Nieuwe actie: FNV aangesproken op verantwoordelijkheid #pensioenen

Foto 123rf

Na de schrijfactie, de klacht bij de Europese Ombudsman, aangifte voor valsheid in geschrifte, een nieuwe actie gericht op de verantwoordelijkheid van FNV-leden die zitting hebben in pensioenfondsbesturen.

Initiatiefnemers Ad Broere en Rob Vellekoop nodigen de FNV-leden die deel uitmaken van het bestuur van pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn uit voor overleg. De inzet van de gesprekken is om een andere koers te gaan varen, namelijk niet meer de overheid (Koolmees) en De Nederlandsche Bank (DNB) te volgen, maar een eigen koers die wel in het voordeel van de pensioengerechtigden uitpakt.

Zoals het zelfstandig vaststellen van de rekenrente bijvoorbeeld door de pensioenfondsen in plaats van door de overheid en DNB. Die laatste partijen hebben dit als recht naar zich toegetrokken terwijl dit wettelijk helemaal niet hun bevoegdheid is, zoals blijkt uit de toelichting hierop in de brief hieronder.

Initatief

De initiatiefnemers schrijven het volgende:
“Dit is een actie om de FNV te bewegen veel meer voor de pensioengerechtigden te doen dan zij tot dusverre hebben gedaan.

Wij roepen de pensioengerechtigden op om actief hun steun te verlenen aan deze actie, want met hun support hebben we meer kans op succes.
Voor het behoud van een pensioenstelsel waarvan de rechten liggen bij de pensioengerechtigden en niet bij de overheid en DNB (Immers de pensioengerechtigden zijn crediteuren van het fonds waaraan zij deelnemen geen klanten zoals bij verzekeraars).

Afhankelijk van de bereidwilligheid van het FNV om hierin mee te gaan zal, naar wij hopen en verwachten, het ultieme middel van de ingebrekestelling niet ingezet hoeven te worden.

Wij hebben onderstaande brief deze week per (e)mail verstuurd aan de heer Vink (bestuurslid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn namens het FNV) en mevrouw Meijer (bestuurslid van het ABP namens het FNV).”

Brief

Dit is de brief zij beiden ontvingen.

Per mail verzonden

…………….

……………..

Amersfoort, 29 januari 2020

Geachte heer…. Geachte mevrouw…..

Wij, de ondergetekenden van deze brief leggen u onze bezwaren voor, die we hebben met betrekking tot het huidige beleid van het fonds waarvan u bestuurder bent. Tevens is deze brief een uitnodiging om in overleg met elkaar naar een oplossing te zoeken, die voor zowel het FNV als de pensioengerechtigden een positieve uitkomst kan opleveren.

In eerder antwoord op de bezwaren wordt verwezen naar artikel 126 van de Pensioenwet en artikel 2 van het Besluit financieel toetsingskader (Besluit FTK). De Pensioenwet dateert uit 2006, evenals het Besluit FTK. Het besluit FTK werd in 2015 op onderdelen aangepast en wordt nu aangeduid als nFTK. Eind 2016 werd de EU IORPII richtlijn gepubliceerd. Zoals u weet dienen Europese richtlijnen in de nationale wetgeving te worden opgenomen. Voor zover er aanpassingen zijn gedaan, waren deze echter onjuist c.q. onvolledig. Wij lichten dit als volgt toe:

IORPII richtlijn artikel 13 lid 2:

De lidstaat van herkomst zorgt ervoor dat IBPV’s die bedrijfspensioenregelingen uitvoeren en dekking bieden tegen biometrische risico’s of een garantie bieden met betrekking tot hetzij het beleggingsrendement, hetzij een bepaalde hoogte van de uitkeringen, toereikende technische voorzieningen vaststellen met betrekking tot het geheel van dergelijke regelingen. ”

Pensioenfondsen bieden echter geen dekking tegen biometrische risico’s. Er zijn drie soorten biometrische risico’s: lang leven dat ten laste gaat van de verplichtingen/ voorzieningen en dus ten laste van de deelnemers en invaliditeit/ arbeidsongeschiktheid alsmede nabestaandenpensioen, die beiden worden herverzekerd en dus ook niet ten laste van pensioenfondsen gaan.

Er worden geen garanties geboden met betrekking tot het beleggingsrendement. Ook wordt de hoogte van de pensioenuitkering niet gegarandeerd. Dit is gebleken uit eerdere kortingen op de pensioenuitkeringen van een aantal IBPV’s en de aangekondigde kortingen, die na 2020 volgens verwachting zullen worden uitgevoerd.

De ontwikkeling van uw pensioen hangt onder meer af van economische omstandigheden. Uw pensioen kan hierdoor omhoog of omlaag gaan. Wij spreiden financiële meevallers en tegenvallers over <x> jaar om grote schokken in de hoogte van uw pensioen te voorkomen. Bij langdurige tegenvallers en bij een spreidingsperiode van meer dan vijf jaar kan uw pensioen na verloop van tijd flink lager uitvallen.” (nieuw pensioenbesluit)

Uit het voorgaande blijkt dat het aanleggen van technische voorzieningen anders dan voor het voorkomen van grote schokken in de hoogte van het pensioen onnodig is. Het hanteren van een rekenrente om daarmee de toekomstige verplichtingen contant te maken is als gevolg hiervan overbodig. Het is aan de deelnemers zelf om te beslissen hoe zij om willen gaan met financiële meevallers en tegenvallers, omdat het om hun claim op het pensioenfonds gaat. Bovendien zit er geen consistentie in de boven aangehaalde tekst omdat bij langdurige meevallers het pensioen flink hoger kan uitvallen. Dit wordt echter niet vermeld, hoewel de netto rendementen al decennia hoger liggen dan de rente waarmee gerekend wordt.

De ECB schrijft in een brief dat: ‘de regulering van en het toezicht op pensioenfondsen niet valt onder de competentie van de Europese Centrale Bank” (Draghi, toespraak Nederlandse Parlement 11 mei 2017). Dit is een logische uitspraak, want pensioenfondsen geven geen garanties aan hun deelnemers en evenmin streven ze naar winst. Ook hebben pensioenfondsen geen aandeelhouders. De pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de regelingen en moeten handelen binnen het kader van de nationale wetgeving. In IORPII staat niet dat ze de verantwoordelijkheid voor deze uitvoering moeten overdragen aan de Staat. De Staat moet er wel op toezien dat de uitvoering op de juiste manier geschiedt, in het belang van de deelnemers. Het geldt voor alle deelnemers, dus niet uitsluitend de toekomstige gepensioneerden, ook de reeds gepensioneerden. De bemoeienis van de Staat strekt ook niet zo ver dat over toekomstige verplichtingen kan worden gesproken. Immers, voor toekomstige verplichtingen is nog geen premie afgedragen. Het gaat uitsluitend om de huidige verplichtingen van een pensioenfonds.

U kunt zich als bestuurder niet onttrekken aan uw verantwoordelijkheid. Uw gebrek aan daadkracht om het belang van de deelnemers aan het fonds te beschermen is beschamend en in feite zou u moeten opstappen vanwege vergaande incompetentie. Zoals we echter in de aanhef van deze brief hebben geschreven, nodigen wij u uit om in overleg te gaan, hoe u zich kunt rehabiliteren naar de pensioengerechtigden die u vertegenwoordigt in het bestuur.

Gelet op het enorme belang van de betrokkenen rekenen wij op uw reactie binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief.

Hoogachtend,

 

5 Comments

 1. Bedankt! Dat u op zo’n niet mis te vatten manier op komt voor de belangen van heel veel gepensioneerden.

 2. Beste Rob,
  Uiteraard bedankt samen met Ad Broere voor het initiatief wat jullie beide hebben ondernomen. In het verleden heb ik mij er ook over verbaasd dat leden van de vakbond in het bestuur van de pensioenfondsen geen deuk in een pakkie boter konden genereren.
  Waar aan ligt dat. Ik denk dat ze onder vertegenwoordigt zijn, wel of niet bewust.
  Er zitten daar gestuurde stropdassen vanuit de financeële wereld
  waar wij niet op zitten te wachten. De aasgieren moeten buiten de poort blijven
  Mijn visie is dat alleen de werkgever, de werknemer en de gepensioneerde reden hebben om te komen tot een compromis van een pensioenfonds om het beleid uit te voeren.
  Ik hoop dat de inspanning die je hebt gedaan samen Ad Broere tot resultaat kan leiden ongeacht de uitkomst !

 3. Deskundige uitleg van 11 jaar achtergebleven indexatie.Bedankt namens vele gepensioneerden( ook die het niet kunnen volgen,om wat voor redenen ook)!!We volgen jullie kruistocht tegen het onrecht.Merci bien .

 4. Wiens kostenvergoeding men eet,wiens taal men spreekt,het is altijd hetzelfde,zit je er een keer dan wordt je ” ingepakt”.

 5. Ook ik wil jullie danken voor het feit dat jullie voor ons opkomen en door gedegen onderzoek en heldere uitleg de misstanden aan de kaak stellen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.