Actie betere #pensioenen: FNV bestuurder Vink weigert overleg

Foto 123rf

De twee weken geleden door Ad Broere en ondergetekende gestarte actie voor betere pensioenen heeft twee reacties opgeleverd van pensioenfondsbestuurder Vink. Hij zit namens het FNV in het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Van de andere bestuurder namens het FNV bij ABP mevrouw Meijer hebben we geen antwoord gekregen.

FNV

Namens het FNV zitten zowel in de besturen van ABP als Pensioenfonds Zorg en Welzijn bestuursleden. Vink is vice-voorzitter. Meijer is tweede plaatsvervangend voorzitter in het bestuur. Zij vertegenwoordigen de werknemers. Diezelfde werknemers wiens pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gestegen, omdat sinds 2007 ineens een andere wind waaide door pensioenland. Plotseling bedacht de regering dat de rekenrente lager moest zijn, met als direct gevolg dat de pensioenuitkeringen niet meer zouden stijgen. Waar waren toen de vertegenwoordigers van de werknemers? Zaten zij misschien te slapen? Was het pluche van de fondsen met de enorme bestuurderssalarissen misschien te comfortabel?

We zullen niet weten waardoor, maar de vertegenwoordigers van zowel de werknemers als van de gepensioneerden binnen beide pensioenfondsbesturen hebben het laten afweten.

Vandaar dat wij met Vink en Meijer van gedachten willen wisselen, op een respectvolle, maar wel openhartige manier.

Vink wijst ontmoeting af

Vink schrijft ons vandaag dat hij een ontmoeting niet ziet zitten. Dit is zijn afwijzing om met ons te praten.

“Geachte heren Broere en Vellekoop,

Op uw verzoek per mail, 13 februari jongstleden, om nogmaals een persoonlijk gesprek tussen u en de heer Vink te organiseren, kan ik u meedelen dat een tweede persoonlijk gesprek intern niet opportuun is bevonden.

Al eerder heeft een gesprek met de heer Vellekoop en de heren Van Oostveen en Vink plaatsgevonden, wat niet tot begrip heeft geleid. Tot slot heeft de heer Albert Vink namens het fonds inhoudelijk heel uitgebreid, informatief en zorgvuldig gereageerd op uw brief van 30 januari jongstleden. Uw brief van 30 januari van dit jaar, en de brief van de heer Vink, beantwoorden overigens tezamen uw vraag uit de mail van gisteren.

Wij stellen vast dat de communicatie tot nu toe vruchteloos is gebleken, waarbij u bovendien in uw mail van gisteren geen nieuwe inhoudelijke punten aandraagt. Beide zaken nemen de grond voor een tweede gesprek weg. Hiernaast ervaren wij de teneur en ook de toon van uw brief als onterecht kwetsend en onaangenaam, temeer daar het bestuur van het fonds uit de sector zorg en welzijn komt, en daarmee dan ook zeer nauw is verbonden. Uw houding nodigt evenmin uit tot verdere communicatie.

Wij zien dan ook geen basis voor een volgend gesprek of verdere correspondentie, en zullen niet meer reageren op uw brieven of mail.

Mocht u echter nieuwe punten of inzichten met ons willen delen, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met onze Klantenservice opnemen (030 277 55 77); onze medewerkers zijn graag bereid u waar mogelijk verder te helpen.

Met een vriendelijke groet,”

Onze brief aan Vink (en Meijer)

Vink vindt de ‘toon van de brief ..kwetsend en onaangenaam….temeer daar het bestuur van het fonds uit de sector zorg en welzijn komt…’

Het is aan de lezer om te bepalen of hij of zij het daarmee eens is. Dit was onze uitnodiging aan Vink voor overleg.

Onze reacties op de afwijzing van Vink

Ad Broere:

“Wij worden eruit gegooid vanwege onze ‘toon’, waarbij ze doelen op:  ‘U kunt zich als bestuurder niet onttrekken aan uw verantwoordelijkheid. Uw gebrek aan daadkracht om het belang van de deelnemers aan het fonds te beschermen is beschamend en in feite zou u moeten opstappen vanwege vergaande incompetentie. Zoals we in de aanhef van deze brief hebben geschreven, nodigen wij u uit om in overleg te gaan, hoe u zich kunt rehabiliteren naar de pensioengerechtigden die u vertegenwoordigt in het bestuur.” Deze toon is hard en onaangenaam, maar niet onterecht kwetsend. Dat laatste is een subjectieve waarneming. Met zoveel ongenoegen over de gang van zaken rond de aanvullende pensioenen en over de ontoereikende rol van het FNV daarin komt onze kritiek niet uit de lucht vallen. De reactie van Vink lijkt erop gericht om een inhoudelijk gesprek te vermijden. ”

“Dat bedoel ik met dat ze een stok hebben gezocht om de hond te slaan. Daarom gooi ik het open met te benoemen waar hun ‘ongenoegen’ in zit en dat tegelijkertijd om te keren door hen duidelijk te maken dat deze toon wel die is van miljoenen pensioengerechtigden en dat ze juist blij moeten zijn met de handreiking die wij hebben gedaan, in plaats van zoals jij terecht zegt, zich op te sluiten in hun ivoren toren. Als ze de brief van 30 januari al afwijzen vanwege ‘de toon’, zoveel te harder zal de kritiek zijn die op hen af gaat komen als blijkt dat het pensioenakkoord geen verbetering betekent voor de positie van de miljoenen die zij met hun stervende vakbond moeten vertegenwoordigen. Want als je zo reageert op kritiek, dan ben je niet opgewassen tegen de Overheid/DNB.

Rob Vellekoop:
“Ik zie het als een reactie uit de ivoren toren van het Pensioenfonds. Daar waar de bestuurders hoog en droog zitten, ver van het pensioengepeupel en in functie blijven door elkaar te benoemen. Daarnaast quasi verantwoording afleggend aan het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.
Ik heb al een keer met Vink gesproken en toen heeft hij gewoon botweg gezegd:”Wij gaan jou/jullie geen extra verslagen geven van wat het bestuur doet.” Daar kon ik het toen mee doen en even later stond ik buiten. Mijn vertegenwoordiger van mijn belangen in het fonds weigerde te openbaren wat het bestuur uitvoert met mijn geld. Ik moest maar wachten op het (summiere) Jaarverslag.
Datzelfde gevoel heb ik nu weer. Hij denkt ‘Wij, zijn de baas en jij moet verder je mond houden.’ Wat een arrogantie.
Hij vergist zich, mijn motivatie stijgt per seconde. Zijn ze helemaal belazerd?”

Waar gaat het om?

Wij hebben de beide FNV-leden die deel uitmaken van het bestuur van pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn uitgenodigd voor overleg. De inzet van de gesprekken is om een andere koers te gaan varen, namelijk niet meer de overheid (Koolmees) en De Nederlandsche Bank (DNB) te volgen, maar een eigen koers die wel in het voordeel van de pensioengerechtigden uitpakt. Hiervoor zullen ze echter een ander standpunt tegenover de overheid moeten innemen. Op de achtergrond kunnen zij zich beroepen op de geldende Europese Richtlijnen die niet en onjuist zijn doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving.

In zijn antwoord schrijft Vink:

“Uit uw brief maak ik op dat u verwacht dat bestuurders zich niet aan de Nederlandse wet hoeven te houden.”

“PFZW deelt uw zorg dat al jaren niet is geïndexeerd. PFZW is echter op grond van de regelgeving (Pensioenwet en het FTK) gehouden aan een marktwaardering met de rente die DNB publiceert. Het
klopt dat Europese regels ook ruimte bieden om een andere rente te hanteren, maar in Nederland heeft de politiek deze keuze gemaakt. Voor PFZW is dit dus – helaas – een gegeven.”

Wij stellen echter in onze brief dat de Nederlandse wetgeving niet de Europese Richtlijnen volgt. Wij willen de fondsen niet aanzetten om de wet te overtreden, maar om zich te verzetten tegen nationale wetgeving die strijdig is met Europese Richtlijnen.

Dit is het hele antwoord van Vink.
Brief A.J. Vink aan heren Broere en Vellekoop – Uw brief van 30 januari jongstleden

Pensioenen in het kort – wat zit scheef?

Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen deze. Na hun pensionering ontvangen werknemers het ingelegde geld plus de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 á 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in Nederland de afgelopen tien jaar tot 1.600 miljard euro.

De regering en De Nederlandsche Bank geven pensioenfondsen echter de opdracht te rekenen met  een rentepercentage van 1,2%.

Overzicht met dank aan 50Plus

En daar wringt de schoen. Door te werken met een lagere rekenrente (dan realistisch is, de regering noemt dit risicovrije rente) zijn de pensioenfondsen verplicht om hogere reserves aan te houden waaruit zij de pensioenen uitbetalen. Hierdoor is de situatie ontstaan dat de fondsen meer dan 1.600 miljard in kas hebben, maar tegelijkertijd dreigen de pensioenpremies te verhogen en de pensioenuitkeringen te verlagen.

De pensioenuitkeringen zouden verhoogd moeten worden omdat er jaarlijks een weliswaar lage inflatie, geldontwaarding, is waardoor de pensioenuitkering jaar na jaar minder waard wordt. De pensioenuitkering moet dus minimaal meestijgen met de inflatie en dat doet deze al jaren niet meer. Dus leveren pensioengerechtigden jaar na jaar in op hun uitkering (doordat deze minder waard wordt) terwijl tegelijkertijd de pensioenfondsen over geld genoeg beschikken om de pensioenen op peil te kunnen houden.

Tot 2007 mochten de fondsen rekenen met 4%. De Nederlandse regering heeft in dat jaar echter bepaald dat ‘voorzichtig’ beleggen wil zeggen dat er bij het bepalen van de opbrengsten van de beleggingen gedaan moet worden alsof er alleen nog maar belegd wordt in risicoloze staatsleningen. (dus met een extreem lage rente)

Wat schrijft Vink?

Pensioenfondsbestuurder Vink schrijft ons:”PFZW is echter op grond van de regelgeving (Pensioenwet en het FTK) gehouden aan een marktwaardering met de rente die DNB publiceert.”
(20200213 Brief A.J. Vink aan heren Broere en Vellekoop – Uw brief van 30 januari jongstleden)

Ok, laten we eens onderzoeken wat Vink bedoelt. Dat is precies wat alle andere pensioenfondsen ook menen. De Overheid bepaalt de rente (via De Nederlandsche Bank).

Wat schrijft de Pensioenwet op dit punt en wat zegt het FTK?

Letterlijk schrijft de Pensioenwet:
Artikel 1 vertelt onder andere wat de definitie is van risicovrije rente: de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde actuele rentetermijnstructuur.

Artikel 126.2a De technische voorzieningen worden berekend op basis van marktwaardering; (dus de hoogte van de pensioenverplichting)

Het Financieel toetsingskader pensioenfondsen (FTK) zegt
Artikel 2, lid 1 Het bestuur van een fonds stelt de hoogte van de technische voorzieningen vast op basis van de contante waarde van de verwachte kasstromen die voortvloeien uit de tot de datum van vaststelling opgebouwde pensioenverplichtingen

in artikel 2, lid 2 De contante waarde (Red. van de pensioenverplichting) wordt vastgesteld op basis van een door De Nederlandsche Bank gepubliceerde actuele rentetermijnstructuur.

Daarmee zijn we aangekomen bij de bezwaren die in onze brief staan vermeld en waaruit de strijdigheid van de Nederlandse pensioenwetgeving blijkt met de Europese Richtlijnen.
Met andere woorden de pensioenfondsen handelen binnen de nationale wetgeving terecht, echter op grond van de Europese Richtlijnen hadden de pensioenbesturen destijds in 2007 al bezwaar kunnen maken tegen de gang van zaken. Waarom hebben zij het erbij gelaten? Waarom hebben  zij niet gevochten voor de belangen van degenen die zij vertegenwoordigen?

Hoe nu verder?

Ad Broere en ik hebben hem als volgt geantwoord.

“Bedankt voor uw mail van 14 februari 2020. U schrijft geen heil te zien in verdere communicatie. U bent van mening dat alle inhoudelijke punten uit onze brief van 30 januari zorgvuldig zijn beantwoord in uw brief van 13 februari. De toon van onze brief van 30 januari is naar uw mening onterecht kwetsend en onaangenaam. Onze brief is echter constructief en uitnodigend. De laatste alinea kan door u als onaangenaam worden ervaren. Onterecht kwetsend is een subjectieve kwalificatie. Als u de brieven die wij van onze lezers krijgen over de rol van het FNV dan leest u wat echt kwetsend door u zou kunnen worden ervaren. Het ongenoegen en de woede onder de pensioengerechtigden over de wijze waarop de pensioenfondsen met hun belangen omgaan is groot. Door ons opzij te schuiven lost u niets op.”


Rob Vellekoop, 14 februari 2020

14 Comments

 1. Arrogantie ten top!!!
  Deze mail wisseling doet de FNV ook geen goed.(En dat is een understatement).
  Deze mensen moeten meteen uit de FNV gezet worden.
  Dit zijn géén vertegenwoordigers van werkenden en gepensioneerden!!!
  Helaas zie je dit ook steeds meer in de politie terug.
  Ik heb hier nauwelijks woorden voor!

 2. Het is ten hemel schreiend wat deze “heren” die namens ons in het bestuur zitten verklaren. Eerder schreef ik over het ABP het volgende wat in principe voor alle pensioenfondsen geldt: Wet=Wet,maar Wet+jurisprudentie=Recht! Het ABP moet in de leer!
  Bij het ABP heeft men er kennelijk nooit van gehoord dat, als de toezichthouder zich te buiten gaat aan onrechtmatig gedrag, dat je daar dan tegen kunt procederen en als er een onrechtmatige rekenrente wordt opgelegd dat je daar ook tegen kunt procederen. Het ABP gedraagt zich als een weerloze slaaf!
  Immers wetten zijn de basis, maar uitvoering van de wetten moet geschieden volgens de bedoelingen van de wetgever. Vaak wijkt de uitvoerder daar in de praktijk van af en als die dan niet vrijwillig doet wat deze moet doen dan is de rechter de aangewezen instantie om dat gedrag aan de wet te toetsen. Volgt er een uitspraak, een vonnis, dan hebben we jurisprudentie die zwaarder weegt dan de wet. Deze gang van zaken die elke jurist kent wordt bij het ABP volkomen genegeerd in strijd met de opdracht aan het ABP dat het ABP de belangen van de pensioendeelnemers moet behartigen!
  Het ABP kan wel zeggen dat het ABP elke aansprakelijkheid afwijst, maar daar heeft een rechter geen boodschap aan. Als de rechter vindt dat het ABP tekort schiet in de behartiging van de belangen van de pensioendeelnemers (onrechtmatig nalaten=onrechtmatige daad) dan zal het ABP alsnog tot actie moeten komen tegen de rekenrente en tegen DNB!
  DIT IS DE DENKWIJZE BIJ HET ABP MET NAME BIJ CORIEN WORTMANN-KOOL, de bestuursvoorzitter (vrijdag 31 januari 2020)
  Collectiviteit en solidariteit
  Het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.
  Een ieders ABP-pensioen is een pensioen met een collectief karakter.
  Daarnaast is de pensioenregeling van het ABP een zogeheten defined benefit-regeling (db-regeling).
  Bij een db-regeling heeft men geen recht op een persoonlijk aandeel in het belegde vermogen, maar men heeft wel aanspraak op een maandelijkse pensioenuitkering van het ABP zolang men leeft.
  De werkgevers betaalden 70% van de pensioenpremies, terwijl de werknemers 30% van de pensioenpremies betaalden. De werkgevers betaalden de totale premie aan het ABP, die vervolgens deel uitmaken van het vermogen van het fonds. Uit dit vermogen betaalt het ABP de pensioenuitkeringen en reserveert het ABP geld voor toekomstige uitkeringen. Nadrukkelijk stelt het ABP dat het ABP niet niet te vergelijken is met een bank of een beleggingsinstituut. Het ABP is een pensioenfonds. Er is geen sprake van spaargeld of beleggingswinst waar pensioendeelnemers recht op hebben.
  Het ABP kan pensioenen alleen indexeren als de financiële positie dat toelaat
  De dekkingsgraad is bepalend. Dit is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Onder de verplichtingen vallen de pensioenen die het ABP op dit moment uitbetaalt plus de pensioenen die het ABP in de toekomst moet uitbetalen. Het ABP mag de pensioenen alleen (gedeeltelijk) geïndexeerd uitbetalen als er een beleidsdekkingsgraad van 110% is. De beleidsdekkingsgraad voldoet hier momenteel niet aan doordat het ABP de verplichtingen moet berekenen op basis van de rekenrente. De rekenrente is door de huidige marktomstandigheden erg laag. Daardoor zijn de verplichtingen erg hoog.
  Het ABP houdt zich aan de wet en wijkt daar niet vanaf
  Op het ABP zijn zowel de Wet Privatisering ABP als de Pensioenwet van toepassing. Het ABP is uitvoerder van de pensioenregeling voor de sectoren overheid en onderwijs. Dit betekent dat het ABP de afspraken uitvoert die de sociale partners in die sectoren overeengekomen zijn. Deze afspraken zijn opgenomen in het pensioenreglement van het ABP. De Pensioenwet en het Pensioenreglement bepalen onder welke voorwaarden (gedeeltelijk) geïndexeerd mag worden. Tevens is daarin opgenomen wanneer de pensioenen verlaagd moeten worden. Het ABP houdt zich strikt aan de wet en moet gevolg geven aan de regels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Hierover kan en mag geen misverstand bestaan.
  Daarom wijst het ABP dan ook elke aansprakelijkheid van de hand.

 3. De arrogantie al dat je contact op kan nemen met de klantenservice getuigt al van een dusdanig superioriteitsgevoel dat er totaal geen
  respect van die kant valt te verwachten. Kennelijk is de systematiek van de rekenrente een drogreden om het geld van de
  gepensioneerden een andere bestemming te geven.
  Een interessante video met Pieter Lakeman en Arno Wellens (Café Weltschmerz). Arno Wellens licht een tipje van de sluier op wat
  er mogelijk speelt. Knot wil de Pensioenfondsen volstoppen met die waardeloze Staatsobligaties die de Banken momenteel in bezit hebben.
  https://www.youtube.com/watch?v=mKEIVGzmthg

  met vriendelijke groeten,
  Ger

 4. De babyboom generatie is altijd de Sjaak geweest zowel op financieel gebied als op gezondheidzorg.
  De regering en ook de pensioenestuurders zijn 2 handen op een buik en ze willen liefst dat we vandaag nog doodgaan. Ik heb er absoluut geen vertrouwen meer in deze kliek. We moeten ze een poepie laten ruiken met de eerst komende verkiezingen. Dus niet meer op de traditioneel partijen stemmen. CDA, VVD, PVDA, D66
  ZIJN SCHULD AAN DE PROBLEMEN.!! , VERGEET DIT AUB NIET BIJ DE VOLGENDE VERKIEZINGEN.

 5. Logisch dat zij niets hebben gedaan in 2007. Want de DNB kennende zal er wel op een bepaalde manier gedreigd zijn: of je neerleggen bij onze beslissing en opdracht of daar dd deur uit en sluiten aan de buitenkant en wel binnen 3 maanden. En je staat op dr zwarte lijst….. Tja dan gaat he mooie baantje voor niet waar. Hetzelfde is gebeurd na de uitspraak van de Hoge Raad waar de onteigening plaatsvond. Men had toen naar het Europese Hof voor de mensenrechten moeten stappen. Maar ook toen zal er achter de schermen misschien wel wat “geregeld” zijn. En dat was allemaal niet in het belang van de deelnemers..

 6. Wat een ongelovelijke arrogantie. Het bestuur moet met onmiddelijke ingang Rutte en DNB dagvaarden waar om ze de laagste rekenrente aanhouden. Met 1000000 leden moet je toch een zodanige vuist kunnen maken dat je die hele arrogante zichzelf verrijkende spul plat legt.
  Bedanken is geen oplossing leden maakt macht. Als de FvD en de PVV > 75 zetels krijgen wordt het probleem wel opgelost

 7. De hoop dat je voor je oude dag gespaard heb wordt door politici danig verspeeld, en daar moet je dan op stemmen!

 8. Nu oproepen om NIET op bepaalde partijen bij de eerstkomende verkiezingen te gaan stemmen levert niets op. Deze oproep moet breed opgezet worden in de week VOOR de verkiezingen. Misschien dat DAN PAS deze oproep tot de kiezers doordringt.

 9. Ja, wat zal er achter de “denkwijze” van de hoge heren/dames zitten, misschien dit? ;

  Alles umsonst en was ook te verwachten want sinds “jullie” pensioenpot in Brussel is geparkeerd door mevrouw Kleynsma namens de Bilderberg partij PvdA gaat ie worden aangewend om het opgedrongen klimaat debacle te bekostigen en daarom zetten wij, pensioenfondsen en DNB de hakken in het zand maar u blijft als brave, volgzame calvinistische meelzak, kleiaardappel en dikschedelschaap wél hárd voor “uw” oude dag wérken … toch … en voor de pensionado’s zelf; bedankt voor al die jaren noeste inzet want de Here zal u immers hiervoor bedanken in het hiernamaals. Met vriendelijke groet van DNB en EUSSR ook namens Frans Timmermans en by the way, heeft u al een moestuintje !!!

 10. Ik heb het wel juist gezien dat het overleg tussen regering en FNV een farce is geweest hierom heb ik per 1 juli 2019 na 65,5 jaar mijn vakbondslidmaatschap beëindigd. Het lijkt erop dat de beerput opengetrokken wordt! Ik heb mij op 23sept. 2019 aangesloten bij de Vereniging Pensioenverlies ( meld u aan bij pensioenverlies b.v. Vlaardingen)

 11. Ach die arme trut CORIEN Worthmann-Kool; zij is bestuursvoorzitter van het ABP.
  Zij KRIJGT voor die functie maar 600.000 euro per jaar (VIJFTIGDUIZEND EURO PER MAAND) AAN SALARIS EXCLUSIEF ANDERE EMOLUMENTEN.
  Dat KRIJGT zij voor die functie ONDANKS EEN BREVET VAN ONVERMOGEN en TOTAAL ONBEGRIP; ze is volkomen INCAPABEL maar ALS MARIONET DUS ZEER GESCHIKT VOOR DE KWAADWILLENDE PARTIJEN.
  Misselijk wordt je er van want de premiebetaler zit al meer dan 10 jaar op hetzelfde niveau; terwijl zij en de overige zakkenvullers (HOOFDBESTUUR) er elk jaar VORSTELIJK op VOORUIT gaan en wij maar PREMIES BETALEN!!!
  Het is een VERROTTE bende wen het wordt tijd OM IN TE GRIJPEN!!!
  VOLKOPSTAND EN WEG UIT DE EU!!!

 12. Correctie de bestuursvoorzitter van het ABP ontvangt 130.000 euro volgens het jaarverslag over 2018. Daarnaast heeft ze geen stemrecht binnen het fondsbestuur.

 13. In heel pensioenland hoor je hetzelfde verhaal. Er is geen bestuur, nog de pensioenfederatie die actie wil ondernemen tegen de regering. Ze wachten allemaal op de uitkomsten van het ‘overleg”

 14. ook de aow is al jaren NIET geiindexeerd waardoor ouderen met alleen aow echt op een minimum aow blijven en dat is te weinig om mee te kunnen in deze maatschappij (tja, ze willen van de ouderen af, he?!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.