen dienen te worden beschermd en er komen overal waar mogelijk nieuwe aanplantingen — laag rendement kachels en open haarden zijn te mijden — er wordt gestreefd naar het gebruik van thermische zonne-energie en huis windmolens.

 ° Lage technologie -> er kan een tijd zijn waar apparaten die werken op elektriciteit niet functioneren en auto’s niet rijden (ook het openbaar vervoer is stil gevallen).

De gemeenschap

De gemeenschap is een gemiddelde doorsnede van de bevolking: baby’s, kinderen, tieners, volwassenen, bejaarden, mindervaliden,…Al deze mensen hebben verschillende behoeften en brengen verschillende dingen aan de gemeenschap. Kinderen zijn belangrijk want ze zijn de toekomst. De volwassenen dienen oplettend en vooral zorgzaam te zijn naar de kinderen toe. Het is belangrijk hen de juiste en ware kennis en wijsheid bij te brengen. Geen leugens meer. De gemeenschap is autonoom.

Alle problemen worden binnen de gemeenschap opgelost. Verplaatsingen tussen de boerderijen kunnen moeilijk zijn door het gebrek aan werkend vervoer (afhankelijk van de aard van de crisissituatie).

Wanneer we uitgaan van het meest donkere scenario, namelijk een totale instorting van het hele systeem in combinatie met een enorm aantal slachtoffers (volgens sommigen veroorzaakt door de vaccinaties die onder meer bedoeld zijn als time released genocide en sterilisatie middel), zal er op korte tijd heel wat veranderen waardoor een nieuwe aanpak nodig is.

Voor de instorting van de maatschappelijke structuren was eigendom een fundamenteel recht, na de instorting zal het recht op eigendom grotendeels worden verdrongen door het recht om te leven (wat veel belangrijker zal zijn). Dit recht kan worden besproken op de boerderijen die dan het gezag hebben over hun woongebied en rekening houden met zones voor landbouw, bos, huisvesting en ontspanning. In dit scenario is het waarschijnlijk dat er voldoende woningen beschikbaar zullen zijn om de overlevenden te huisvesten (gezien de vele sterfgevallen en leegstaande huizen).

Men kan ook al rekening houden met de mogelijkheid dat veel huizen niet aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden na de crash van de aanvoerlijnen. Er is geen elektriciteit, geen stromend water, geen riolering, geen vuilnis ophaling, geen telefoon, geen internet,… en er is ook geen overheid, geen sociale opvangsystemen, geen ziekenhuizen, geen winkels,…

Er kunnen woelige situaties zijn op klimatologisch vlak met zware stormen en extreme temperaturen. De nieuwe woonunits zullen na de crash langzaam tot stand komen door huizen te bouwen in natuurlijke materialen (aarde, stro, steen,…) die duurzaam, ecologisch en autonoom zijn, goed bestand tegen brand en natuurrampen.

Het land

Elke levensboerderij bevat:

° een terrein van 1 hectare (10.000 m2)
° een levende omheining rond het terrein gemaakt van eetbare struiken en bomen
° een afvalwaterzuiveringssysteem op basis van planten
° wateropvang systemen of waterputten met een minimale voorraad van 200 m3
° een boerderij met pluimvee en andere dieren
° een teeltgebied met verhoogde permacultuur bedden
° een boomgaard met ongeveer 1000 fruitbomen en bessenstruiken
° een compostzone
° minimaal 4 droogtoiletten
° twee broodovens
° een keuken van 200 m2
° een grote vergaderzaal voor 500 mensen
° een geneeshuis met een dozijn bedden
° een atelier voor ambachten, artisanale producten, workshops en herstellingen
° stenen paden
° bijenkorven
° ijskelders en andere technieken om voedsel te bewaren
° de woonhuizen liggen op wandel- of fietsafstand rond de boerderij

De tijd

Het duurt vier jaar voordat alle elementen van de levensboerderij op punt staan en een zekere symbiose bereiken die een harmonieuze ontwikkeling en bevoorrading kunnen garanderen. Deze vier jaar dienen ook om de mensen te verzamelen, te informeren en te ‘herscholen’. Indien de perceptie van de mensen niet verandert, dan zullen zij dezelfde problemen creëren en dezelfde dwaasheden blijven herhalen. Iedereen is in min of meerdere mate ‘beschadigd’ door het mensonwaardige systeem van indoctrinatie waaruit hij of zij komt.

Het gedrag en de gedachten van de mensen bepalen de nieuwe toekomst en deze overtuigingen kunnen niet langer gebaseerd zijn op ego, schaarstedenken en competitie. In de nieuwe tijd neemt iedereen verantwoordelijkheid voor denken en doen, want echte vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid. Een ander aspect is om de mensen al voor te bereiden op de verschrikkelijke tragedies die nu en vooral straks zullen plaatsvinden tijdens en na de crash.

Geld  

Er is geld nodig om een levensboerderij te creëren tijdens de fase voor de crash. Dit geld is afkomstig van de deelnemers die een jaarlijkse bijdrage betalen aan een coöperatieve vereniging. Er zijn verschillende mogelijkheden te onderzoeken en bedragen te berekenen waaronder de aankoop of huur van het land en de jaarlijkse werkingskosten. Een hectare landbouwgrond kost in Frankrijk gemiddeld 5.000 €.

In Oost-Europese landen zijn de prijzen veel lager. Een stenen boerderij met grond vind je voor 100.000 €. Wellicht zullen sommige gemeenten gratis grond ter beschikking stellen, vooral wanneer de situatie steeds dramatischer wordt. Nu al zijn er Franse gemeenten die hun grond gratis openstellen voor voedselteelt door de bewoners.

De werkingskosten bedragen 30€ per jaar voor een alleenstaande en 50€ voor een gezin. Van elk lidmaatschapsgeld wordt een euro ingehouden om de vereniging te financieren en een andere euro om de groep van facilitatoren te financieren. De rest, 28€ of 48€, is bestemd voor de boerderij en wordt beheerd door de hoofdverantwoordelijke. De vereniging heeft geen rechten op dit deel van de lidmaatschapsgelden, maar zorgt ervoor dat het geld wordt gebruikt voor het oorspronkelijke doel, namelijk de bouw en de uitbating van een levensboerderij.

Stappenplan

° Het zoeken naar en het vinden van een geschikte boerderij of een hectare grond.
° Mensen verzamelen rond het project, taken verdelen.
° De infrastructuur bouwen of het bestaande gebouw renoveren/inrichten.
° Een levende omheining aanleggen van eetbare struiken en bomen.
° Het verzamelen van non-gmo zaden en oude raszuivere zaden en planten.
° Permacultuur voedseltuinen aanleggen.
° Boomgaard aanleggen.
° Medicinale plantentuin aanleggen.
° Watervoorziening veilig stellen.
° Wegen aanleggen.
° De verschillende faciliteiten organiseren (geneeshuis, atelier, workshops,…).
° Kennis verzamelen en bewaren, bibliotheek aanleggen.
° Onderzoek naar alternatieven voor brandstof en energie.
° Bestaande woonhuizen in de omgeving aanpassen zodat ze minder afhankelijk zijn van de nutsvoorzieningen.
° Integratie van zorgbehoevende mensen (bejaarden, mindervaliden, weeskinderen,…).
° Pluimvee, boerderijdieren en paarden fokken.
° Beginnen met het verdelen van de specialisaties van de verschillende boerderijen.
° Het voorbereiden van de oogst en het bewaren van voedsel.
° Het regelen van communicatie en transport tussen de boerderijen.
° De educatie van de kinderen en volwassenen voorbereiden.
° Preventieve en holistische geneestechnieken aanleren.
° Ambachten aanleren en de gemeenschap voorbereiden op productie van kledij, verzorgingsproducten, schoenen,…
° De veiligheid garanderen van de gemeenschap tijdens en na de crash.
° Procedures opstellen voor omgang met ontheemde vluchtelingen en dolgedraaide ‘zombies’ die een gevaar vormen voor de gemeenschap.
° Humor, vreugde en optimisme leren bewaren tijdens de moeilijke jaren.
° Kinderen opvoeden tot nieuwe leiders en pioniers vol empathie en respect (voor mens, natuur en planeet).
° En nog veel, veel meer…

Sprong in het onbekende

Het zou wel eens kunnen dat er heel wat zal veranderen in de komende jaren en dat iedereen die nu leeft straks in een woelige periode zal terechtkomen. Een periode die niemand ooit heeft meegemaakt. Veranderingen en crisissen zijn altijd beangstigend. Velen zullen in paniek raken door het wegvallen van overheid, leidinggevenden en sociale netwerken. Vooral wanneer dit gepaard gaat met klimaatverstoringen en voedseltekorten. Enkel de sterksten zullen het halen samen met de mensen die zich nu al voorbereiden. Het wordt een sprong in het onbekende. Maar er ligt ook een mooie kans te wachten. De mogelijkheid om een nieuwe en betere wereld te creëren op de puinhopen van een oude beschaving. No fear, stay strong, connect & prepare, grow food.

4 Comments

 1. sorry hoor, maar ik vindt dit een walgelijk verhaal.

  niet dat voorbereiding op rampen en zo verkeerd is, daar ben ik voor.
  maar dit hele verhaal is doortrokken van defaitisme, machteloosheid en oogklepperij.

  “Enkel de sterksten zullen het halen”, werkelijk! die sterksten zijn juist de hufters die dit hele ding veroorzaken, denk je dat die zomaar zullen verdwijnen “na de crash”?

  en dan helemaal door het dak: “Maar er ligt ook een mooie kans te wachten. De mogelijkheid om een nieuwe en betere wereld te creëren op de puinhopen van een oude beschaving. ” .

  wel, waar hebben we het eigenlijk over. die overigens nog te creëren “puinhopen” zullen hier wel figuurlijk bedoeld zijn, want fysiek puin lijkt niet in de bedoeling te liggen. maar het gaat wel om een massamoord op een groot deel van de mensheid, dus om miljarden dode, vermoorde mensen. ziet u dat als een puinhoop?? een berg dode mensen, duizenden bergen dode mensen? over de hele wereld verspreid, berg na berg dode mensen? is dat allemaal puin?? wilt u daarop “iets moois” bouwen?? wie bent u eigenlijk, klaus schwab zelf misschien? bah! werkelijk om te kotsen.

  en dan: “Belangrijk: op de levensboerderij is er GEEN politiek, GEEN religie en GEEN discriminatie. Deze wanen behoren tot de oude wereld en zorgen alleen maar voor nutteloze discussies.”

  grappig om “discriminatie” in een categorie te plaatsen met “politiek” en “religie”. zo weet ik er nog wel een paar, nagelbijten misschien?

  en als je dacht dat er in de boeren toekomst iets beters dan evenredige vertegenwoordiging ofwel “parlementaire democratie”, bv een vorm van directe democratie zou gloren zit je er glad naast. dat is politiek! mag niet!

  en wie gaat me dan vertellen dat ik “nutteloze” dingen beweer dus moet zwijgen? o er is natuurlijk een commune leider, anders wordt het een puinhoop met de gewenste uniformiteit.

  is dat misschien die ene “geïnspireerde en enthousiaste voortrekker”, die de stichter van een boerderij moet worden? of misschien zijn comitee van veertig medewerkers – klinkt dit niet bijna bijbels? – en waar komen die dan weer vandaan? wel dat is heel simpel, om alles netjes en overzichtelijk te laten lopen is der klaus ongetwijfeld al lang bezig een klasje “voortrekkers” op te leiden! wat een slimmerd toch.

  wat hier gepresenteerd wordt is een heropvoedingssysteem, a la ussr etc.

  kortom, dit hele verhaal slaat het belangrijkste stuk toekomstige geschiedenis over. het stuk waarin duidelijk moet worden of de mensheid werkelijk te lethargisch of te dom is om de sociale kanker die het psychopatendom is onder controle te krijgen.

  het appelleert aan een heel bekrompen verlangen tot zelfbehoud en ziet over het hoofd dat dit binnen het bestaande systeem gepresenteerd wordt. het wordt voorgesteld alsof het oude systeem zomaar poeff.. gaat verdwijnen, maar dit is een natte droom. het systeem zoals het is heeft een duidelijke dynamiek, het verdwijnt niet, het verandert. de basisgedachte erachter verandert echter niet.

  het is een duivels systeem, accoord, maar dat zit niet in de mensen die het dragen, maar in de psychopaten die het sturen. zie daarom die “crash” liever als een ei dat uitkomt: krak, en daar is ons nieuwe systeem. en hoe ziet het eruit? vol verwachting klopt ons hart..?

  wel het ei is gelegd door een dinosaurus, dus wat denk je dat eruit zal komen? precies!

  als je geen nieuwe cyclus wil zal je dat ei moeten stukslaan en naar behoefte bakken en opeten. er zitten namelijk ook veel goede dingen in.

  ik moet toegeven: er staan ook veel leuke dingen in dit verhaal. dat zijn de details die je dat prettige leuk en lekker gevoel moeten geven. maar trappen we daar nog steeds in? in leuk en lekker? ja..

  maar het volgend citaat is goed voor koude rillingen:

  “De mensen dienen zich dus daadwerkelijk te engageren en verantwoordelijkheid te nemen. Revoluties en burgeropstanden zijn niet nodig. Die hebben altijd een verkeerde uitwerking waarbij de zwaksten het onderspit delven en de machthebbers daarna gewoon een nieuwe cyclus van controle en onderdrukking beginnen.”

  dit is vreemd omdat in ditzelfde verhaal ook beweerd wordt dat alleen de sterksten zullen overleven. de zwaksten zijn dus sowieso de klos, revolutie of heropvoeding, dood aan de zwaksten!
  overigens een belangrijk eugenistisch programmapunt.

  verder vind ik persoonlijk deelname aan een revolutie of volksopstand een heel wat zwaardere vorm van engagement en verantwoordelijkheid dan je verschuilen in een heropvoedingsboerderij en hopen dat je het er levend vanaf zal brengen dank zij je toewijding aan het opgelegde pad.

  en als je dat lukt en je wordt goedgekeurd voor de nieuwe wereld, waar ben je dan terechtgekomen? precies, in “een nieuwe cyclus van controle en onderdrukking”! je hebt namelijk niets gedaan om het zielloze tuig dat dit alles veroorzaakt te verwijderen! eigen schuld dikke bult…

  een bijzonder bedenkelijk stuk propaganda dus. dank aan rob, ik wist niet dat zoiets bestond.

 2. Doem denken of common sense?
  Je hoort het steeds vaker, vecht niet tegen het systeem, het heeft geen zin en het is alleen maar voeding voor het kwaad. Als alternatief wordt dan gesteld om te verbinden en het systeem te negeren en één van de voorgestelde oplossingen is een parallelle samenleving te starten. Maar is het daarmee opgelost?
  Ik ben van mening dat een parallelle samenleving waarbij we het systeem zoveel als mogelijk negeren en onze eigen oplossingen moeten creëren een goed idee is. Om een metafoor hiervoor te gebruiken; wanneer de toneelvereniging optreedt in een grote zaal en er steeds minder publiek komt, totdat er uiteindelijk niemand meer komt, dan heeft het voor de toneelgroep geen zin meer om te spelen, omdat zij het moeten doen voor het publiek. Op dat moment zijn ze nutteloos geworden.
  Mooie woorden, maar parallel betekent naast elkaar, gelijklopend. Dit betekent dus dat er twee systemen naast elkaar gelijktijdig moeten kunnen bestaan.
  Een terechte vraag is dan in hoeverre het huidige systeem, onze overheden, het toelaten dat er een parallelle samenleving bestaat en hoever zij bereid zijn om te gaan, om dit te stoppen. Want zij gaan dit zeker zien als een bedreiging en een ondermijning van hun systeem.
  Hierover nadenken is zeker niet onverstandig.
  Ik las een artikel over de levensboerderij, de levensboerderij is een uitgedacht concept over hoe verder te kunnen gaan na een complete crash van het systeem. Om te beginnen moet je dan jezelf een voorstelling kunnen maken van hoe de wereld er uit ziet na die crash.
  Citaat uit het artikel:
  ”Ze gaan uit van een complete vernietiging en teloorgang van het oude systeem, vooral door klimatologische rampen. Maar het zou wel eens kunnen dat het gevaar eerder uit een andere hoek komt, van dingen als de uitrol van een fascistische controlestaat, de great reset, transhumane smart cities, platgespoten bevolkingsgroepen, een cyber attack met internet uitval, economische blokkades, een monetaire crash, georkestreerde voedseltekorten of vaccins en virussen ontwikkeld in labo’s als biologische wapens,…”
  ”Wanneer we uitgaan van het meest donkere scenario, namelijk een totale instorting van het hele systeem in combinatie met een enorm aantal slachtoffers (volgens sommigen veroorzaakt door de vaccinaties die onder meer bedoeld zijn als time released genocide en sterilisatie middel), zal er op korte tijd heel wat veranderen waardoor een nieuwe aanpak nodig is.
  Voor de instorting van de maatschappelijke structuren was eigendom een fundamenteel recht, na de instorting zal het recht op eigendom grotendeels worden verdrongen door het recht om te leven (wat veel belangrijker zal zijn). Dit recht kan worden besproken op de boerderijen die dan het gezag hebben over hun woongebied en rekening houden met zones voor landbouw, bos, huisvesting en ontspanning. In dit scenario is het waarschijnlijk dat er voldoende woningen beschikbaar zullen zijn om de overlevenden te huisvesten (gezien de vele sterfgevallen en leegstaande huizen).”

  Deze citaten tot mij door laten dringend, rijst bij mij de volgende vraag:
  Hoe heb je het voor elkaar gekregen tot aan die crash dat je in die positie zit dat je met je levensboerderij een nieuwe beschaving kunt gaan vormgeven?
  Misschien is dit wel de meest fundamentele vraag??

  Deze vraagt impliceert namelijk dat vooraleer je daar bent dat dus in het NU, je al actie moet ondernemen. De vraag is dan; Hoe groot is de urgentie van die actie en wat kom je dan onderweg tegen aan weerstand en hoe kun je er voor zorgen dat je voldoende weerstand kunt bieden tegen een regime dat niet al te beste bedoelingen met je heeft.
  Hier moeten we dus wel degelijk mee aan de gang, want jezelf een doel stellen is mooi en goed om te doen, maar de weg uitstippelen hoe je dat doel gaat bereiken is misschien wel veel belangrijker.
  Reframing the future:
  Reframing is de situatie zodanig herschikken dat je geen last meer hebt van een situatie die is ontstaan omdat je een alternatief op voorhand hebt bedacht, zodanig dat je door de ontstane situatie geen hinder meer ervaart maar dat je het hebt omgebogen tot een voor jou positieve situatie die jou voordelen biedt ipv stress.
  Wat kunnen we nu met die ”reframing the future”?
  Ons doel in dit voorbeeld is een levensboerderij achtige omgeving te hebben na de crash.
  Met reframen gaan we terug redeneren naar het nu en ons afvragen wat wij onderweg gaan tegenkomen naar dit doel en daarbij acties verzinnen die van een nadeel ons voordeel maken. In omgekeerde volgorde dus!
  We kunnen beginnen met te veronderstellen dat het systeem het ons niet gemakkelijk gaat maken, sterker nog de repressie zal exponentieel gaan toenemen. De vraag die je jezelf moet stellen is dan naar mijn mening; Ben ik op dit moment in de juiste omgeving? Hoever is mijn overheid bereid te gaan om mensen die aan deze parallelle samenleving bouwen het leven zuur te maken? en kan ik mijzelf daar tegen verdedigen? is het betaalbaar? zijn hier de mogelijkheden? Kijk daarbij even naar wat er momenteel gebeurt in Australië maar ook wat er al is opgetuigd in China. Maar aan de andere kant kun je jezelf ook afvragen hoelang het systeem dit nog gaat volhouden? Hoelang duurt het nog vooraleer er een voldoende kritische massa is ontstaan onder de bevolking, dat het systeem een halt wordt toegeroepen.
  Deze laatste blijft een lastig fenomeen omdat we nu eenmaal niet in de glazen bol kunnen kijken. Maar ook is het psychologisch een lastige uitdaging voor een mens om nu al te handelen op zaken die pas in de toekomst gaan plaatsvinden. Een roker blijft vaak roken ondanks dat hij/zij weet dat over 20/30 jaar hij/zij de prijs pas gaat betalen voor deze gewoonte.
  We kunnen alleen maar redeneren op basis van de feiten waarover we nu beschikken kennelijk, is mij conclusie.
  Daarbij kun je alle kanten op redeneren, maar gaat hier niet de bekende slogan op:
  ”Better Safe then Sorry’’ ?

  Mijn ideaal is te gaan voor die nieuwe wereld zonder leugens, corruptie en afpersing. Ik wil leven in een veel minder materialistische wereld waarbij we dichter staan bij de natuur. Waarbij het zijn belangrijker is dan het bezit. Dat je in een wereld kan leven in een gemeenschap waarbij iedereen ongeacht wat, beoordeeld wordt op zijn/haar zijn en inhoud, waarbij geen goed of fout bestaat. In een wereld waar we onszelf blijven ontwikkelen als mens. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Om die wereld te realiseren(doel) zal ik toch een pad moeten bedenken dat waarschijnlijk naar dat doel leidt.
  Ik heb mijn bedenkingen met Nederland en EU als omgeving om dit doel te realiseren:
  – Onze overheid is der mate geïnfiltreerd/gecorrumpeerd dat je hen zeer moet vrezen.
  – Binnen de EU met Nederland als deelnemer, is een elite politie eenheid geformeerd met een license to kill ten tijde van opstand of oproer (EuroGenFor)
  – Huidige wetgeving is zeer rigide, dat vergaande tegenwerking bijna niet is uit te sluiten.
  – Nederland is een duur land (grondprijs, grondstoffen, levensonderhoud en belastingdruk)
  – Nederland is klein en dicht bevolkt, weinig ruimte om ongestoord dingen te kunnen doen
  – Ons klimaat is niet optimaal
  – We zijn op weg naar een kleine ijstijd (hoe gek dit voor sommigen ook mag klinken)
  – Binnen de EU zit je bijna overal in het zelfde schuitje.
  Uitgaand van bovenstaande zou je levensboerderij in het nu eruit komen te zien als een ommuurd fort, met mensen die bewapend zijn om indringers/de overheid buiten te houden. Vraag is of dat realistisch is.
  Echter doe je niets dan zal de vraag zijn of je het doel bereikt en of je dan niet, in een doemscenario, wordt je afgevoerd naar een kamp en misschien wel wordt vermoordt. Is het niet de prik dan is het wel iets anders waardoor je het leven wordt ontnomen in de meest letterlijke maar ook in figuurlijke zin. Of er wordt een voldoende kritische massa bereikt in de samenleving, en dit systeem stopt. Kans lijkt mij voorlopig vrij klein.
  Ook ik vind dit geen prettige gedachte, maar je moet het beest in de bek durven kijken. Je afsluiten voor een ongemakkelijke waarheid is niet verstandig.
  Wat zou een alternatief kunnen zijn?
  Er zijn 196 erkende landen in de wereld, en deze zijn allen aangesloten bij de VN en daarvan 194 aangesloten bij de WHO. De twee landen die niet zijn aangesloten bij de WHO, dus relatief bescherming zouden kunnen bieden, zijn Beirut en Kosovo. Met de beperkte kennis die ik heb van deze landen lijken zij toch niet echt optimaal te zijn qua veiligheid.
  In de Verenigde Staten zijn een aantal staten die tegen het landelijk beleid in gaan waaronder bijvoorbeeld Texas. Mogelijk zullen daar staten ontstaan die zich los weten te wrikken van de landelijke overheid. Daarbij is het land onmetelijk ruim en kun je daar een redelijk kluizenaar bestaan leiden zonder dat je in je leven wordt gestoord. Nadelen van de VS zijn naar mijn mening: Zie er nu maar eens binnen te geraken als resident, dat zal niet meevallen.
  Over landen in zuid Amerika kan ik niets zeggen omdat ik daar te weinig of geen kennis van heb.

  Binnen de EU zitten we waarschijnlijk in hetzelfde schuitje als in Nederland. Echter zijn er landen die zich openlijk tegen de EU uitspreken zoals bijvoorbeeld Hongarije en Polen.
  Mijn idee bij deze landen is dat qua klimaat Hongarije (westen zuid westen) niet te droog, en redelijk van temperatuur, een goed alternatief zouden kunnen zijn.( meer een zeeklimaat dan landklimaat). Hongarije is een democratisch land.
  Politiek gezien lijkt het er op dat vooral de laatste jaren het land vrij stabiel is en centrum rechts is georiënteerd. De MSM berichtgeving richting Orban zou ik niet al te serieus nemen. Vooraleer Orban president werd, is in Hongarije door een zaken kabinet de orde hersteld in het land. Ze lijken hun zaakjes best wel goed voor elkaar te hebben. Wat vooral hier aan opvalt is dat Hongaren blijkbaar niet zomaar achter een gecreëerd narratief aanlopen maar zelf blijven nadenken. Ook Orban heeft al duidelijk laten weten dat mensen die het zat zijn dat hun vrijheden worden afgepakt en het gecreëerde onzin narratief van de EU beu zijn te moeten volgen, van harte welkom zijn in zijn land. Aangezien dit een EU land is, is verhuizen naar Hongarije niet echt heel moeilijk.
  Ook qua levensstandaard is Hongarije een aantrekkelijk land. Grond en huizen zijn er relatief goedkoop en ook boodschappen doen is er gunstig van prijs. De belastingdruk is vele malen lager dan in Nederland. Met andere woorden je Euro is daar veel meer waard dan in Nederland momenteel.
  De levensboerderij
  Ook Hongarije zal niet ontsnappen aan de algehele crash. Gelukkig niet want dan zou een transitie naar een nieuwe wereld lastig te realiseren zijn. Maar de rit uitzingen naar de crash ziet er in Hongarije toch wel wat comfortabeler uit dan in Nederland. De voorwaarden voor het vormgeven van de levensboerderij zijn wel gunstig hierdoor. Ruimte in de letterlijke maar ook figuurlijke zin van het woord. Financieel aantrekkelijk om met je huidig kapitaal te kunnen bouwen aan het concep,t Levensboerderij. Maar ik denk dat je voornamelijk tijd en ruimte koopt om überhaupt het Levensboerderij concept nog te kunnen realiseren.
  Daarbij zullen we ons eigen beest in de bek moeten durven kijken en moeten loslaten. maar ook het beest in de bek kijken wat betreft onze mogelijke toekomst.
  Ik herinner mij een mooie verhaal van een monnik:
  In het oerwoud was een stam die aapjes ving met lemen kruiken die ze zelf maakten. Deze kruiken hadden een zeer smalle hals waar de aapjes maar net met hun armpje in konden. Deze kruiken verankerden zij in de grond zodat het onmogelijk was voor dat een aapje om met kruik en al er vandoor te gaan. De stambewoners plaatsten op de bodem in de kruik nootjes die de aapjes het allerlekkerst vonden. Dus wanneer een aapje zijn armpje in die kruik wurmde door de smalle hals konden zij die nootjes grijpen. Echter met een hand vol nootjes konden ze niet terug uit de kruik vanwege de smalle hals van de kruik. Wanneer ze dan eenmaal vastzaten kwamen de stambewoners naar de aapjes toe en sloegen deze dood door ze op hun kop te slaan met een knuppel.
  Om te overleven moesten de aapjes maar één ding doen en dat was de nootjes loslaten zodat zichzelf konden bevrijden uit de kruik en weg konden rennen.
  Loslaten betekent offers brengen, zijn we bereid deze offers te brengen? En ten koste waarvan?
  That’s the question!
  Is dat de levensles die we moeten leren in dit leven?
  Niels

 3. Zowel voor de bange dromers als de dappere aanpakkers is het misschien leuk om eens te kijken hoe het hier in Hongarije met de woningmarkt gesteld is. Van deze aanbieder weet ik dat hun makelaars hun klanten eerlijk behandelen, niet onbelangrijk hier. Vanwege de grote toestroom uit andere EU-landen zijn de huizenprijzen de laatste vijf jaar fors gestegen en de mooie koopjes zijn nu wel weg. Toch maar even kijken:

  https://www.casa-mia.at/

 4. Ik wil niet te diep ingaan op de inhoud van deze pagina. Hoewel het ‘grondidee’ mooi is, zitten er veel teveel haken en ogen en bepalingen aan. Hoe wil je in vredesnaam 500 mensen te eten geven van 1 bunder grond?
  Iedereen die zich hier wel eens in verdiept heeft weet dat je, per persoon, zeker 500 vierkante meter nodig hebt om het jaar door te komen.
  Dan ook nog 1000 fruitbomen op die hectare, gebouwen, watervoorzieningen enz? Dieren? Die zullen ook gevoerd moeten worden met voer wat je zelf verbouwd. Maak nog maar eens een nieuw rekensommetje.
  Dat wordt knokken om een paar oude aardappels en de laatste boontjes en zo zullen idd de sterken overleven.
  Veel beter is het idee van een kinsdomain. Ieder gezin een bunder grond voor eigen onderhoud en wat over is ruilen of schenken aan mensen die minder hebben. Vorm zo een gemeenschap. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen lapje grond. Geen bemoeizucht van anderen want communes lopen altijd spaak. Wel binnen zo een gemeenschap klaar staan wanneer iemand hulp behoeft.
  Zo zal je kunnen overleven als de pleuris uitbreekt en zelfs dan zal het niet makkelijk zijn.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.