Ik ben Arjen Pasma (1945), een ‘ex-vaxxer’

Foto 123rf

Bijdrage van Arjen Pasma*

De redenen waarom ik ‘ex-vaxxer’ blijf zijn de volgende:

1.

In de loop van de achterliggende jaren is mij langzamerhand steeds duidelijker geworden dat vaccineren meer kwalijke kanten dan voordelen heeft. Ik heb vele gezonde kinderen ziek zien worden na een vaccinatie en ik heb nog nooit gezien dat een ziek(elijk) kind beter werd na een vaccinatie en gezondheidswinst boekte, integendeel.

Aan vaccinaties heb je niet zo veel, wel aan een goed functionerend immuunsysteem. 

Hoe je dat kunt verwerven lijkt een vergeten kunst te zijn geworden.

2.

De diepste angst in de mens is de angst voor de dood en deze angst is latent altijd aanwezig en wordt manifest wanneer wijzelf of een kind van ons daadwerkelijk ziek is/wordt. De relatie ziekte – dood is overduidelijk aanwezig bij ons allemaal en het liefst praten we er niet over. Het leidt ertoe dat bij zeer velen van ons elk symptoom van ziekte moet verdwijnen, omdat het aan de angst voor dood appelleert. Bovendien vinden we het heel vervelend als onze kinderen ziek zijn.

Een gevolg is dat bij elke vorm van ziekte, wat die ziekte ook moge zijn, er gezocht gaat worden naar medicijnen die de symptomen van ziekte zo snel mogelijk doen verdwijnen. Daarbij maakt het niet uit wat de aard van de ziekte is. De farmaceutische industrie levert een groot scala aan zelfhulpmedicijnen en medicijnen die een arts kan voorschrijven. Pijnstillers en koortsremmers zijn in de schappen van de supermarkt vrij verkrijgbaar.

3.

Vaccineren tegen een kinderziekte houdt in dat je meent dat een kinderziekte geen nut heeft en dat een kind deze ziekte niet zelf aan kan en niet goed kan doormaken. Wij vrezen bij voorbaat dat het slecht zal aflopen wanneer een kind het ‘leerproces’ (zie punt 4) van de kinderziekte doorloopt. Wanneer je zo denkt, dan ga je ervan uit dat je kind dit niet kan, dat je kind onmachtig is en niet mag en kan leren, niet mag trainen.

Het bericht van vaccineren zal zijn: “Je kunt het niet zelf. Je kunt niets zelf. Je kunt het nu niet en ook later niet en dat vertel ik je nu al vast voor 7 ziekten tegelijk (de eerste vaccinatie op de leeftijd van 6 weken). Je zult deze klus in de toekomst nooit zelf kunnen klaren. Je zult onmachtig zijn om dat tot een goed einde te brengen. Deze klus is bij voorbaat te groot voor je. Je kunt het niet.”

Ik kan geen negatiever benadering in de geneeskunde bedenken dan deze. Wij willen graag kampioenen zien in sport, in leerprestaties en we bedenken programma’s om het kinderen zelf te leren doen.

Hele onderwijssystemen worden hierop ontwikkeld en sportacademies ontwikkelen trainingsprogramma’s om sporters een centimeter verder te laten springen of nog een honderdste seconde van een toptijd af te halen. Maar als het gaat om het oefenen van het immuunsysteem is het ineens helemaal anders.

Dan mag je geen koorts hebben, je mag niet reinigen, je mag niet oefenen en dat vertellen we je al vast aan het prille begin van je leven, zelfs al voor je geboorte, en dat blijven we ook nog een flink aantal jaren volhouden.

Natuurlijk is het resultaat van een dergelijke handelwijze dat een kind dan inderdaad niets geleerd heeft, een onderontwikkeld immuunsysteem heeft en ten prooi is gevallen aan de gevolgen daarvan: een vroegtijdig ingezette chronische ziekte en een leven lang lijden is begonnen. Hoe meer zou het voor de hand liggen om ook op het terrein van de afweer (het immuunsysteem) kampioenen te maken door training, ondersteuning en bemoediging. Toch doen we dat niet: in tegendeel. Door acute ziekten te onderdrukken verhinderen we het organisme om zich te reinigen en door vaccineren belemmeren we de training van het immuunsysteem.

Zorg eerst voor een goede uitgangssituatie: een warm nest, zorgende ouders, een redelijke hygiëne, goede en natuurlijke voeding en een creatieve geneeskundige die weet hoe je een organisme moet stimuleren tot de beste prestaties. Laten we vooral niet te klein denken over wat onze kinderen kunnen.

4.

In de reguliere geneeskunde wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen acute ziekten en kinderziekten enerzijds en chronische ziekten anderzijds. De reguliere geneeskunde realiseert zich niet dat acute ziekten en kinderziekten een nut en noodzaak in zich dragen, terwijl chronische ziekten tot niets leiden. In tegendeel, het lijden wordt alleen maar groter.

Het nut en de noodzaak van acute ziekten is om het organisme te reinigen door koorts en uitscheidingen en tegelijk het immuunsysteem sterker en creatiever te maken. En het zijn met name de kinderziekten die een groot belang in zich dragen om het immuunsysteem te trainen en daardoor de afweer en weerbaarheid te versterken. Het is de menselijke natuur die in elk nieuw mensenkind de mogelijkheid tot het doorléven van kinderziekten heeft ingebed en wanneer je dit mechanisme bruuskeert met vaccinaties moet je niet gek opkijken wanneer dit zijn repercussies op de gezondheid van een kind heeft.

Wanneer acute ziekten onderdrukt worden (door pijnstillers, koortsremmers en onnodige antibiotica) en wanneer kinderziekten onmogelijk gemaakt worden (door vaccinaties) zal een organisme alleen maar kunnen reageren met het maken van ernstiger acute ziekten (waartegen dan ook weer gevaccineerd moet worden) en het doen verschijnen van chronische ziekten.

De gevolgen van deze handelwijze zien we terug in de enorme hausse aan chronische ziekten op steeds jongere leeftijd.

Het lijden aan psychische en chronische lichamelijke aandoeningen is veel omvangrijker dan voordat het RijksVaccinatieProgramma (RVP) van start ging en voordat antibiotica ongebreideld werd toegepast. De afwezigheid van enig begrip om dit onderscheid tussen acute ziekten en kinderziekten enerzijds en chronische ziekten anderzijds te maken, brengt artsen ertoe om mee te gaan in de wens van ouders tot demping van symptomen van acute ziekten en te melden dat kinderziekten ‘gevaarlijk’ zijn en niet moeten plaatsvinden.

Zij worden in hun werk van harte ondersteund door de farmaceutische industrie die uit is op winstmaximalisatie en de overheid en de beroepsgroep van frauduleuze onderzoeken voorziet. De reguliere geneeskunde handelt in deze vanuit een blinde vlek: er wordt nauwelijks nog nagedacht en vele artsen volgen slechts vastgestelde protocollen. Ik ken zelfs een huisarts die zijn patiënten onomwonden meedeelt dat ‘koorts nergens toe dient’.

De omvang van de chronische ziekten op steeds jongere leeftijd is evident en steeds meer kinderen kunnen niet meer functioneren in het huidige onderwijs: inmiddels zijn er duizenden thuiszitters.

Dit aantal zal alleen maar groter worden. In Rotterdam alleen al zijn vele 5-jarigen die een vrijstelling hebben ontvangen voor de leerplichtwet: zij hebben geen enkele mogelijkheid meer om ‘gewoon onderwijs’ te ontvangen. Een kno-arts van de Isala-klinieken meldde in december 2017 dat 47% van de kinderen lijdt aan één of andere vorm van allergie en dat dit percentage jaarlijks stijgt met 1 procentpunt.

Zeer zorgwekkend. Astma bij jonge kinderen komt exponentieel meer voor dan 50 jaar geleden. Vele kinderen staan op de wachtlijst om gezien te worden door een kinderpsychiater. Hoe erg is het geworden! De gevolgen van de onderdrukking van de acute ziekten en kinderziekten wordt dagelijks gezien in het (speciaal) onderwijs dat inmiddels uit zijn voegen is gebarsten en vele kinderen worden gediagnosticeerd met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of ADHD of een verwante stoornis.

Ook dit is exponentieel meer dan 50 of 60 jaar geleden. De statistiek uit de USA (ons ‘voorland’ qua vaccinatiebeleid) belooft niet veel goeds: daar wordt inmiddels 1 op de 30 kinderen gediagnosticeerd met ASS. Gekleurde jongens worden daarbij nog frauduleus buiten de statistiek gehouden omdat het beeld anders nog veel slechter zal zijn. Voortgezet vaccinatiebeleid zal deze verhouding doen verslechteren en er zijn er al die voor ASS bij jongens over enkele generaties een verhouding van 1: 2 voorspellen. En dan te bedenken dat deze verhouding een aantal decennia geleden 1: 2.500 was.

Hoe gezond een populatie is kun je afmeten aan het medicijngebruik. Wanneer van enig medicijngebruik zou worden afgezien voor de gehele populatie (in ons land) zal de maatschappij binnen een week volledig ontwricht zijn. Dat is dan de staat van gezondheid in ons land. Men denke hier niet te gemakkelijk over. Het is wat mij betreft het gevolg van het onderdrukken van acute ziekten en het onmogelijk maken van kinderziekten.

Therapeuten die uitgaan van het stimuleren van het zelfgenezend vermogen worden door de overheid en velen in het veld van de gezondheidszorg en daarbuiten geridiculiseerd en gemarginaliseerd.

Het lijkt wel of artsen geen enkel benul hebben van een zelfgenezend vermogen, laat staan dat men zou weten hoe het gestimuleerd zou kunnen worden.

5.

In mijn werk (ik ben homeopaat) heb ik inmiddels, meer dan mij lief is, gezien dat de BMR-vaccinatie een toestand van autisme ‘overnight’ heeft getriggerd. Wie dit niet wil onderzoeken of ontkent, kiest ervoor om deze kinderen en de ouders van deze kinderen in de steek te laten en niet te steunen. Dit is niet alleen mijn ervaring, maar wereldwijd zijn het er inmiddels vele, vele duizenden. Het is erger dan wij denken.

6.

Het valt mij op dat degenen die met een kritische blik naar het vaccinatiebeleid kijken door de overheid en haar beleidsorganen (RIVM, GezondheidsRaad) stelselmatig worden geridiculiseerd en worden weggezet als onwetende criticasters die geen enkele bijdrage leveren aan een ‘rustig vaccinatie-beleid’. De term ‘bakfietsmoeders’ valt geregeld. Ja, vooral maar doen! (Men leze het artikel in ‘Linda’ van november 2018.)

Het RIVM bestempelde mij als ‘een man met gevaarlijke ideeën’ en een lid van de GezondheidsRaad ‘stuurt een leger van juristen op mij af’ wanneer ik een mailwisseling met hem openbaar maak. Dat is het niveau ten aanzien van critici. Vragen van ouders worden niet beantwoord, hun zorgen worden weggewimpeld en zij worden niet gehoord omtrent hun ongerustheid. De media (radio, tv, krant etc.) doen hier van harte aan mee en lijken wel ingehuurd te zijn om het vastgestelde vaccinatiebeleid uit te dragen en de critici te ridiculiseren en monddood te maken.

7.

De hoeveelheid kennis omtrent de negatieve gevolgen van het vaccinatie-beleid is zeer omvangrijk. Desondanks worden de deskundigen met deze kennis stelselmatig monddood gemaakt of ook geridiculiseerd. Ik denk o.a. aan Dr. Susan Humphries, M.D., die haarfijn en overduidelijk kan uitleggen waarom ‘kudde-immuniteit’ een volkomen achterhaald begrip is. Kudde-immuniteit bestaat niet en alleen al daarom moet vaccineren geheel vrijwillig zijn.

De beleidsmakers hebben nog nooit van haar gehoord of willen niet van haar horen. De wijze waarop Robert Kennedy Jr. en Dr. Brain Hooker hebben onthuld hoe frauduleus het CDC (het ‘RIVM’ in de USA) handelt is schokkend. Toch wordt er ook naar hen niet geluisterd. Hun inbreng in de vaccinatiediscussie wordt minachtend beschouwd door de officiële organen.

De mensen die werken voor de Facebook-pagina Vaccin Vrij zullen door de minister nooit gehoord willen worden: “Zij mogen geen bijdrage aan de discussie en informatievoorziening leveren.” Wil de minister niet luisteren naar de argumenten van deze ouders? Is de minister bang dat het kaartenhuis met als opschrift ‘Ons Succesvol Vaccinatiebeleid’ zal instorten?

8.

Ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren worden bestempeld als de grootste boosdoeners en krijgen alle agressie van de bange en onwetende massa over zich heen. Het is de wereld op zijn kop. Inmiddels horen we in de media steeds maar over dodelijke infectie-ziekten en de angst (voor ziekte en dood) regeert de emotie.

Ik ging naar school in 1951. Gedurende mijn gehele schoolperiode kregen mijn schoolgenoten en ik de gewone kinderziekten, ook de mazelen. Ik herinner me niet dat er ooit een kind is overleden aan de mazelen en dat er klassen huilende kinderen op het kerkhof stonden. In mijn werkzame periode bij het onderwijs (1969 tot 1980) is er éénmaal een sterfgeval van een schoolkind geweest: overleden door een ongeval op de kermis.

Wel zag ik steeds meer kinderen naar het speciaal onderwijs verhuizen, totdat ook daar het water tot boven de lippen gestegen was. In mijn hoedanigheid als adviseur omtrent de toegang tot het speciaal onderwijs (Regionale VerwijzingsCommissie, RVC 1998 in Flevoland) beoordeelden wij in een jaar tijd honderden dossiers van kinderen die in het reguliere onderwijs niet meer te handhaven waren. Niemand begreep waar die toeloop vandaan kwam.

Vandaag is het nog erger dan in die jaren. De minister van onderwijs heeft toegezegd dat op 1 januari 2020 alle ‘thuiszitters’ een plek op een school zullen hebben. Het zal niet gelukt zijn, in tegendeel. Er zullen tegen die tijd meer thuiszitters zijn dan ooit. Ik schreef hierover de KinderOmbudsMan. Zij wil niet ingaan op wat ik te melden had. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik archiveert mijn brief hierover, maar wil niet met mij in gesprek.

De vereniging BOinK laat niets horen op hetgeen ik hen toezend. Het is nog niet voorgekomen dat ik een inhoudelijk weerwoord kreeg op hetgeen ik hier schrijf. Het brengt mij tot de conclusie dat overheden en instanties dit allemaal wel weten, maar dat er geheel andere drijfveren zijn om het vaccinatiebeleid voort te zetten.

9.

Voor iedereen in te zien materiaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft te zien dat de bijdrage van het RijksVaccinatieProgramma (RVP) aan de terugloop van de sterftecijfers door kinderziekten in de twintigste eeuw verwaarloosbaar klein is. Dat instituten (RIVM, GezondheidsRaad) en bestuurders (overheid) dit niet inzien mag als hoogst kwalijk beschouwd worden.

Lees verder…..

 

12 Comments

 1. Eindelijk een onderbouwde andere kijk op niet vaccineren! Dank hiervoor!

 2. Een uitstekend verhaal dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Ontroerend en eerlijk! Het geeft niet veel hoop voor de toekomst van de mensheid. Ik ben een oude vrouw van 86 jaar , zelf nooit gevaccineerd, mijn drie kinderen helaas wel en zij hebben duidelijk schade opgelopen. Voor een van de drie ben ik mantelzorger, dat zegt genoeg dunkt me. Het verhaal van Arjen Pasma zou op de voorpagina’s van alle landelijke dagbladen een plaats verdienen.

 3. BESTE MIJNHEER PASMA (ARJEN)
  HEEL ERG BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE AAN DML PLUS
  IK HOOP DAT HET MENSEN AANZET NA TE DENKEN
  EN ZICH TE VERENIGEN TEGEN DE VACCINATIEDWANG
  WAT MIJ BETREFT OP ZELFDE LIJN GESTELD KAN WORDEN
  MET DE MEDISCHE EXPERIMENTEN VAN DE NAZI’S
  en ik hoop dat ouders van nu begrijpen
  dat zij offers zullen moeten brengen
  bv in de zin van opschorten carriére
  om het door jou op de wereld gezette kind
  zelf te begeleiden in de eerste levensjaren

  borstvoeding kan zeker twee jaar volstaan
  om naast het leren aan vast voedsel
  de nodige bescherming tegen akelige ziektes te bieden
  hoe mooi is dat?

  ik hoop dat er nu eens reacties komen van jonge moeders
  die worstelen met dit vraagstuk
  groet aan allen
  Nelleke

 4. Wat over het hoofd gezien wordt is het feit dat er sprake is van een machtsverhouding die totaal uit balans geraakt is. Naast het feit dat de vaccinatiehype gevoed wordt door de geldzucht van de pillenmaffia en de technologie die ermee gepaard gaat. Ik zal dit laatste toelichten. Naast de programma’s die er degelijk bestaan om de totale wereldbevolking te reduceren tot ±500 miljoen, is er ook een vorm van technologie aanwezig welke in staat moet zijn de psyche van de mens zodanig te besturen dat er geen sprake meer is van een autonome mens. Chemtrails en 5G naast HAARP, zijn hier zeker een onderdeel van.
  Maar wat naast dit alles veel kwalijker is is de machtsongelijkheid welke door de overheid wordt toegepast in de vorm van verholen sancties en misleidende propaganda en pseudoinformatie. Er wordt sinds jaar en dag listig ingespeeld op sentimenten van onwetende en overbezorgde ouders en de overheid doet zich voor als zorgzame vader terwijl de praktijk ook op andere vlakken laat zien dat de rol van incestueuze viezerik meer van toepassing is. De maatschappelijke repressie in de vorm van uitsluiting uit het onderwijs en verzorging is een publiek chantagemiddel die direct de keuzevrijheid aantast. De waanzinnigheid van de redenatie dat als niet alle kinderen zijn volgespoten met x vloeistof er dan toch gevaar van besmetting bestaat bij degenen die wel zijn geënt???? Als het spul zo werkzaam is, waar is men dan bang voor? Maar wat niet alleen ik maar velen met mij vrezen is dat we in de opmaat zitten van een diktatuur.

 5. GEWELDIG VERWOORD, EN DE SPIJKER OP Z’N KOP!! DIT HEB IK OPGESLAGEN VOOR IEDEREEN DIE VRAGEN HEEFT OMTRENT HET MORBIDE VACCINATIEBELEID VAN HRT RIVM!!

 6. Dus al die jaren van vaccinaties zijn nutteloos geweest?
  En wordt het volk belazerd
  Met andere worden we zitten nu met een verzwakte populatie, met chronische klachten .30 jaar geleden kwam ik in contact met Aalderbert Nelissen in Amsterdam . En macrobiotische voeding.
  Later is deze man verguist omdat hij Silvia Milliekamp verkeerd geadviseerd zou hebben . Hij is door ex activist Roel v Duin aan de publieke schandpaal genageld . Terwijl dit uiteraard nooit door Aaldelbert is gezegd dat Silvia niet naar de reguliere arts moest gaan. Maar zodra iemand een andere kijk heeft op gezondheid wordt al snel je kop er af gehakt .
  Ook de kinderen van Aaldelbert Nelissen zijn nooit gevaccineerd .En kern gezond .

 7. Een grote brij onzin dat de heer Pasma hier produceert. Hier in het rijke westen oké maar tot zelfs in Malawi verspreid hij zijn kwakzalverpraatjes en is daarom een bedreiging voor volksgezondheid in Afrika.

 8. Maak jouw bewering eerst maar eens hard. Mensen kwakzalver noemen is o zo simpel.

 9. Dit programma heeft alleen nog in onderontwikkelde gebieden effect en daar beginnen ze nu ook al wantrouwig te worden?

 10. @Nelleke, borstvoeding is natuurlijk het beste maar helaas veel moeders die de anticonceptiepil gebruiken, die volkomen veilig wordt geacht tijdens de borstvoedingsperiode. En redelijk wat moeders die andere medicijnen slikken tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Hoor ook weleens over moeders met donororgaan, die dus zware medicatie moeten gebruiken, zwanger worden.
  @MP wat vooral een bedreiging is voor de volksgezondheid in arme landen, is eenzijdige voeding en slechte leefomstandigheden, zoals geen sanitair en met z’n allen in een klein hutje wonen, met houtrook om je heen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.