Aansprakelijkstelling prima middel om #5G aan te pakken, maar alleen bij juist gebruik en niet op korte termijn

Foto 123rf

Er circuleren nogal wat misverstanden over de 5G aansprakelijkstelling. Met name die waarmee overheden en of telecom bedrijven aangesproken (gaan) worden. We denken bijvoorbeeld aan de NBO actie. Dat is jammer want het is een handig en eenvoudig middel om onder voorwaarden bestuurders te overtuigen niet 5G uit te rollen binnen Nederland, hun gemeente of hun provincie. Je kunt het natuurlijk in tal van andere gevallen ook gebruiken, denk aan de aansprakelijkstelling van pensioenfondsen, organisaties die zich te buiten gaan aan bomenkap, enzovoort.

NBO actie

In het verleden hebben wij aandacht besteed aan de acties van de Nederlandse Bond tegen Overheidszaken (NBO). De NBO verzet zich tegen de invoering van 5G. Daarvoor hebben ze een constructie ontworpen voor een procedure tegen de Staat en andere partijen die voor de invoering van 5G verantwoordelijk zijn. Iedereen die wil kan zich tegen betaling van een klein bedrag bij die procedure van de NBO aansluiten.
Inmiddels hebben wij ons wat meer in het werk van de NBO verdiept.

Daarbij zijn wij helaas tot de conclusie gekomen dat de constructie van de NBO niet klopt. Laten we proberen uit te leggen hoe het zit.

Stel, iemand stuurt u ongevraagd een kunstwerk toe met een briefje waarop staat: “Dit kunstwerk kost EUR 10.000. Als u het niet binnen twee weken terugstuurt, gaan wij ervan uit dat u het kunstwerk wilt kopen.” U doet even helemaal niks en na twee weken krijgt u een factuur voor EUR 10.000. Moet u die factuur betalen? Nee natuurlijk niet. U bent nooit akkoord gegaan met het aanbod, er is dus geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

De constructie van de Bond is gebaseerd op de gedachte dat er in zo’n geval wél een overeenkomst is tot stand gekomen. Die constructie houdt namelijk het volgende in: iedere deelnemer schrijft de betrokkenen bij 5G een brief waarin men zegt dat, wanneer 5G daadwerkelijk wordt ingevoerd, de betrokkene daarvoor een bepaald bedrag per dag als schadevergoeding dient te betalen. Er wordt een contract bijgevoegd. Als de betrokkenen dan niet reageren, zijn zij verplicht om de genoemde schadevergoeding te betalen. Tenminste, dat is wat de NBO meent. Wat de Bond hierbij uit het oog verliest, is dat de persoon die aangeschreven is, nooit akkoord gegaan is met het contract en daaraan dus niet gebonden is. Wij steunen daarom de actie van de Nederlandse Bond niet langer.

Modelbrief

Wie iets wil ondernemen, doet er beter aan om een simpele aansprakelijkstelling te versturen. Maar lees vooraf de FAQ hieronder, met name vraag 9.
Voor aansprakelijkstellingen kan worden gebruik gemaakt van deze modelbrief. Hij is opgesteld door mr. F. Stadermann, oud advocaat.
Via mail kan je hem bereiken vragen en opmerkingen.

FAQ – Veel gestelde vragen bij de aansprakelijkstelling

1. Wanneer er meerdere daders zijn, wie of wat kan dan het beste worden aangesproken?
Zoals bij 5G zijn er in principe meerdere daders. Denk aan de landelijke overheid, gemeentelijke overheid en de telecombedrijven.
In dat geval mag de benadeelde burger kiezen wie hij wil aanspreken. De aangesproken dader is namelijk verplicht alle schade te vergoeden.

Spreek daarom niet de individuele raadsleden of bestuurders aan, maar de gemeente als rechtspersoon, of de landelijke overheid. Kies dus altijd voor de meest draagkrachtige dader.

2. Heeft het zin om kamerleden, ministers, raadsleden, provinciale staten- of raadsleden persoonlijk aan te spreken?
De staat, de provincies en gemeentes zijn rechtspersonen. Deze bestuurders kunnen zich verschuilen achter die rechtspersoonlijkheid. Daarom heeft het geen zin om hen persoonlijk aansprakelijk te stellen.

3. Is het nodig iemand vooraf aansprakelijk te stellen, dus voordat de betrokkene de schade heeft veroorzaakt?
Nee, voor het ontstaan of het bestaan van aansprakelijkheid is het niet nodig iemand vooraf aansprakelijk te stellen.
Als ik bijvoorbeeld aankondig dat ik jouw auto ga bekrassen, ben ik aansprakelijk, ook als jij mij niet tevoren aansprakelijk hebt gesteld voor de dreigende schade.

4. Kan je iedereen aansprakelijk stellen?
Zeker, je kunt iedereen altijd voor alles aansprakelijk stellen. Zie vraag 1. Kies echter voor de meest draagkrachtige als er meerdere personen aansprakelijk zijn.

5. Kan ik aansprakelijk gesteld worden, omdat iemand mij aansprakelijk heeft gesteld?
Nee, die actie kan voor jou nooit consequenties hebben in die zin dat je als een boemerang zelf aansprakelijk kan worden gesteld.
Een aansprakelijkstelling heeft voor degene die aansprakelijk stelt nooit een consequentie.

6. Wat is de basis van de aansprakelijkstelling?
Degenen die schade heeft opgelopen, de benadeelde, moet bewijzen
– de onrechtmatige daad van de ander en
– zijn schade.
De rechter kan lettend op de omstandigheden waaronder het schadegeval heeft plaatsgevonden aannemen dat er onrechtmatig is gehandeld, tenzij de aangesproken partij tegenbewijs heeft.

7. Bij 5G is er nog geen sprake van schade zolang dit niet is uitgerold, kan dan toch de aansprakelijkstelling doorgaan?
Omdat we nog niks zeker weten over de gevolgen van 5G heeft iedere aansprakelijkstelling slechts een symbolische betekenis. Vandaar dat het veel zinvoller is dat zoveel mogelijk mensen de gemeente aansprakelijk stellen voor het gebruik van 5G, om op deze manier de overheid af te schrikken.

8. Zal de vaststelling van de schade moeilijk zijn?
Bewijs kan op alle mogelijke manieren worden geleverd. In een zaak als deze zal de rechter waarschijnlijk zelf deskundigen benoemen die moeten rapporteren over de mogelijke schadelijkheid van 5G.
Het is geen kwestie van getuigen horen. Het zal gaan om het oordeel van deskundigen de elkaar natuurlijk gaan tegenspreken.

9. Wat is de snelste en effectiefste manier om de uitrol van 5G te stoppen?
De snelste en effectiefste manier is in kort geding te vorderen dat de rechter op basis van deskundigenrapporten over mogelijke gevaren van 5G de uitrol blokkeert. Daarvoor is nodig dat de rechter op basis van deze rapporten voldoende gaat twijfelen of 5G ongevaarlijk is voor de volksgezondheid. Als de rechter van het mogelijke gevaar kan worden overtuigd zal hij wellicht de uitrol van 5G blokkeren, tenzij de overheid komt met overtuigende rapporten dat de gezondheid van de inwoners niet in het geding is.

Daarnaast kan er natuurlijk een bodemprocedure tegen de overheid worden gevoerd. Maar daarvoor is nodig dat dan daadwerkelijk komt vast te staan dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid. Een bodemprocedure duurt bovendien vele jaren en de kosten daarvan (in een uitzonderlijke zaak als deze) zijn niet te overzien.

Rob Vellekoop, 6 februari 2020
Advies ingewonnen bij mr F. Stadermann, oud advocaat.

17 Comments

 1. Ja, het argument is vaker naar voren gekomen dat als de regering met goedvinden van de Kamer iets besluit, dat er dan personen zijn, die bij de rechter vragen om een ander beleid van de rijksoverheid. Je zou de kernvraag op kunnen werpen of de rechter wel bevoegd is de zaak te doen, zeker nu de overheid altijd faalt, altijd voor schade zorgt, en burgers ten gevolge, altijd ongerust zijn, waardoor de norm van falend overheidshandelen al snel door de rechtbank als de nieuwe normaal wordt gezien.

 2. Die 16j dat we van wifi tinnitus overgehouden hebben kunnen ze toch niet vergoeden?

 3. De uitrol van 5G vergelijken met het ongevraagd opsturen van een schilderij lijkt mij een gevalletje ‘appels-peren’. Als ik een schilderij ongevraagd in de bus krijg, stuur ik het terug en klaar is kees. En degene die het naar me verstuurd heeft, heeft daarmee op zich geen onrechtmatige daad verricht.

  Het tegen mijn wil uitrollen van het 5G netwerk -zonder dat goed onderzocht is of het gevaarlijk is, terwijl daar wel voldoende aanwijzingen voor zijn- is wel eventjes van een andere orde! Dat is een verregaande inbreuk op mijn persoonlijke leefsfeer waaraan ik, als het er eenmaal is, op geen enkele manier aan kan ontsnappen!
  Er wordt daarmee dus ingegaan tegen de verdragsrechtelijke verplichting van het recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en het recht op een veilige leefomgeving.
  En het ongevraagd tot proefkonijn gebombardeerd worden is wel degelijk een onrechtmatige daad: dat is een regelrechte schending van de Code van Neurenberg.
  Iemand die ongevraagd en tegen de nadrukkelijke wil (in deze kwestie aantoonbaar uitgesproken via het contract van de Bond Tegen Overheidszaken) de ander tot proefkonijn maakt, is dus wel degelijk aansprakelijk te stellen voor het negeren van die nadrukkelijke wens.

 4. eens met MvdV: de kracht vd aanspr h stelling vd NBO ligt erin dat de aangesprokenen in de gelegenheid worden gestelt om inhoudelijk te reageren door een tegenbod te doen, orde grootte ‘5g is geen gevaar voor de gezondheid, vrijheid, veiligheid en welvaart van mensen’.

  omdat dat niet aannemelijk te maken is, zal het het contract van NBO van kracht worden en dienen te telecoms te stoppen met het gebruiken van 5g infrastructuur of te betalen

  over bestuurders, politici enz aanspr stellen als rechtspersonen en natuurlijke personen; zie drive.google.com/open?id=10B3CHt34_2WnYB058skL5MOvccgfwoL-nR5zwEVCHSk [onderdeel van tinyurl.com/y5ryq5gy]

 5. Merk in omgeving dat mensen eerder getriggerd worden door deze straling, uitwijzen wat voor pathologische effecten dit in de volgen de decennia zal hebben?

 6. Beste Emil,

  Of je nu een contract wilt sluiten om een kunstwerk te verkopen of om een vergoeding te verkrijgen voor de aanwezigheid van 5G; in BEIDE gevallen is ingevolge het Burgerlijk Wetboek wilsovereenstemming vereist. Wilsovereenstemming komt uitsluitend tot stand door aanbod en aanvaarding. Zowel in het geval van het kunstwerk als bij 5G in de constructie van de NBO is er wel sprake van een aanbod maar niet van een aanvaarding. Daarom komt in geen van beide gevallen een contract tot stand.

 7. Beste Rob,

  De clou zit erin dat we voor de poorten van dystopia / depopulatie zijn aangekomen doordat we een [op de Lex Mercatoria gebaseerd] systeem hebben op laten tuigen, waarin impliciete toestemming wordt gegeven voor zaken die al het leven op Aarde schaden, incl dat van onszelf [zie bv articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/09/09/smart-meters-health-effects.aspx]

  Na eeuwenlange mind control praktijken verkopen we voor een paar knikkers al te graag onze ziel en zaligheid, waar een aantal van ons zich tegelijkertijd over opwindt.

  Het is deze wijze vam [pseudo, maar juridisch niet minder bindende] wilsovereenkomsten die gebruikt wordt door de NBO richting telecoms, omdat ze binnen 14 dagen niet aannemelijk kunnen maken dat hun product/dienst ons gezond, vrij, veilig en welvarend gaat houden.

  Waarna het contract-aanbod van de aansprakelijkheidssteller van kracht wordt: stoppen of dokken.

  Vriendelijke groet,

  Emil
  lexmercatoria5@gmail.com
  0651860992
  https://tinyurl.com/svkfsso

 8. Beste Emil, met de clou die jij ziet ben ik het absoluut eens. Helaas geloof ik echter niet in de manier van aanpak van NBO. Gelukkig vinden er meerdere initiatieven tegen 5G plaats, waardoor de kans dat we het naderend onheil afstoppen groter wordt.

 9. Ik begrijp dat van het contract niet. Wat EMV ook moge zijn, het wordt zonder mijn toestemming in mijn huis gedumpt. Het is schadelijk voor de gezondheid en ik kan daarom een schadevergoeding eisen.

 10. He wat een rare opvatting een schadelijke straling met een schilderij te vergelijken.
  Ik zie de situatie net even anders: de uitrol van gevaarlijke blootstelling aan 5G is ONRECHTMATIGE DAAD: ik neem deze vergelijking die er beter op aansluit dan jouw schilderij! Er is iemand die een waterpistool vult met “ZOUTZUUR” wetende dat dit schadelijk is, als je daar iemand mee nat spuit kleding valt van je lijf blind worden is een zeer grote mogelijkheid en brandwonde op de huid.

 11. Ik zie dat sommige mensen publiekrechtelijk recht (mensenrecht) en privaatrechtelijk recht (burgerrechten door elkaar halen als wel straf recht civiel recht en bestuursrecht. Even voor de goede orde 1.Straf recht is wet. 2 Civiel recht is wetgeving. 3 bestuursrecht is regelgeving. Ieder word geacht de wet te kennen. Dat zijn onze menselijke normen en waarde. Niet doden, Niet stelen, Niet dwingen! De strafbare feiten van het strafrecht. inbreuk op dat recht in wet is de onrechtmatigdaad en daarmee van rechtswegen nietig.

 12. Hier volgt een reactie van Jordy Zwarts, waarbij ik het persbericht van de NBO volledig weergeef.

  Gepubliceerd: 8 februari 2020

  Advocaten kunnen zich maar beter openstellen voor andere ziens- en werkwijzen en journalisten doen er goed aan feiten en beweringen op juistheid te controleren voordat ze die publiceren. Jordy Zwarts, voorzitter van de Nationale Bond tegen Overheidszaken, reageert op een slordig artikel dat onlangs in de onafhankelijke media is verschenen.

  Jordy Zwarts:

  De Nationale Bond tegen Overheidszaken krijgt af en toe te maken met kritische vragen van mensen die kennis hebben genomen van onze 5G-actie. Wij vinden dat niet vervelend, maar juist prettig. Als mensen kritische vragen stellen betekent dit dat ze aan het denken zijn gezet en willen leren. Dat beoordelen wij als positief, omdat wij als mensheid bereid moeten zijn om te leren. Als we ons vervolgens gedragen, dus dingen doen, naar wat we hebben geleerd, dan komen we met zijn allen verder. Je kunt zonder meer stellen dat mensen die acties uitvoeren naar wat ze hebben geleerd – ervan uitgaande dat hun inzichten op waarheid berusten – wijze mensen zijn.

  Sinds ik in 2007 in conflict kwam met VGZ over een zorgverzekering die het bedrijf mij wilde opleggen, heb ik enorm veel over het recht en het rechtssysteem geleerd. In de loop der jaren heb ik veel advocaten, juristen en deskundigen gesproken en geraadpleegd. Met een aantal van hen ben ik gaan samenwerken en kennis gaan uitwisselen. Dit heeft geresulteerd in een unieke manier om van het recht gebruik te maken, gebaseerd op de inhoud van dat recht en ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan.

  De Nationale Bond tegen Overheidszaken neemt het fundamenteel recht als vertrekpunt. Het recht heeft als leidend principe dat ieder mens zelf het hoogste gezag is. Zeer veel advocaten beseffen niet hoe machtig dit principe is. Niemand mag gedwongen worden ergens afspraken over te maken als die dat niet wil. Op basis van dit principe heb ik vorig jaar mijn rechtszaak tegen VGZ gewonnen. Anderen uit het netwerk van de Bond hebben soortgelijke successen behaald.

  De mogelijkheden van het recht die wij met de Bond benutten, heeft de advocatuur decennialang laten liggen. Het verbaast mij niet dat advocaten uit de gevestigde orde, die vaak dezelfde werkwijzen zijn blijven volgen, niet graag erkennen dat ze die mogelijkheden over het hoofd hebben gezien. Advocaten kunnen gevoelens van trots en eer koesteren, die mogelijk hun analysevermogen beperken. Ze kunnen oude denkpatronen dan niet loslaten. Misschien vinden ze dat ze de belangen van hun beroepsgroep moeten verdedigen. Als de Bond successen blijft behalen, zal het werk van sommige advocaten immers overbodig worden.

  Ik heb kennisgemaakt met advocaten die koste wat het kost géén kennis willen nemen van de werkwijzen die wij met de Bond hanteren en verder aan het ontwikkelen zijn. Het valt mij op dat deze advocaten niet op de inhoud ingaan. Ze nemen niet de moeite om zich in andere ziens- en werkwijzen te verdiepen en te beargumenteren waarom deze niet zouden deugen. Er worden geen vragen gesteld, maar stellingen geponeerd. Het eigen gelijk staat voorop.

  Een recent voorbeeld hiervan is een artikel dat op een onafhankelijke nieuwswebsite is gepubliceerd over onze 5G-actie. Dit artikel is een coproductie van de betreffende auteur en een oud-advocaat die met lezers in contact wil komen en hen mogelijk zijn diensten wil aanbieden. Beweerd wordt dat ‘de constructie’ van de Bond niet klopt. Wat die constructie volgens de twee precies inhoudt, wordt in het artikel niet uitgelegd. Geprobeerd wordt om het doorwrochte, uitgebreide en weldoordachte juridische document dat wij hebben opgesteld, als betekenisloos weg te zetten.

  De beide heren vallen de Bond aan op het feit dat wij een verbintenis claimen te hebben met telecomproviders op het moment dat zij het 5G-netwerk activeren. De auteur en oud-advocaat maken een vergelijking met een kunstwerk dat bij iemand wordt bezorgd met een brief erbij dat als de ontvanger het kunstwerk niet binnen twee weken terugstuurt, er sprake is van een koopovereenkomst. Daarvan kan geen sprake zijn, schrijven zij, omdat de ontvanger nooit met de koop (‘het aanbod’) akkoord is gegaan. Natuurlijk hebben zij hierin gelijk. De ontvanger van het schilderij kan kiezen of hij het schilderij wil kopen of niet. Gaat hij niet akkoord, dan is er geen overeenkomst en is hij nergens toe verplicht. In het geval van 5G is echter iets anders aan de hand. In dit geval heeft iemand géén keuze. Ieder van ons wordt gedwongen een persoonlijke dienstbaarheid (onderdanigheid aan dienstverlening) te accepteren. Het Burgerlijk Wetboek is er heel duidelijk in dat als iemand heeft aangegeven dat hij die persoonlijke dienstbaarheid niet duldt, en vervolgens toch tot die dienstbaarheid wordt gedwongen, er een onrechtmatige daad ontstaat.

  Wij, de Bond, stellen dat wanneer een telecomprovider het 5G-netwerk activeert, er op dat moment sprake is van een onrechtmatige daad wegens die niet-gedulde persoonlijke dienstbaarheid. Er moet dan wel sprake zijn van financiële schade. Als iemand aantoonbaar een onrechtmatige daad tegen een ander pleegt, is er te allen tijde sprake van een verbintenis die bestaat uit een recht op vergoeding van de financiële schade. Wat wij doen, is aangeven welke vergoeding wij eisen als compensatie voor het zijn van een onvrijwillig proefpersoon in het 5G-experiment.

  De auteur en de oud-advocaat noemen verder geen argumenten voor hun standpunt dat ze onze 5G-actie ‘niet langer’ steunen. Ze doen nog wel wat beweringen met een stelligheid die wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken niet snel voor onze rekening zouden nemen. Sommige redeneringen getuigen van te weinig inzicht in ons rechtssysteem. Bestuursrecht is iets anders dan civiel recht. Deze twee rechtsgebieden mogen elkaar niet doorkruisen. Iemand mag bijvoorbeeld niet vanuit het bestuursrecht gedwongen worden om in het civiel recht te handelen.

  Op dezelfde manier kan iemand zich niet altijd verschuilen achter bepalingen in het bestuursrecht als die zich moet verantwoorden in het civiel recht. Als een bestuurder wordt gewaarschuwd dat hij een onrechtmatige daad begaat wanneer hij een voorgenomen besluit doorzet, dan is het mogelijk die bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen wanneer hij dat besluit ten uitvoer laat brengen. De bestuurder heeft dan geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich van het besluit te verschonen. Wanneer een bestuurder eerder is gewaarschuwd voor zijn onrechtmatige daad kan het dus zin hebben om hem persoonlijk (civielrechtelijk) aansprakelijk te stellen. De auteur en de oud-advocaat weten echter niet beter dan dat bestuurders zich altijd achter rechtspersonen (staat, provincies, gemeenten) kunnen verschuilen. Daarom is het volgens hen zinloos om die bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dat zien ze dus verkeerd.

  Opmerkelijk is dat de auteur en oud-advocaat enerzijds beweren dat het geen zin heeft om bestuurders van de staat, provincies en gemeenten persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar dat de oud-advocaat anderzijds in zijn ‘modelbrief voor de doe-het-zelver’, die gestuurd kan worden naar gemeentebestuurders, het volgende schrijft: ‘Mocht die laatste situatie zich ooit gaan voordoen, dan houd ik u daarvoor reeds nu persoonlijk aansprakelijk.’ De oud-advocaat spreekt zichzelf dus tegen.

  Zoals ik zei vinden wij het prettig als mensen vragen stellen en willen leren. Zo stellen wij ons ook op. Wij staan open voor (opbouwende) kritiek van anderen en staan ook open voor discussie. Wij pretenderen niet alles van het recht te weten, maar wel dat wij unieke kennis en vaardigheden op het gebied van het recht bezitten en dat we veel kunnen betekenen in de strijd voor een vrije samenleving. Ik vind het erg jammer, en bezwaarlijk, dat mensen over het werk van de Bond publiceren zonder te verifiëren of hun beweringen kloppen.

  In de journalistiek is het toepassen van wederhoor een belangrijk principe. De reden hiervoor ligt in het belang van dit principe voor waarheidsvinding. Feiten moeten correct zijn en daarom moeten ze worden gecontroleerd. De auteur van het besproken artikel heeft dit nagelaten. Hij heeft geen wederhoor toegepast, terwijl hij beschikte over mijn telefoonnummer en mij zelfs in het verleden al enkele keren had gesproken. Kennelijk vond hij het niet belangrijk om aan waarheidsvinding te doen. Dat geeft te denken. Ik heb overigens gisteren meermalen geprobeerd hem te bellen, maar dat bleef zonder resultaat.

  Het is te hopen dat de Nederlandse onafhankelijke media, waar wij gelukkig (en daar zijn wij dankbaar voor) veel steun van ontvangen, geen voorbeeld nemen aan de werkwijze van de auteur in kwestie. Dergelijke ‘journalistiek’ bezorgt de onafhankelijke media een slechte naam. De oud-advocaat zou zich kunnen openstellen voor andere ziens- en werkwijzen. Het is maar goed dat wij als Nationale Bond tegen Overheidszaken het voortouw hebben genomen in de strijd voor het herstel van de rechtsstaat. Als wij op de gevestigde advocatuur hadden moeten wachten, dan gebeurde er waarschijnlijk pas iets als de Nederlandse samenleving definitief ten prooi was gevallen aan de hebzucht van het multinationale bedrijfsleven en de ongewenste dwang van de overheid.

 13. Als reactie op de persverklaring van Jordy Zwarts schreef ik hem de volgende email:

  Beste Jordy,
  Ik ben, na me er nog meer in te gaan verdiepen, tot de conclusie gekomen die staat in het artikel op DLM PLus.
  Het is niet bedoeld als aanval. Er staat letterlijk dat ik het initiatief van NBO verder niet kan steunen door dat verschil van inzicht.
  Voor de rest gaan we gewoon verder, waarbij jouw Bond inzet op een bepaalde juridische interpretatie en ik op een andere.
  Dat is alles.
  Ik zal jouw persbericht plaatsen als comment onder het DLM Plus artikel.
  Hartelijke groet,

 14. onderstaande discussie is een geweldige manier
  om buiten de gevestigde journalistieke orde
  meer over details en wetenswaardigheden te vernemen
  geschreven door ingewijden
  die voor de gemiddelde niet beroepsmatig ingeleide
  maar wel geïnteresseerde lezer van groot belang zijn
  over deze onderwerpen die nu leven in de maatschappij

  mijn verzoek aan de schrijvers en de beheerder van deze site
  ga alstublieft zo door
  helaas wordt zelfs belangrijk nieuws
  over zaken die alle burgers aangaan
  gezien als de waan van de dag
  in die tijd leven we nu eenmaal
  maar het begin is er
  bravo!

 15. De vergelijking gaat mank, maar de acties zijn allemaal wel goed:

  De actie van de Bond tegen overheidszaken lijkt een goede: bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html De bijdrage is op zich al goedkoper dan zelf al die aangetekende brieven versturen en kan zeker succes hebben.

  Inmiddels is er een nieuwe juridische actie die het over een andere boeg gooit en niet als concurrent maar als aanvulling op elkaar gezien moet worden: stop5gnl.nl/ Geef vooral ook hen een donatie!

  Ook de brief van de heer Frank Stadermann is een goede dlmplus.nl/aansprakelijkstelling-modelbrief-voor-de-doe-het-zelver/
  Waarom niet tevens bestuurders als wethouders of ministers persoonlijk aansprakelijk gesteld worden is onduidelijk (wethouders worden niet genoemd waarom zij niet tevens ook persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden). Het geeft in ieder geval een boodschap af die ze wellicht tot nadenken aanzet en dat is op zich al winst. Bestuurders hebben enigszins een verschoningsrecht bij uitvoering van PURE overheidstaken sinds de ‘pikmeer arresten’, maar het pikmeer-arrest kan op enig moment overruled worden of bij 1,2,3,4,5G anders uitgelegd worden. Tevens is de primaire taak van de overheid het beschermen van zijn burgers en niet het geven van een vrijbrief aan bedrijven om straling in hun leefomgeving en woning te mieteren die schadelijk en op zijn minst bedenkelijk is en waarvan nooit aangetoond is dat deze onschadelijk kan zijn. Geen enkel product kan je vanwege overheidsregels op deze wijze op de markt brengen, laat staan onder dwang aan mensen tegen hun wil opdringen.

  Bij de overheid is de bestemmingsplan-wijziging, regelgeving-wijziging of de invoering van een wet het moment om schade te claimen. Niet pas als de schade vervolgens optreedt, dan is men bestuurlijk meestal te laat omdat men het bezwaarmoment en de bezwaartermijn heeft verslapen. Actie moet dus NU plaatsvinden.

  Schade is er. Zelfs nu al. Zowel qua gezondheid, wat in Nederland enige moeite kan kosten om aan te tonen dat bij u specifiek een percentage van uw schade of leed veroorzaakt is door een bepaald bedrijf. De overheid en met name uw gemeente had echter over u moeten waken en u moeten behoeden voor schade. Die schade is echter ook de kosten van afscherming maatregelen. Waarom worden concrete met factuur aan te tonen afscherming maatregelen als schadepost vergeten? De vervuiler dient toch te betalen? Zie eerlijkover5g.nl en eerlijkover5g.nl/Images/Brandbrief-5G-aan-Regering.pdf

 16. Voor een verbintenis uit onrechtmatige daad is überhaupt geen overeenkomst nodig. In tegendeel: zodra sprake is van een overeenkomst zal aansprakelijkheid in beginsel niet langer voortvloeien uit onrechtmatige daad, maar uit wanprestatie.

  Dat neemt niet weg, dat de stukken van NBO erg gebrekkig zijn. Ten eerste worden bestuurders van rechtspersonen en regeringsleiders persoonlijk aangesproken, in plaats van de door hen bestuurde organen. Bestuurders van rechtspersonen kunnen alleen persoonlijk worden aangesproken, indien zij persoonlijk hebben gehandeld. Regeringdleiders kunnen vrijwel nooit persoonlijk worden aangesproken.

  Bovendien wordt een beroep gedaan op bepalingen uit de UVRM, die geen Verdrag of besluit is waaraan de Nederlandse wet door de rechter kan worden getoetst. Ook het beroep op bepalingen uit de Gw zal niet slagen. Niet alleen mag de rechter de wet niet toetsen aan de Gw, maar de betrokken bepalingen bevatten ook de clausulering, dat daarvan bij wet kan worden afgeweken.

  Tenslotte wordt een beroep gedaan op de (ver)nietig(baar)heid van de bevoegdheid van de regeringsleiders. Daaraan zouden dan wilsgebreken ten grondslag liggen. Dit terwijl de bevoegdheid van de regeringsleiders niet is ontleend aan een civiele rechtshandeling, die onder het bereik kan vallen van vernietigingsgronden als wilsgebreken.

  Kortom: de actie van NBO is onzin en gebaseerd op a) onkunde, of b) oplichting.

 17. Ik ben gediagnosteerd in ziekehuis, ik had slaapproblemen, kwam door de microgolven die ik als licht zag.

  Het is digitaal, niet natuurlijk en dus gevaarlijk effect, lag een keer in de ambulance door een dect, de opvolger van deze telefoon gaf geen probleem maar de eerste vloerde me, ze dachten aan herseninfarct, was heel eng.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.