Zonneleen: terug naar de basis met de kleine gemeenschap (3)

Terug naar de basis

Een bijdrage van Anastha Aurora*

De overheid als idee en organisatie is failliet en toe aan afschaffing. Dat bewijst de coronacrisis, iedere uitbarsting van onvrede, de armoede in een rijk land als NL, iedere demonstratie en iedere krankzinnige oorlog. Daarvoor in de plaats suggereren allerlei denkers een wereld met duizenden vrije gemeenschappen waarin de mensen gelijke rechten hebben. Zonneleen kan zo’n oplossing zijn, dit is deel 3 van de serie (zie ook deel 1 en deel 2)

Systemen

Tal van oude systemen brokkelen af omdat ze niet langer verenigbaar zijn met de frequentie van het nieuwe bewustzijn wat nu bij veel mensen ontwaakt. Door de Covid crisis en de totale ontmaskering van de overheid als uitvoerders van een dystopische controle agenda heeft de mondiale ontwaking nog aan momentum gewonnen. Dit zien we bijvoorbeeld aan de ondergrondse parallelle samenleving die nu overal georganiseerd wordt. Het zijn de eerste prille pogingen op weg naar een soevereine en vrije samenleving.

Er zijn drie oude systemen die reeds duizenden jaren voor onderdrukking, onrecht en beperking zorgen op Aarde, namelijk (1) de georganiseerde godsdiensten, (2) geld als schuld en rente middel en (3) het getaxeerde en voorwaardelijke eigendom. Dit laatste concept wil de Russische politieke Anastasia partij graag een nieuwe invulling geven. Niet de visie uit het scenario van ‘the great reset’, namelijk: ‘je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn’. In het toekomstscenario voorgesteld door het WEF is alles op Aarde het bezit geworden van de grote investeringsmaatschappijen en krijgt de mensheid enkel nog toegang tot jobs, verzorging, huizen, auto’s, voedsel, enz… indien ze voldoende punten scoren op hun slavenpaspoort. Maar dat is niet de richting die we willen en zullen kiezen.

Allodium

Nee, de hoofdpijler van de Russische politieke Anastasia beweging is de onvoorwaardelijke teruggave van het land aan de bevolking/mensheid. Iedereen die dat wenst kan behoeder worden van 1 hectare land (een familiedomein of Zonneleen). Het domein is geen eigendom van de bewoners. Immers, men kan de Aarde, de grond, de lucht, het water, de rivieren, de dieren, de grondstoffen,..nu eenmaal niet persoonlijk bezitten. Ze behoren namelijk toe aan de gehele mensheid samen (behalve de dieren die uitsluitend aan zichzelf toebehoren).

Maar de bewoners bezitten wel een allodium (Zonneleen of eigengoed). Allodium is een oude middeleeuwse term die duidt op een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. Het is afgeleid van het Germaanse woord alauda (of allaz audaz) en betekent letterlijk ‘overdraagbare bezittingen’. Er is ook een connectie naar het Engelse werkwoord to allot (toekennen) en het verwijst naar een bezit toegekend door God (alloted by God).

Men leent als het ware (van planeet Aarde) een stuk grond zolang men leeft (leengoed). In de meest beknopte definitie zei men in oude wetteksten dat boven een allodium alleen nog God en de zon stonden, vandaar de term Zonneleen. Iedere vorm van vruchtgebruik of rechtspleging binnen het betrokken grondstuk behoorde toe aan de bezitter/behoeder. Men kan namelijk de vraag stellen: aan wie behoort het land (en de planeet plus haar grondstoffen) eigenlijk toe?

Aan een kleine elite die de plak zwaait of aan de mensheid als geheel?

En heeft niet iedereen het geboorterecht op een stukje grond om voor zichzelf te kunnen zorgen, zoals bij vele natuurvolkeren ooit het geval was? Trouwens, wie heden ten dage grond koopt en een huis bouwt, is daarom geen echte eigenaar. Probeer maar eens een jaar de taksen en grondbelastingen niet te betalen, ‘jouw’ huis en grond worden aangeslagen. Of wanneer een overheid beslist om ergens een weg aan te leggen, dan wordt je simpelweg onteigend.

Eigendomsrecht

Het eigendomsrecht kent een lange en troebele geschiedenis en is ooit begonnen toen veroveraars (onrechtmatig) het land claimden dat ze (vaak gewelddadig) innamen. Tegenwoordig wordt zomaar aanvaard dat het land eigendom is van de kroon, de staat of zelfs van corporaties. Want landen zijn geen onafhankelijke, culturele entiteiten. Nee, het zijn allemaal corporaties die ingeschreven staan op de beurs.

Landen zijn bedrijven met werknemers (de burgers) die een nummer en een digitale kredietpas opgedrongen krijgen en die moeten betalen om ergens op Aarde te mogen verblijven. Het heffen van belastingen is dan ook niet ‘normaal en logisch’ zoals velen nog steeds denken. Beide handelingen (het zich onrechtmatig toe-eigenen van het land en belastingen innen) zijn in feite gelegaliseerde diefstal systemen.

Het Zonneleen (of allodium) kan niet worden verkocht, het kan enkel worden overgedragen (erfenis) aan een familielid. Een landperceel wordt door het lokale bestuur vrijelijk geschonken aan de mensen (die dat wensen). Na 5 jaar volgt dan een officiële evaluatie en enkel wanneer de bewoners blijk geven het domein goed te beheren, verkrijgen ze effectief de wettelijke en geregistreerde landtitel van allodium. Wanneer de bewoners hun ‘claim’ waardig zijn, wordt het familiedomein ‘vrij erfgoed’, ‘voorouderlijk land’, ‘moederland’, ‘kin’s domain’, ‘familiedomein’, ‘leefhectare’, ‘Zonneleen’, ‘allodium’,…er zijn dus verschillende termen en synoniemen voor.

Onafhankelijk

Het familiedomein op zich is niet belastbaar (zoals grondlasten of kadastraal inkomen). Enkel de productie, activiteiten of ondernemingen die op het familiedomein gestart worden, kunnen aanleiding geven tot het vrijwillig betalen van een bijdrage aan de gemeenschap (geen be-last-ing, maar een schenking). Elk regionaal bestuur kan een eigen versie schrijven van de Zonneleen erfgoed wetgeving omdat ieder land anders is qua oppervlakte, sociale structuur, politieke situatie, grondrechten, economie, ecologie,…

Het verkrijgen en inrichten van een Zonneleen (familiedomein) stelt de bewoners in staat om vrij en soeverein te leven. De impact is immens. Het Zonneleen opent de mogelijkheid om zichzelf en het gezin te voorzien in de 5 basisbehoeften (onderdak, voedsel, water, energie en verwarming), om inkomsten- of ruilbronnen te starten, en om onafhankelijk van het systeem te worden.

Dit is net het tegenovergestelde van wat de WEF en VN agenda’s voor ogen hebben. Zij willen een maatschappij creëren die volledig afhankelijk is van big tech, big finance, big pharma, big agriculture,… waarbij de burgers digitaal gecontroleerd en gemanipuleerd worden door big brother.

Nochtans kan het leven veel eenvoudiger geregeld worden. Geef ieder gezin een stuk land en laat de mensen met rust. De enige drie regels die we hoeven te respecteren zijn: niet doden, niet stelen en niet dwingen. That’s it. Deze drie logische richtlijnen worden trouwens voortdurend overtreden door de overheid zelf.

Dit zijn enkele richtlijnen voor de erfbare landgoedwetten (in Rusland)

Eerst 2 belangrijke begrippen:

#1#  Een Zonneleen of allodium is een autonoom permacultuur familiedomein van 1 hectare.

#2#  Een Levensdorp is een cluster van Zonnelenen (tussen 20 en 200 familiedomeinen) rond een centrale gemeenschappelijke dorpskern.

→ Vrije  en gratis schenking van 1 hectare bewerkbare grond (per familie, gezin, partners, alleenstaanden en hun kinderen) als basisrecht om voor zichzelf en het gezin te kunnen zorgen.
→ Het land wordt na evaluatie een wettelijk erkend Zonneleen van de bewoners voor onbeperkte tijd (een allodium).
→ Het Zonneleen wordt niet belast en is vrij van taksen.
→ Het individuele Zonneleen maakt bij voorkeur deel uit van een grotere dorpsgemeenschap van gelijkaardige familiedomeinen (van minimum 20 tot maximaal 200 domeinen bijvoorbeeld).
→ Alle nutsvoorzieningen (energie, water, afvalbeheer,…) en ook alle tuinen en gebouwen op het individuele Zonneleen worden (met hulp der dorpsgemeenschap) door de bewoners zelf bekostigd, gebouwd en ingericht.

→ Het land kan niet verkocht of verhandeld worden. Het Zonneleen wordt overgedragen aan de directe nakomelingen via (niet belaste) erfenis.

→ Het behoederschap van het Zonneleen is onbeperkt in tijd (eeuwigdurend vruchtgebruik).
→ Het Zonneleen kan niet gebruikt worden om belastingen of boetes te ontwijken of te ontlopen. Dit om grond speculatie en andere malafide praktijken te vermijden.
→ De bewoners zijn de behoeders en de beschermers van het Zonneleen en tonen hun meesterschap bij de inrichting en het management van het domein. Enkele concrete aanbevelingen (via unanieme dorpsbeslissing): het land mag niet verkommeren, de dorpswegen tussen de buren worden regelmatig onderhouden, dieren die vrij rondlopen mogen geen overlast veroorzaken voor andere bewoners, het huis dient bewoonbaar en comfortabel te zijn, het verhogen van de biodiversiteit en zelfredzaamheid behoren tot de streefdoelen, enzovoort…eigenlijk allemaal gewoon logische dingen.

→ Er kunnen één of meerdere activiteiten worden opgestart als mogelijke inkomstenbron. De bedoeling is om financieel onafhankelijk te worden dankzij het Zonneleen en de eigen creativiteit. Er wordt een businessplan opgemaakt wat samen met de aanvraag tot gratis land ingediend wordt. Financiële inkomsten kunnen nuttig zijn zolang het geldsysteem nog bestaat. Eenmaal de mensheid (psychologisch en spiritueel) ‘klaar’ is, wordt in de toekomst voor een schenkeconomie (Ubuntu) gekozen (in plaats van een geldeconomie).
→ Mogelijke activiteiten: voedselteelt en verkoop, ecotoerisme, ambachten, artisanale creaties, kunst, healing, cursussen, educatie, enzovoort.

→ Deze activiteiten dienen ten eerste legaal te zijn volgens de wetgeving van het land en ten tweede in overeenstemming met het dorpsreglement. Als het dorp samen beslist om vegetarisch of alcoholvrij te zijn, dan kunnen bvb. geen dieren geslacht worden of zelfgestookte jenever gemaakt.
→ De activiteiten vormen een integraal en noodzakelijk onderdeel van de dorpsgemeenschap. Er is een brede uitwisseling en een vruchtbare samenwerking.
→ De geld genererende activiteiten op het Zonneleen zijn belastbaar volgens de economische wetgeving van een land (zolang landen als corporaties nog bestaan).

→ De opbrengsten/winsten uit de activiteiten stromen bij voorkeur terug naar de lokale gemeenschap. Het steunen van grootbanken en multinationale corporaties wordt afgeraden.
→ Het aangaan van bankleningen en hypotheken wordt afgeraden. Bij geldgebrek worden alternatieve oplossingen gezocht binnen de dorpsgemeenschap.
→ Het Levensdorp wordt georganiseerd via zelfbestuur en via consensus/consent beslissingen van alle bewoners samen.
→ Het Levensdorp kan (na unaniem akkoord) richtlijnen uitschrijven voor wat betreft de inrichting van het Zonneleen. Zoals de keuze voor tiny house bewoning, 1/3 voedselbos op het domein, hernieuwbare energie, duurzame materialen, biologische tuinbouw technieken, respectvolle omgang met dieren,…

Bonus

Het Zonneleen (of het recht op een stuk grond) maakt deel uit van een serie mensenrechten die onschendbaar, onbetwistbaar, onvoorwaardelijk en absoluut zijn. Deze rechten worden al eeuwenlang met de voeten getreden door allerlei geldmagnaten, superrijken, instanties, banken, overheden, koningen en dictators.

En nu, met de Covid hoax in volle uitvoering, wil men ook de laatste rechten afpakken, namelijk het recht op je eigen lichaam, op je eigen DNA, op je eigen gezondheid, zelfs het recht op zuurstof en het recht op vrijheid van deelname aan de maatschappij.

Hier is een overzicht van enkele onvervreemdbare rechten van elke mens. Verschillende daarvan werden opgesteld bij de Amerikaanse revolutie en onafhankelijkheid in 1776. Rechten nr. 23, nr. 25 en nr. 44 spreken over het Zonneleen. Gezien de huidige crisis zou men daar nog nieuwe rechten aan kunnen toevoegen, zoals: het recht op fysieke integriteit, het recht op medische vrijheid zonder consequenties, het recht op onvoorwaardelijke deelname aan de maatschappij,…

Dit artikel verscheen ook hier:Anastha Aurora

Terug naar de basis

De overheid als idee en organisatie is failliet en toe aan afschaffing. Dat bewijst de coronacrisis, iedere uitbarsting van onvrede, de armoede in een rijk land als NL, iedere demonstratie en iedere krankzinnige oorlog. Daarvoor in de plaats suggereren allerlei denkers een wereld met duizenden vrije gemeenschappen waarin de mensen gelijke rechten hebben.

Dit is deel 5 van de serie Terug naar de basis (van de kleine gemeenschap), zie ook de andere delen.

deel 1 Rivendell

deel 2 Anastasia

deel 3 Zonneleen

deel 4 Levensboerderij

deel 5 Terug naar de basis

1 Comment

 1. geweldig artikel en dé uitweg vanuit deze (zoveelste) crisis
  dit gedachtegoed MOET een politieke partij in Nederland overnemen
  zonder politieke macht kun je niets als burger
  of je moet zorgen voor grote groepen gelijkgestemden
  dat blijkt erg moeilijk te zijn
  Rob Vellekoop heeft al eens een poging gedaan in de lokale politiek
  wie gaat hem nu helpen of ondersteunen om met hun kennis
  en dan niet alleen de site vol te schrijven maar
  daadwerkelijk een beweging te stichten
  kom op en zorg voor vereniging ipv van beetje woorden
  te gebruiken zonder daden

  ik wil weten wie van jullie met enig gezag en naam
  (die door Rob vrijelijk aan het woord zijn gekomen op zijn site)
  gaat nu doorzetten en aanpakken

  wie gaat dit doen van al die kritische lezers (jarenlang) van DLMplus
  als hier geen reacties met namen en info op komen ga ik afhaken
  kom op lieve mensen laat zien wie je bent en waar je voor staat
  het heeft totaal geen nut om te demonstreren of met de mond
  zaken te uiten waar je geen gevolg aan geeft
  nu is de tijd
  pom te laten zien wie je bent
  en je macht te tonen
  Nelleke

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.