Eerste resultaten van schrijfactie aan pensioenfondsbesturen

Vorige week deden wij een oproep om de afzonderlijke pensioenfondsbesturen aan te schrijven na de mededeling van de Europese Centrale Bank dat zij niet de rekenrente die pensioenfondsbesturen gebruiken om de pensioenen vast te stellen hanteren. Onderstaand publiceren wij twee reacties van twee pensioenfondsen. Wij nodigen ieder uit andere reacties aan ons op te sturen. Ad Broere ontving van een lezer een reactie en ondergetekende ontving een reactie van het pensioenfonds PFZW.

Wij schreven dat nu duidelijk is geworden dat de besturen van de pensioenfondsen verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de rekenrente het wachten is op hun bericht dat zij Nederlandbreed de rekenrente gaan verhogen en pensioengerechtigden gaan compenseren voor het verlies dat zij afgelopen jaren ten onrechte hebben geleden door de veel te laag vastgestelde rente.

Nog even voor alle duidelijkheid, het volgende is gebleken (meer info)

 1. De rekenrente voor pensioenfondsen wordt niet vastgesteld door het ECB, maar door de nationale wetgeving.
 2. De Nederlandsche Bank is uitsluitend bevoegd de ‘rentestructuur te publiceren’, dus niet om de rente vast te stellen voor de pensioenfondsen.
 3. De verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het pensioenfonds ligt niet bij de Minister, maar bij het fondsbestuur.

Brieven

Ik ontving van mijn pensioenfonds de volgende korte mededeling

Geachte heer Vellekoop,

In uw e-mail vraagt u wanneer het pensioenfonds zelfstandig de
rekenrente gaat vaststellen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn is nu
gebonden aan de huidige wetgeving en de regelgeving van De Nederlandse
Bank. Als de wetgeving wordt aangepast, zoals in het artikel van Ad
Broere wordt aangeven, zal het pensioenfonds zich hierover beraden.

Ik bedankt u voor het toesturen van dit artikel.

Heeft u nog vragen? Dan hoor ik dat graag.

Ik wens u fijne feestdagen toe.

Met vriendelijke groet,
namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Frank Rademakers
Manager Klantcontact

 

Een andere briefschrijver verwees naar het artikel van Ad Broere en ontving van het ABP de volgende mail:

Geachte …,

Hartelijk dank voor uw bericht van 17 december. Hierin vraagt u naar een inhoudelijke reactie op uw bewering dat ABP in strijd met de wet handelt en zelf de rekenrente had moeten vaststellen.

Graag licht ik een aantal zaken toe.

ABP houdt zich aan wet- en regelgeving en is niet bevoegd rekenrente vast te stellen

Allereerst wil ik aangeven dat ABP zich houdt aan wet- en regelgeving. In artikel 126 van de Pensioenwet (PW) is bepaald dat de technische voorzieningen van een pensioenfonds gebaseerd worden op basis van ‘marktwaardering’. In artikel 2 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK) wordt door de wetgever expliciet uitgelegd wat wordt verstaan onder deze marktwaardering zoals genoemd in artikel 126 van de Pensioenwet. Ten behoeve van de berekening van de technische voorzieningen zal De Nederlandsche Bank (DNB), en daarmee niet ABP, “een rentetermijnstructuur publiceren die gebaseerd is op de swapcurve in de markt voor Europese interbancaire swaps”. Het komt er op neer dat de rentetermijnstructuur zoals die door DNB wordt gepubliceerd voor pensioenfondsen leidend is. ABP past dit als zodanig toe en volgt daarmee de wet. Ook is er tot nu toe geen rechter geweest die heeft geconcludeerd dat Nederlandse pensioenfondsen in strijd met de wet handelen. Voor de volledigheid heb ik voor u het Besluit FTK als bijlage aan deze e-mail toegevoegd. Het eerder genoemde Artikel 2 en de toelichting van de wetgever erop vindt u terug op de pagina’s 2 en 22-23.

Tot slot

De interpretatie van de heer Ad Broere berust naar mijn mening dan ook op een misverstand. De Europese pensioenrichtlijn IORP II legt geen verantwoordelijkheid bij pensioenfondsen, maar legt deze bij Europese lidstaten waaronder Nederland. Artikel 13 van deze richtlijn is al eerder door Nederland geïmplementeerd via bestaand Nederlands recht (artikel 126 PW en artikel 2 Besluit FTK). Terecht zegt de ECB dan ook dat de rekenrente voor pensioenfondsen wordt vastgesteld door nationale wetgeving. Zoals gezegd, ABP past de nationale wetgeving op dit punt toe en volgt daarmee de wet. Graag wijs ik u op de relevante wetsartikelen: 1) Pensioenwet, hoofdstuk 6, artikel 126, lid 2a, 2) Besluit FTK, paragraaf 2, artikel 2, lid 2.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rob Verjans
Directeur Bedrijfsvoering
ABP Bestuursbureau

Conclusie

De pensioenfondsbesturen blijven zich verschuilen achter de Minister en De Nederlandsche Bank. Het is aan ons pensioengerechtigden om deze zaak te keren. Het vereist inzet van de vele miljoenen pensioengerechtigden die ernstig gedupeerd worden door hun besturen. Zie deze reacties als de eerste oogst. Als een eerste stap op weg naar gerechtigheid, er zullen er veel meer moeten volgen.

 

Rob Vellekoop, 29 december 2019

21 Comments

 1. Het is een goede zaak om dit aan te kaarten.
  Nu nog een gecoördineerde actie om dit bij de verantwoordelijke figuren onder de neus te wrijven en druk uit te oefenen middels handtekeningen, zodat er een vuist gemaakt kan worden naar die fondsen en de politiek.

 2. Ik denk dat Rutte wel weer bij zal springen in de pensioenen omdat hij anders de 3e kamer van 915.000 ambtenaren tegen zich gaat krijgen.

 3. Het is toch van den gekke dat er regels worden opgesteld die voor heel veel gepensioneerden en mensen die een pensioen opbouwen niet echt duidelijk is hoe vaag en mistig word gehouden het is uitgesteld loon van mensen waar velen 40 jaar of langer aan hebben bijgedragen net als hun werkgever.Kees Grimbergen heeft hier over een aantal documentaires over gemaakt het is een schimmige wereld waar veel zaken het dag licht niet kunnen verdragen maar er zal openheid gegeven moeten worden als dat moet met de rechterlijke macht erbij geef de gepensioneerden het geld waar zij recht op hebben en keihard voor gewerkt hebben stop met die onzinnige rekenrente de Nederlandse bank handeld als een criminele organisatie c.q.Maffia stop en betaal de mensen waar ze echt recht op hebben .

 4. Het verhaal van het ABP rammelt. Ze halen er richtlijnen bij en de Ned. Bank alsof dit de basisgegevens zijn waarop ons pensioenstelsel gebaseerd is. Duidelijk is dat zowel de Eur. Richtlijnen als ook de ECB de verantwoordelijkheid terugschuift naar de landen.
  Dit impliceert niet: terugschuivennaar de regering of de banken. Wel dat de fondsen hier hun verantwoordelijkheid over moeten nemen; zoals vanouds!

 5. Vreemd dat de ABP LEDEN EEN BRIEF KREGEN, WAARIN STOND DAT HET ABP vond dat er voor de rendementen wel een vergoeding zou moeten zijn, of klopt dat nu ook Niet? De rendementen zijn enorm hoog, in 10 jaar 800 Miljard! Ze schuiven elkaar de bal toe, maar hebben zelf wel hun eigen salaris goed zien stijgen.

 6. Ik denk dat de pensioenfondsen wel een punt hebben. We moeten in Den Haag zijn. Die Wet moet op de schop.
  Wel goed te weten dat de NB alleen maar de boodschapper is.

 7. IK vraag me af waar de politiek zich mee bemoeit v.w.b. de pensioenfondsen? Deze zijn toch onafhankelijk? De leden ervan zijn de enigste rechten betrokkenen en niet degenen die de gelegenheidsargumenten creëren om ook uit de ruif te kunnen snoepen. Dat is al eerder, overigens zonder enig protest van het bestuur van het ABP, door Lubbers en consorten gebeurd.

 8. Zowel Zorg en Welzijn als ABP blijven zich verschuilen achter de Nederlandse wetgeving en weigeren de rekenrente zelf vast te stellen!
  DIT ZIJN VOLSTREKT ONAANVAARDBARE REACTIES, IMMERS DEZE WEERSPIEGELEN DE PASSIEVE HOUDING VAN PENSIOENFONDS BESTUURDERS TEN OPZICHTE VAN HUN HOOFDTAAK: DE BELANGEN TE BEHARTIGEN VAN HUN PENSIOENDEELNEMERS!
  Wij blijken te maken te hebben met een onbekwame regering en een meerderheid van onbekwame volksvertegenwoordigers, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer der Staten Generaal, die de wetgeving betreffende de vaststelling van de rekenrente volstrekt fout en in strijd met het bestuursrecht hebben gemaakt, c.q. goedgekeurd, vermoedelijk afgedwongen door de door Rutte opgelegde kadaverdiscipline bij regeringsvoorstellen.
  De pensioenfondsen hebben eigen verantwoordelijkheid en mogen onjuiste, c.q. onrechtmatige wetgeving, die in strijd is met de belangen van de pensioendeelnemers niet accepteren. Daarom moeten de pensioenfonds bestuurders de regering sommeren daar wijziging in aan te brengen en als de regering dat niet doet, dan moeten ze dat via de rechter afdwingen. Hun slaafse volgzame houding kan maar één verklaring hebben: zij laten toe dat zij gechanteerd worden met verlies van hun baan en carriëre en offeren daar de belangen van de pensioendeelnemers aan op! DAAROM HERHAAL IK MIJN MEERMAALS UITGESPROKEN MENING: WIJ MOETEN HEN PRIVÉ AANSPRAKELIJK STELLEN WEGENS ONRECHTMATIG NALATEN TE HANDELEN, C.Q. ONRECHTMATIGE DAAD EN DE MILJOENEN SCHADE OP HEN PRIVÉ VERHALEN. Als ze dan niet levenslang failliet willen gaan zullen ze wel moeten optreden in het belang van de pensioendeelnemers.

 9. Het financiële stelsel staat op instorten en aangezien de pensioenen ook in die ponzi zitten …

  zie adbroere.nl

 10. In Frankrijk geeft macron toe aan de eisen, hier is de leeftijd opgeschroefd en in geen verhouding als met die in eu? Klopt toch niet?

 11. Maar het wordt ook tijd om de ogen te openen en te zien dat de pensioenfondsen misschien wel gerekend moeten worden tot de club van mutinstionals en ander graaituig zoals de regering in Den Haag! Het wordt tijd dat het in Nederland gaat om de inwoners i.p.v. de economie, dus laten we deze regering eens naar huis sturen, zo spoedig mogelijk, en orde op zaken stellen! Wij, als inwoners van Nederland, worden toch al jaren zoet gehouden met allerlei kleine zaken did hen in staat stelt zich weer te verrijken, Rutte voorop! Het wordt tijd voor actie, ben ik bang, want nu gaat het alleen maar van kwaad tot erger!

 12. EEnmaal aow-gerechtigde komt uiteindelijk tot de conclusie, dat alle bemoeienissen om voor een onbezorgde oude dag te zorgen uiteindelijk puur bedrog is`. De banken en andere overheden gaan met ons spaargeld lopen en we laten het zonder duidelijke tegenwerpingen gewoon maar gaan?

 13. Jullie zullen Facebook moeten schrappen, is een controleregiem!
  Volgende greep in kas net als lubbers in de negentig jaren?

 14. Waarom beslissen een paar honderd duizend vakbondsleden over de pensioenen van 7a 8 miljoen gepensioneerden, om de politiek duidelijk hierbij te betrekken. We hebben hierdoor bepaalde rechten verspeeld waardoor het voor de politiek makkelijker is om met die 1500 miljard Euro die wij hebben opgebracht te schuiven.

 15. Vieze smerige bedrijven moeten weg,het smerigste bedrijf staat op het binnenhof juist, het politieke bedrijf,liegen,bedriegen en manipuleren stelletje criminelen.

 16. Nu zijn de rendementen hoog en de rekenrente laag. Ik vraag mij af wat er gebeurt als de rekenrente hoog staat en de rendementen laag. Gaan de pensioenfondsen dan wel de rekenrente aanpassen of laten ze zich gewoon failliet gaan door te hoge uitkeringen te gaan verstrekken en te lage premies gaan vast stellen. Ik ben ervan overtuigd dat de pensioenfondsen dan wel opeens de rekenrente zelf gaan vaststellen.

 17. Met z’n allen naar Den Haag, net als de boeren en de bouw. Doen we dat niet dan blijven de gepensioneerden misbruikt worden.

 18. Ik heb het allang geweten dat het niet klopt wat er gebeurd met die rekenrente en beschuldig daar ook VVDictator M.Rutte met tot op van daag zijn bezuingings politiek voor zijn economie en er met borst voor uit in Brussel rond loopt!

 19. Ik zou de rechter hierover laten beslissen, wie gelijk heeft. Net als met de zaak tegen de overheid en hun laksheid mbt het milieu.
  Zulke demonstraties als in Frankrijk zal je hier niet hebben. Je kan toch niet van die oudjes verlangen dat ze met hun rollator naar Den Haag afreizen? En de rest van Nederland rest in piece op een paar na dan. Dus maar naar de rechter.

 20. Ik kreeg van mijn pensioenfonds , UWV, eenzelfde reactie. Ik citeer de slotregel: “Nee, wij compenseren de pensioengerechtigden niet. Het pensioenfonds heeft geen blunder begaan. Wij hebben de spelregels gevolgd die ons zijn opgelegd (!!!!!!). Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid hier deskundig en verantwoord mee om te gaan. Daar ziet de NB op toe als toezichthouder. Derhalve gaan wij niet over tot compensatie waar u om vraagt. Wij hopen DAT WIJ U MET ONZE UITLEG EEN ANDER INZICHT HEBBEN VERSCHAFT…….”
  Ik zal de volledige brief per post toesturen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.