Groningen roept de onafhankelijkheid uit

Vlaggenbedrijf

De Groningse Provinciale Staten hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen met het Groningse Plakkaat van Verlating. Groningen maakt zich los van Nederland, net zoals de Zeven Provinciën zich destijds afscheiden van Spanje in 1581. De grote vraag is wat de reactie van de Nederlandse regering op deze uitzonderlijke stap naar onafhankelijkheid zal zijn.

De Groningers hebben als basis voor hun onafhankelijkheidsverklaring de Tekst van het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581 genomen.

Tekst van het Plakkaat

De leden van de Provinciale Staten van Groningen groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een regering geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de Nederlandse regering in Den Haag in alles wat zij beveelt onderdanig te zijn en als slaven te dienen. De Nederlandse regering regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een regering zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen regering, maar een tiranniek gezelschap. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Provinciale Staten, deze regering afzweren en een andere kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun regering niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.
In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de regering bij hun intrede zweren. De regering wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat zij uit zijn ambt worden ontheven in geval van schending van de eed.

Aangezien de meeste leden van de Nederlandse regering de natuurlijke rijkdom van ons Groninger land kennen, stonden ze afgunstig tegenover ons en hebben ze de macht naar zich toegetrokken.

De regering van nu en toen hebben het met de multinationals als Koninklijke Shell en Exxon/Mobil op een akkoordje gegooid, waardoor een belangrijk deel van de door de Groningers door de gaswinning opgelopen schade niet vergoed wordt. Wel hebben de multinationals en de Nederlandse regering jarenlang van de gasopbrengsten geprofiteerd.

Toen dit alles het volk ter ore kwam, ontstond er grote beroering en nam de genegenheid af die men als goede onderdanen steeds gevoeld had voor de regering en diens voorgangers. Dit was in het bijzonder het gevolg van het feit dat de regering niet alleen de bevolking te kort deed in de vergoeding voor het gas dat uit hun bodem werd gehaald, maar ook later toen er schade aan hun bezittingen optrad.

De beroering die in ons land was ontstaan, was door toedoen van de genoemde regenten en hun aanhang in 2017 gesust.

De inwoners van Groningen worden gedwongen tot het betalen van allerlei belastingen. Ze worden gedwongen nieuwe huizen te bouwen.

De Provinciale Staten van Groningen hebben, als goede onderdanen, na diverse nederige demonstraties, de Nederlandse regering verzocht het onheil dat reeds geschied was en nog stond te geschieden, onder ogen te zien. Ook is hun gesmeekt met de gaswinning te stoppen. De regering reageerde door te stellen dat dit alles tegen hun wil was geschied, dat zij een einde gaan maken aan de gaswinning. Tot op heden doen zij dit echter niet en gaat de winning en aantasting van bodem en gebouwen gewoon door.

Het voorafgaande heeft ons afdoende wettige aanleiding gegeven om de Nederlandse regering af te zweren en nieuwe verkiezingen te beleggen om een nieuwe regering voor Groningen te kiezen om ons land te beschermen. Ons land heeft al meer dan vijftig jaar in chaos verkeerd en is door de Nederlandse regering in de steek gelaten. We zijn niet behandeld als onderdanen, maar als vijanden, die proberen hun eigen regering ten val te brengen.

Wij hebben de hoop op verzoening volledig opgegeven en zijn verder van elke hulp verstoken. Noodgedwongen hebben we andere middelen gehanteerd om de rechten, privileges, tradities en vrijheden van het Groningse land te beschermen. Dit was noodzakelijk om het leven en de eer van vrouwen, kinderen en nageslacht veilig te stellen en om te voorkomen dat we slaven zouden worden van Nederland. We hebben dan ook met recht de regering afgezworen.

Op grond van de voorafgaande overwegingen en door de nood gedwongen zijn we overeengekomen de Nederlandse regering krachtens het recht vervallen te verklaren van zijn rechten ten aanzien van ons land. Van nu af aan zullen we hem niet meer moeien in kwesties betreffende deze landen. Ook zullen wij zijn titel als regering niet meer gebruiken of toestaan dat iemand deze gebruikt. We zullen dienovereenkomstig de ambtenaren, rechters, ambachtsheren, leenmannen en alle andere inwoners van dit land ontslaan van de eed die zij aan de Nederlandse regering hebben gezworen.

Ten einde de machtsovergang beter te kunnen realiseren, bevelen we dat heden alle zegels van de regering ingeleverd worden bij de Staten of bij degenen die door de Staten daarmee zijn belast, op straffe van arbitrale correctie.
Wij bevelen bovendien dat in geen enkele munt de naam, de titel of het wapen van Nederland geslagen zal worden. Alleen de muntslag en de vorm, die door ons vastgesteld zullen worden voor een nieuwe munten, mogen worden toegepast.

Voorts bevelen wij alle bestuurders in dit land zich te beschouwen als ontslagen van de eed die zij de Nederlandse regering hebben gezworen. Voortaan zijn zij slechts verantwoording verschuldigd aan de Staten of verplicht een nieuwe eed te zweren aan hun speciale gevolmachtigde. Daarmee zweren zij ons trouw tegen de Nederlandse regering en zijn aanhangers, overeenkomstig de verklaring die is opgesteld door de Provinciale Staten van Groningen.

Aan alle bewindvoerders en hun plaatsvervangers verzoeken we dringend deze ordonnantie in hun gehele rechtsgebied af te kondigen, zodat niemand kan voorwenden niet op de hoogte te zijn. We dringen erop aan deze ordonnantie volledig te doen navolgen en de overtreders onverwijld te straffen; immers, dit alles hebben wij gedaan in het belang van het land. Aan alle betrokkenen geven we de bevoegdheid en de opdracht om bestraffend op te treden.

Aangeboden in onze vergadering te Groningen, 26 juli 2019, ter ordonnantie van de Staten.

 

Hoe reageert de rest van Nederland op deze onafhankelijkheidsverklaring van de provincie Groningen? Zullen we even blij zijn met deze mededeling als vandaag met het Plakkaat van Verlatinghe? Anders gezegd zou Nederland het accepteren dat een landsdeel eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept, zoals destijds de Zeven Provinciën dit deden door zich van het Spaanse Rijk af te scheiden? Of stuurt het soldaten naar de opstandige regio en zetten ze de leiders af, zoals de Spanjaarden dit deden?

Noemen ze dan de Groningers verraders, terroristen of verzetshelden?

De Groningers hebben alle recht om zich af te scheiden, naar de letter en de geest van het Plakkaat van Verlatinghe, wat de basis was voor de Nederlandse onafhankelijkheid van Spanje. Dus waarom zouden de Groningers niet hetzelfde mogen doen?

 

Rob Vellekoop, 27 juli 2018